14.06.2019

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

Організація та результати науково-дослідної роботи

науково-педагогічних працівників факультету.

Організація роботи наукової школи

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

На кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти працює наукова школа: «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку».

Керівник: доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова.

Напрями наукових досліджень учасників школи:

 • Професійна компетентність педагогів у галузі спеціальної та інклюзивної освіти;
 • Модернізація фахової освіти корекційних педагогів у контексті Болонського процесу
 • Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Впровадження новітніх педагогічних технологій у спеціальну та інклюзивну освіту;
 • Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

Склад:

Учасники школи, які здобули науковий ступінь доктора, кандидата наук: С.П.Миронова, В.Е.Левицький, О.В.Коган, Н.І.Коваль, О.В.Гаяш, Н.М.Басалюк, І.Г.Саранча, О.І.Дмітрієва, О.В.Чопік, Т.О.Докучина, Ю.В.Галецька, О.І.Рибак.

Учасники школи, які працюють над здобуттям наукового ступеня доктора, кандидата наук: М.П.Матвєєва, Т.Є.Овчарук, І.А.Шаповалова, М.Г.Буйняк, Р.В.Дутковська, У.Р.Мельник, І.П.Марціновська, А.А.Орлянська, М.М.Свідерська, С.В.Муравська, І.І.Матвійчук.

За результатами роботи:

Викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти колективно виконано таку роботу:

 • розроблено навчально-методичний посібник «Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» (розроблено та опубліковано методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін «Корекційна психопедагогіка» та «Методики корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності», «Історія корекційної педагогіки», «Психолого-педагогічний відбір у заклади», «Вступ до спеціальності 016 Спеціальна освіта», «Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями» (олігофренопсихологія), «Педагогіка інклюзивної освіти», «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»;
 • розроблено і опубліковано методичні поради щодо диференційованого підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами;
 • окреслено науковий пошук з проблеми ораторської майстерності як складової професійної компетентності корекційного педагога;
 • розроблено змістове та методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП в інклюзивному закладі;
 • визначено шляхи формування партнерської взаємодії фахівців інклюзивного закладу;
 • описано компетентності, необхідні фахівцям дошкільної освіти для співпраці з батьками дітей з особливими освітніми потребами;
 • визначено сутність проблеми формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху;
 • представлено аналіз теоретико-методологічних підходів до процесу формування правосвідомості учнів старших класів; розкрито особливості процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху;
 • розроблено та апробовано забезпечення процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху у позаурочній виховній діяльності;
 • визначено зміст і методи роботи з батьками дітей з ООП;
 • розроблено та апробовано тести з дисциплін спеціалізації «Спеціальна психологія» спеціальності 016 Спеціальна освіта;
 • розроблено напрями формування інклюзивної компетентності вихователів дошкільних закладів освіти;
 • досліджено проблему готовності педагогів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням до роботи з дітьми з РСА;
 • описано методику проведення морально-етичних занять у класі з інклюзивним навчанням;
 • висвітлено проблему готовності вчителів інклюзивних класів до роботи з дітьми з синдромом Дауна

Кафедра психології освіти.

У структурі кафедри психології освіти працює навчально-наукова лабораторія педагогіки і психології вищої школи (завідувач Савицька О.В.), науково-дослідна лабораторія організаційної психології (завідувач Сич В.М.).

Сич В.М. бере участь у роботі наукової школи “Сучасні проблеми експериментальної психології”.

Дуткевич Т.В., Сич В.М., Грубі Т.В., Куриця Д.І., Толков О.С. у 2017-18 р. є членами Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Дуткевич Т.В. є членом Української Акмеологічної академії.

Кафедра загальної та практичної психології

Назва: «Сучасні проблеми експериментальної психології».

У звітному році продовжувала свою роботу наукова школа «Сучасні проблеми експериментальної психології».

Керівництво науковою школою «Сучасні проблеми експериментальної психології» здійснює кандидат психологічних наук, доцент Онуфрієва Л.А.

 • відомості про керівника: кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри
 • Онуфрієва Л.А.

 Основні напрями наукової діяльності учасників наукової школи:

 • актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин;
 • експериментальні дослідження об’єктивації психіки в соматичних проявах;
 • експериментальні дослідження онтогенезу психіки людини;
 • експериментальні дослідження психіки людини у процесі навчання та виховання;
 • експериментальні дослідження в психології праці та управління.

Склад: члени кафедри загальної та практичної психології:

кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, С.А. Михальська, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк, О.А. Чеканська, С.О. Ренке, Н.В. Жиляк, Ю.П. Данчук, Ю.А.Михальська, доктор психологічних наук, професор Ващенко І.В., кандидат психологічних наук Чуловський В.Е., студенти спеціальності «Психологія»:, Проданчук Б., Сендега С.,Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю. та ін.

Заходи, проведені впродовж звітного року:

Упродовж звітного 2018-19 навчального року учасники наукової школи «Сучасні проблеми експериментальної психології» організували і провели 4 міжнародні науково-практичні конференції:

 1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 15 лютого 2019 р., м.Кам’янець-Подільський.
 2. ХI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 23 квітня 2019 р., м.Кам’янець-Подільський.
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» (на пошану професора А.І.Шинкарюка та 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), 25 жовтня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський.
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців», 15листопада 2018 р., м. Кам’янець-Подільський.

Результати проведеної роботи, основні здобутки:

Вийшли друком матеріали всіх чотирьох конференцій та ВІСНИК:

Зокрема,  у звітному 2018-19 н.році вийшли друком випуски №41-44 із DOI.

 1. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 44. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 396 с. / 23,02ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-44
 2. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 43. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 268 с. / 15,58 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-43
 3. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 532 с. / 30,92 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2018-41
 4. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 42. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 252 с. / 14,65 ум.друк.арк. DOI 10.32626/2227-6246.2018-42

У рамках роботи лабораторії видано збірник:

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 11. Серія: Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. –  158 с. (9,2  ум. друк. арк.).

Вийшли друком матеріали всіх чотирьох конференцій:

 1. «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 15 лютого 2019 р. : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – 214 с. – (12,4 ум. друк. арк.)
 2. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2019 р. : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – 268 с. – (15,6 ум. друк. арк.)
 3. Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора А.І. Шинкарюка та 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої, 25 жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 80 с. – (4,67 ум. друк. арк.)
 4. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 15 листопада 2018 р. : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018 – 186 с.  – (10,8  ум. друк. арк.).

Основні досягнення учасників наукової школи:

 • розкрито психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості, досліджено проблеми особистості і міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі та у сфері професійної діяльності;
 • обґрунтовано теоретичні засади взаємовпливу психіки і соматичних проявів в експериментальних дослідженнях та технологічні механізми їх реєстрації;
 • розроблено положення про участь соматики у функціонуванні психіки як орієнтувально-дослідницької діяльності;
 • досліджено особливості проведення навчального експерименту як методу вивчення структури конкретних феноменів психічної реальності;
 • розвинуто теорію квазіекспериментального дослідження психіки у виховуючому експерименті;
 • побудовано теорію проведення експериментальних досліджень у психології праці та управління; запропоновано технологію застосування експериментів.

До участі у роботі наукової школи долучалися кращі студенти спеціальності «Психологія»: Проданчук Б., Сендега С.,Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю. та ін.

Звіт про роботу науково-дослідних центрів та лабораторій

у 2018-19 н.р.

Назва: Спільна лабораторія психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Відомості про керівника – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А.

Напрями наукової діяльності: дослідження у галузі загальної, педагогічної, вікової, експериментальної, медичної та спеціальної психології з метою уможливлення ефективності навчального процесу та умов особистісної реалізації; аналіз проблеми чинників, умов розгортання і труднощів психічного розвитку, питання вікових й індивідуальних особливостей становлення особистості та психології навчання; дослідження перспективи можливих нових психолого-педагогічних підходів до проблем сучасної психології.

Склад лабораторії: члени кафедри загальної та практичної психології:

кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, І.В. Ващенко, Е.З. Івашкевич, О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, О.М. Чайковська, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк, О.А. Чеканська, С.О. Ренке, Н.В. Жиляк, Ю.П. Данчук, С.А.Михальська, кандидат психологічних наук Чуловський В.Е.. студенти спеціальності «Психологія»:, Проданчук Б., Сендега С., Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю., Нінадовська А. та ін.

Заходи, проведені впродовж звітного року:

Упродовж звітного 2018-19н.р. завідувач і члени спільної лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  організували і провели 4 міжнародні науково-практичні конференції:

 1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 15 лютого 2019 р., м.Кам’янець-Подільський.
 2. ХI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 23 квітня 2019 р., м.Кам’янець-Подільський.
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» (на пошану професора А.І.Шинкарюка та 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), 25 жовтня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський.
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців», 15листопада 2018 р., м. Кам’янець-Подільський.

Вийшли друком матеріали всіх чотирьох конференцій:

 1. «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 15 лютого 2019 р. : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – 214 с. – (12,4 ум. друк. арк.)
 2. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2019 р. : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – 268 с. – (15,6 ум. друк. арк.)
 3. Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора А.І. Шинкарюка та 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої, 25 жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 80 с. – (4,67 ум. друк. арк.)
 4. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 15 листопада 2018 р. : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018 – 186 с.  – (10,8  ум. друк. арк.).

З квітня 2008 року доцент Онуфрієва Л.А. продовжує виконувати обов’язки завідувача спільної наукової лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

З травня 2008 року доцент Онуфрієва Л.А. продовжує виконувати обов’язки відповідального секретаря збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, який внесено до Переліку фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року) та поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  серія КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013 р.

Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології. Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року

08.04.2014 року збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАНП України включено до міжнародної науковометричної бази даних Index Copernicus (ІС) – ICV 2017: 74.05

Фахове і наукометричне видання Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» індексується у 8-ми міжнародних наукометричних базах: ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.), CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.), RESEARCH BIBLE (з 2016 р.), ERIH PLUS (з 2016 р.), OAJI (з 2016 р.), WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018 р.); COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) (з 2018 р.).

Вийшли друком матеріали всіх чотирьох конференцій та ВІСНИК:

Зокрема,  у звітному 2018-19 н.році вийшли друком випуски №41-44 із DOI.

 1. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 44. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 396 с. / 23,02ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-44
 2. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 43. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 268 с. / 15,58 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-43
 3. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 532 с. / 30,92 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2018-41
 4. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 42. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 252 с. / 14,65 ум.друк.арк. DOI 10.32626/2227-6246.2018-42

У рамках роботи лабораторії видано збірник:

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 10. Серія: Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2018. –  158 с. = 9,2  ум. друк. арк.

План роботи Спільної лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2018-19 навчальному році виконано повністю.

Кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

Доц. О.М. Вержиховська

Участь у роботі наукової школи «Проблема забезпечення корекційної спрямованості навчання та виховання дітей з вадами інтелектуального розвитку на основі формування усвідомленої діяльності» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки  навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ О.П. Хохліна); входить до ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Доц. Рудзевич І.Л.

Участь у роботі наукової школи «Проблема забезпечення корекційної спрямованості навчання та виховання дітей з вадами інтелектуального розвитку на основі формування усвідомленої діяльності» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки  навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ О.П. Хохліна).

Доц. В.В. Грубляк

Науково-дослідна робота в напрямку вивчення та корекції психоемоційних та когнітивних розладів. З 2011 р. є науковим кореспондентом Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (при лабораторії вікової психології).

Кандидат педагогічних наук.,ст. викл. Ю.Ю. Бугера

Участь у роботі наукової школи «Проблема забезпечення корекційної спрямованості навчання та виховання дітей з вадами інтелектуального розвитку на основі формування усвідомленої діяльності» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки  навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ О.П. Хохліна); входить до ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Кафедра логопедії та спеціальних методик

Доцент Левицький В.Е. бере участь у роботі наукової школи «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми що мають вади психофізичного розвитку» – керівник доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Гаврилов О.В., Левицький В.Е. беруть участь у роботі наукової школи при НАПН України  “Історія соціально-педагогічної освіти на Поділлі” – керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гурський В.А. Розроблено інформаційне повідомлення на тему: «Внесок К.Д. Ушинського в сучасну методику навчання орфографії».

Всі викладачі кафедри логопедії і спеціальних методик беруть участь у роботі лабораторії новітніх освітніх технологій – керівник кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Гаврилов О.В. За вказаний період оновлено навчально-методичний комплекс забезпечення дисциплін: «Спеціальна методика ручної праці», «Спеціальна методика української мови».

На кафедрі проводиться робота над колективною темою кафедри логопедії та спеціальних методик «Використання сучасних методик та технологій у роботі з дітьми з порушеннями розумового та мовленнєвого розвитку» керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гаврилов О.В.

 • Опубліковано монографію:

Бєлова О. Б.  Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку: Монографія / О.Б. Бєлова. – Кам’янець-Подільський: ПП   Медобори 2006, 2018. – 260 с.;

 • Опубліковано навчально-методичний посібник:

Бєлова О. Б.  Співак В.І. На допомогу першокурснику: Довідник для студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. Видання 5-те. Кам’янець-Подільський.: ПП Медобори-2006, 2018. 112 с.

Бєлова О. Б.  Спеціальна методика розвитку мовлення. – Кам’янець-Подільський: ПП   Медобори 2006, 2018. – 212 с.

Гаврилова Н.С. Логопедія: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори 2006, 2018. – 188 с.

Галецька Ю.В. Спеціальна методика викладання географії. Кам’янець-Подільський: Медобори 2006, 2018. – 120 с.

Лісова Л.І. Логоритміка з методикою. навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018. – 132 с.

 • участь у конференціях і семінарах різних рівнів;

Кафедра психології освіти

Викладачі кафедри взяли участь у 22 конференціях і семінарах різних рівнів (перелік додається). З них 11 міжнародних науково-практичних конференцій (у тому числі 1 закордонна, м. Вроцлав).

Кафедра виступила організатором круглого столу до 100 річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Актуальні проблеми психологічного супроводу реформи освіти в Україні».  

Т.В.Дуткевич була членом наукового і організаційного комітетів 4 конференцій, Н.П.Панчук ­- 1:

 1. «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні».  ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології (20-22 червня 2019 року,   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Член наукового комітету
 2. «Актуальні проблеми психологічного супроводу реформи освіти в Україні». Круглий стіл до 100 річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Член оргкомітету
 3. «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних викликах  часу». Теоретико-методичний семінар, 16.04.2019 р., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Член оргкомітету
 4. «Педагогічна майстерність сучасного вчителя: проблеми, завдання і пріоритети». Всеукраїнський науково-практичний студентський круглий стіл 8.11.2018 р., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  Члени оргкомітету.

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Вересень 2018 р. Науково-методичний семінар «Зміни в організаційному та методичному забезпеченні спеціальної та інклюзивної освіти». м.Кам’янець-Подільський. (17 осіб)

 1. 10 жовтня 18р. Науково-практичний семінар «Психологічна діагностика в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами». ІРЦ, м. Кам’янець-Подільський.
 2. 17 жовтня 18р. Науково-практичний семінар «Особливості педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах ІРЦ». ІРЦ, м. Кам’янець-Подільський.
 3. 29.10 – 03.11.18р. Науково-практичний семінар «Реалізація індивідуального підходу у навчанні і вихованні дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного закладу». с.Солобківці (НРЦ), Хмельницької області.
 4. 13 листопада 2018 р. Науково-методичний семінар «Тренінг командної взаємодії фахівців інклюзивного закладу освіти». м.Кам’янець-Подільський.
 5. 22-23 листопада 2018 р. ІІ Всеукраїнський (з міжнародною участю) науково-практичний форум студентів «Розвиток спеціальної освіти: студентський формат». м. Кам’янець-Подільський. Спільно з кафедрою логопедії та спеціальних методик К-ПНУ ім. І.Огієнка.
 6. 06 грудня 2018 р. Методичний семінар «Формування комунікативних компетентностей у процесі фахової підготовки корекційних педагогів». м. Кам’янець-Подільський.
 7. 08-09 січня 2019р. Науково-практичний семінар «Зміст і методи співпраці фахівців у навчанні дітей з особливими освітніми потребами». м. Хмельницький. Спільно з Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та Хмельницькою середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №21. Спільно з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.
 8. 16 січня 2019 р. Науково-практичний семінар для заступників директорів з навчально – виховної роботи та працівників інклюзивно – ресурсного центру Кельменецького району «Інклюзивна освіта в Україні: методологія, теорія, практика» м.Кам’янець-Подільський. Спільно з управлінням освіти Кельменецької РДА.
 9. 26 січня 2019р. Науково-практичний семінар для педагогічного колективу навчально-реабілітаційного центру №1 м. Чернівці «Взаємодія фахівців як умова ефективності психолого-педагогічного супроводу учнів у навчально-реабілітаційному закладі». Спільно з адміністрацією НРЦ №1.
 10. 02-03 лютого 2019 р. Науково-практичний семінар “Основні засади і техніки   піскової психотерапії”. м.Кам’янець-Подільський.
 11. 06-07 квітня 2019р. Фестиваль «Психологічний калейдоскоп». м.Кам’янець-Подільський. (165 осіб)
 12. 18-19 квітня 2019р. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: супровід без обмежень». м.Кам’янець-Подільський. Спільно з кафедрою логопедії та спеціальних методик К-ПНУ ім. І.Огієнка.
 13. Миронова С.П., Докучина Т.О. в травні, червні 2019р. проводили методичні семінари з питань інклюзивної освіти в закладах вищої освіти для науково- педагогічних працівників факультету української та іноземної філології.