01.11.2021

НАУКОВІ ШКОЛИ

НАУКОВА ШКОЛА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ І КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

Керівник: доктор педагогічних наук, професор Світлана Миронова

Склад наукової школи:

Учасники школи, які здобули науковий ступінь доктора, кандидата наук: С.П.Миронова, В.Е.Левицький, О.В.Коган, Н.І.Коваль, О.В.Гаяш, Н.М.Басалюк, І.Г.Саранча, О.І.Дмітрієва, О.В.Чопік, Т.О.Докучина, Ю.В.Галецька, М.Г.Буйняк, О.І.Рибак, С.А.Михальська, І.П.Марціновська, Р.В.Дутковська.

Учасники школи, які здобули науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: М.М.Браницька.

Учасники школи, які працюють над здобуттям наукового ступеня доктора, кандидата наук, доктора філософії: Т.О.Докучина, І.А.Шаповалова, У.Р.Мельник, А.А.Орлянська, І.І.Матвійчук, Т.І.Валько, А.В.Мішеніна, В.Ворох, Г.Лукачович.

 Напрями наукових досліджень учасників школи:

 • Професійна компетентність педагогів у галузі спеціальної та інклюзивної освіти
 • Модернізація фахової освіти педагогів спеціальності 016 Спеціальна освіта
 • Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами
 • Впровадження новітніх педагогічних технологій у спеціальну та інклюзивну освіту
 • Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами
 • Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах інклюзивної освіти
 • Корекційна спрямованість індивідуального навчання дітей з інтелектуальними порушеннями
 • Корекційна допомога дітям з РСА

 Основні досягнення

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати наук / доктора філософії:

 1. Левицький В.Е. Особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної школи. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 2. Нізевич О.В. Корекція мислення розумово відсталих учнів молодших класів на уроках української мови. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 3. Коваль Н.І. Виховання громадянськості старшокласників допоміжної школи у процесі позакласної роботи. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 4. Басалюк Н.М. Науково-методична робота спеціальної школи як засіб удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 5. Саранча І.Г. Особливості соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах реабілітаційних центрів. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 6. Докучина Т.О. Створення ситуації успіху в навчально-виховній роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 7. Чопік О.В. Формування взаємин дітей з вадами опорно-рухового апарату із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 8. Рибак О.А. Особливості становлення особистості дитини з типовим розвитком в сім’ї батьків з інвалідністю. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 9. Марціновська І.П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 10. Дутковська Р.В. Корекційно-педагогічний супровід індивідуального навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної діяльності. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 11. Браницька М.М. Навчання дітей з розладами спектру аутизму розумінню усного мовлення. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.
 12. Коган О.В. Формування здорового способу життя старшокласників допоміжної школи. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Синьов В.М.
 13. Галецька Ю.В. Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Синьов В.М.
 14. Буйняк М.Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Матвєєва М.П.
 15. Дмітрієва І.І. Формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в позаурочний час. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Висоцька А.А.

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 1. Михальська С.А. Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 року життя. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Піроженко Т.О.

 Монографії (одноосібні та участь у колективних монографіях):

 1. Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія. Кам’янець-Подільський: Абетка –НОВА, 2007. 304 с.
 2. Миронова С.П., Форнальчук О.С. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. 156 с.
 3. Михальська С.А., Співак Л.М., Михальський А.В. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки: монографія. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. 106 с.
 4. Михальська С.А. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника: монографія. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. 138 с.
 5. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: монографія / Колектив авторів; відп. ред. Г.В.Давиденко. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 242 с.
 6. Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівців: монографія / Колектив авторів; за заг. ред. Н.Г. Пахомової, В.А. Погребняка. ПНПУ ім. В.Г.Короленка; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. 247 с.
 7. Левицький В.Е. Статеве виховання учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2017. 100 с.
 8. Дмітрієва О.І. Формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в позаурочний час: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 172 с.
 9. Галецька Ю.В. Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома», 2019. 230 с.
 10. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти / Колектив авторів; за заг. ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020.  570 с.
 11. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика / Колектив авторів; за наук. ред. А.А.Колупаєвої, І.М.Дичківської. Рівне: Волинські обереги, 2020. 364 с
 12. Михальська С.А. Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя: монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2020.  360 с.

Підручники:

 1. Миронова С.П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності: підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 260 с.
 2. Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 312 с.
 3. Психологічний супровід інклюзивної освіти. Підручник / Колектив авторів; за заг. ред. Т.О.Докучиної. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 172 с.

 Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Миронова С.П., Гаврилов О.В., Матвєєва М.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. 264 с.
 2. Інклюзивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. 192 с.
 3. Інклюзивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник / Колектив. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Частина 2. 184 с.
 4. Михальська С.А., Чеканська О.А. Психологія екстремальних ситуацій: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. 190 с.
 5. Славіна Н.С., Михальська С.А. Психологічне консультування: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори 2006,  2014. 170 с.
 6. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: навчально-методичний посібник / Колектив. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 236 с.
 7. Організація та методика проведення наукових досліджень студентами спеціальності «Спеціальна освіта»»: навчально-методичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 136 с.
 8. Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 164 с.
 9. Навчальна програма «Покращення рівня спілкування та роботи працівників нової поліції з особами з інвалідністю»: Посібник тренера / Колектив авторів. Вінниця : Нілан–ЛТД, 2017. 100 с.
 10. Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»: навчально-методичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 144 с.
 11. Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Частина 2: навчально-методичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 224 с.
 12. Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 132 с.
 13. Миронова С.П., Буйняк М.Г. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 136 с.
 14. Миронова С.П. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон, 2020. 176 с.
 15. Буйняк М.Г. Психологічна готовність педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: соціально-психологічний тренінг: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 116 с.
 16. Корекційна психопедагогіка (Олігофренопедагогіка): навчально-методичний посібник / укл. О.В. Гаяш. Ужгород. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2021. 255 с.
 17. Формування комунікативних компетенцій у дітей із розладами спектру аутизму: методичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. У.Р.Мельник. 2021.

 Проєкти:

Проєкт «Розробка та впровадження навчальної програми для працівників нової поліції щодо покращення рівня спілкування та роботи із особами з інвалідністю». Проект реалізовано в партнерстві кафедри (С.П.Миронова, О.І.Дмітрієва, О.В.Чопік, Т.О.Докучина) з ГО «Паросток», МВС України за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні – 2017 р.

Участь С.П.Миронової в освітній поїздці на тему «Інклюзія в університетському середовищі» в межах проекту «Прогресивне управління університетом» на базі Університету ім. Т.Г.Масарика, м. Брно, Чеська Республіка (листопад 2018 р.).

Участь в італійсько-українському проєкті «Supporting school inclusion and parenthood in Ukraine» спільно з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (С.П.Миронова, С.А.Михальська, М.Г.Буйняк, О.В.Чопік).

Участь у двох програмах академічної мобільності в межах міжнародного міжінституційного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», організованого Університетом імені Масарика (м. Брно, Чехія) за підтримки Чеської агенції розвитку (Т.О.Докучина, М.Г.Буйняк).

 Перспективи розвитку

Дослідження тем:

 • Професійна мобільність фахівців, які працюють з дітьми з ООП;
 • Партнерська взаємодія у спеціальній та інклюзивній освіті;
 • Рання корекційна допомога дітям з ООП та їхнім сім’ям;
 • Психолого-педагогічна допомога дітям з ООП, які постраждали внаслідок військових дій.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів з проблем спеціальної та інклюзивної освіти.

Участь у наукових проєктах, які стосуються навчання, дозвілля, супроводу осіб з ООП.

Наукова школа заснована наукова школа у  2008 р. рішенням Вченої ради університету. Працює на базі  кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти.

НАУКОВА ШКОЛА  «ГЕНЕЗА ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НАУКОВА ШКОЛА