14.06.2019

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНУ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ЗА 2019-2020 Н.Р.

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

ФАКУЛЬТЕТУ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

ЗА 2019-2020 Н.Р.

 1. Організація освітнього процесу та якість підготовки фахівців 

Організація освітнього процесу кафедр факультету здійснювалась відповідно до таких навчальних планів (денної та заочної форми навчання):

 • підготовки бакалаврів (галузь знань 23 Соціальна робота спеціальність 231 Соціальна робота за освітньо-професійною програмою Соціальна робота; галузь знань 23 Соціальна робота спеціальність 232 Соціальне забезпечення за освітньо-професійною програмою Соціальна допомога; галузь знань 01 Освіта спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Логопедія. Спеціальна психологія; галузь знань 01 Освіта спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія за освітньо-професійною програмою Психологія );
 • підготовки магістрів (галузь знань 01 Освіта спеціальність 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Логопедія. Спеціальна психологія; галузь знань 01 Освіта спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 053 Психологія за освітньо-професійною ю програмою Психологія).

При організації освітнього процесу, за звітній період, науково-педагогічні працівники кафедр систематизували та впорядкували навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема, навчально-методичні комплекси дисциплін за спеціальностями: галузь знань 23 Соціальна робота спеціальність 231 Соціальна робота за освітньо-професійною програмою Соціальна робота; галузь знань 23 Соціальна робота спеціальність 232 Соціальне забезпечення за освітньо-професійною програмою Соціальна допомога; галузь знань 01 Освіта спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія; галузь знань 01 Освіта спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія за освітньо-професійною програмою Психологія.

Програми навчальних дисциплін розроблені відповідно до розділів навчальних планів: нормативні (дисципліни професійної підготовки) та вибіркові (дисципліни самостійного вибору навчального закладу: загальної підготовки, професійної підготовки; дисципліни вільного вибору студента: загальної та професійної підготовки) навчальні дисципліни; за наступними напрямками: навчальні та робочі, які показані у комплексі навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Усі навчальні програми дисциплін, які викладаються по кафедрах розроблені відповідно до структури даного типу роботи і розкривають наступні категорії та напрямки: тип та предмет вивчення навчальної  дисципліни, міждисциплінарні зв’язки, мета та завдання навчальної дисципліни, заплановані результати навчання відповідно до освітньої програми, інформаційний обсяг навчальної дисципліни, рекомендована основна і додаткова література, форма підсумкового контролю успішності навчання, засоби діагностики успішності навчання, структурно-логічна схема дисципліни.

На базі навчальних програм дисциплін викладачами кафедр розроблені робочі програми, які включають наступні категорії та напрямки: опис, мета, завдання навчальної дисципліни; заплановані результати навчання відповідно до освітньої програми; структура навчальної дисципліни, програма теоретичної підготовки (зміст лекційного курсу) для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання; тематика практичних та лабораторних занять; самостійна робота, завдання для самостійної роботи студентів; індивідуальне завдання, методи контролю, програма семестрового екзамену чи заліку; конспекти лекцій; плани практичних та лабораторних занять; пакети контрольних тестових завдань; методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань; список основної та додаткової рекомендованої літератури, інформаційні ресурси та глосарій.

На основі навчальних планів спеціальностей відбувається розподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників, що відображено у їх Індивідуальних планах роботи, які затверджені протоколами №1 засідання кафедр факультету від 27 серпня 2019 року.

Питання щодо стану виконання навчальних планів підготовки фахівців і програм навчальних дисциплін були розглянуті на засіданнях кафедри, а саме:

 1. Про укладання та затвердження навчальних та робочих програм, комплексів навчально-методичних дисциплін за навчальними планами підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» спеціальностей 231 Соціальна робота за освітньо-професійною програмою Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення за освітньо-професійною програмою Соціальна допомога, 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Логопедія. Спеціальна психологія; Олігофренопедагогіка. Логопедія; Сурдопедагогіка, 053 Психологія за освітньо-професійною програмою Психологія; Практична психологія.
 2. Розміщення складових КНМЗД на сайтах кафедр факультету. Оновлення матеріалів комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін на сайті університету.
 3. Розміщення КНМЗД в MOODLE.

Навчальні плани спеціальностей 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення, 016 Спеціальна освіта, 053 Психологія факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології на 2019-2020 н.р. виконано у повному обсязі. Виключенням лише є виробнича практика на посаді практичного психолога на 1 курсі магістерського рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, термін проходження якої було заплановано з 30 березня по 24 квітня. У цей час був карантин та дистанційна форма навчання, що унеможливила проходження практики. У зв’язку з цим цю практику було перенесено відповідно до службової записки завідувача кафедри загальної та практичної психології Онуфрієвої Л.А. на 3 курс.

Протягом року відповідно до наказів у навчальне навантаження деяких науково-педагогічних працівників було внесено зміни, тому деяке навчальне навантаження корегувалося. Наприклад, відповідно до службової записки від 20 лютого 2020 року завідувача кафедри логопедії та спеціальних методик Гаврилова О.В. у зв’язку зі змінами у контингенті студентів та неврахування окремих обраних студентами навчальних дисциплін вільного вибору здійснився перерозподіл навчального навантаження таких викладачів кафедри (Гаврилової Н.С., Константинів О.В., Бугери Ю.Ю., Гаврилова О.В., Опалюка О.М., Сімко А.В., Галецької Ю.В.).

Зміни в навчальному навантаженні О.В.Чопік, Ю.Ю.Бугери,  Н.М.Дідик, С.П.Миронової, Т.Л.Опалюк, І.Л.Рудзевич, Л.О.Данильчук, М.Г.Буйняк, Ж.В.Мельник, обумовлені питаннями виробничої необхідності (накази №580-К від 02.12.2019 р., №605-К від 17.12.2019 р., №7-К від 03.01.2020 р.,  №10-К від 08.01.2020 р.,  №14-К від 10.01.2020 р.,  № 70-К від 11.02.2020 р.).

У зв’язку з виробничою необхідністю та на підставі службових записок завідувача кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи доцента Вержиховської О.М., завідувача кафедри логопедії та спеціальних методик доцента Гаврилова О.В., завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти професора Миронової С.П. були внесені зміни щодо навчального навантаження (Наказ № 641-с від 26.12.2019 р. «Про переривання навчання»; Наказ № 14-К від 10.01.2020 р.). Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедри виконане у повному обсязі.

Викладачі кафедр виконують всю навчальну роботу, передбачену індивідуальними планами роботи, яку обліковують в цих планах.

У цілому ці зміни не вплинули на якість виконання навчальних планів спеціальностей факультету і програм навчальних дисциплін. Виконання  навчальних планів відбулося вчасно згідно складеного графіку освітнього процесу.

Питання щодо стану виконання навчальних планів підготовки фахівців і програм навчальних дисциплін були розглянуті на засіданнях кафедр у червні 2020 року. Результати виконання навчальних планів відображено науково-педагогічними працівниками у їх Індивідуальних планах роботи.

 • Назвати інноваційні технології та методи навчання, які використовувалися в освітньому процесі;

Упровадження інноваційних технологій суттєво змінює освітній процес, що дозволяє вирішувати проблеми розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи.

Щодо інноваційних технологій  та методів навчання, які використовувалися в освітньому процесі науково-педагогічними працівниками кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, то це, такі як: проблемне навчання з метою ініціювання самостійного пошуку студентом знань через проблематизацію навчального матеріалу; брейнстормінг («мозковий штурм»); дискусія із запрошенням фахівців; ділова (рольова) гра «займи позицію»; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; метод аналізу і діагностики ситуації; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові (як окремих, так і комплексних навичок).

Зокрема, також використовували:

Доцент Мельник Л.П.

створення авторських ігротек для різних категорій клієнтів «Робота з різними категоріями населення»;

проведення диспуту та дискусії на соціальну тематику «Теорія соціальної роботи і соціального забезпечення»;

читання лекційних курсів та проведення практичних занять з використанням презентацій на платформах Zооm та Google Meets;

розв’язання он-лайн тестів та написання есе під час дистанційного навчання на платформі MOODLE з навчальних дисциплін «Робата з різними категоріями населення», «Маркетинг соціальнох послуг», «Соціальна педагогіка».

метод мозкового штурму «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах»; створення презентацій з навчальних дисциплін «Тренінг професійної стресостійкості», «Маркетинг соціальнох послуг».

Доцент Опалюк Т.Л.

створення презентацій з навчальних дисциплін: «Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері», «Державна політика соціального захисту», «Система соціального захисту в Україні», «Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення», «Вступ до спеціальності», «Соціальні мережі», «Загально-державне соціальне страхування», «Основи професійної майстерності в соціальній сфері».

– перегляд та аналіз відеороликів відповідної тематики («Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері», «Державна політика соціального захисту», «Система соціального захисту в Україні», «Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення», «Вступ до спеціальності», «Соціальні мережі», «Загально-державне соціальне страхування», «Основи професійної майстерності в соціальній сфері».);

– проведення диспутів та дискусій на соціальну  тематику «Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері», «Державна політика соціального захисту», «Система соціального захисту в Україні», «Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення», «Вступ до спеціальності», «Соціальні мережі», «Загально-державне соціальне страхування», «Основи професійної майстерності в соціальній сфері».);

– розв’язання он-лайн тестів та написання есе під час дистанційного навчання на платформі MOODLE з навчальних дисциплін «Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері», «Державна політика соціального захисту», «Система соціального захисту в Україні», «Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення», «Вступ до спеціальності», «Соціальні мережі», «Загально-державне соціальне страхування», «Основи професійної майстерності в соціальній сфері»;

– читання лекційних курсів та проведення практичних занять з використанням презентацій на платформах Zооm та Google Meets.

Доцент Дідик Н.М.

 • перегляд і аналіз відеофільмів відповідної тематики з дисципліни «Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи» (3 курс) та «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення» (магістри): з теми – насильства у школі – фільм «Клас»; з теми «Соціально-психологічна реабілітація підлітків з девіантною поведінкою» – мультфільмів про різні види залежностей серед підлітків та молоді – серія мультиплікаційних фільмів «Невигадані історії», в яку увійшло три мультфільми: «Історія Тьоми», «Історія Жеки», «Історія Олі», що спрямовані на профілактику шкідливих звичок та ризикованої поведінки молоді; з теми «Соціально-психологічна реабілітація осіб з психофізичними порушеннями» – аналіз мультиплікаційних фільмів про дітей з психофізичними порушеннями «Мій братик з Місяця» (2007, Франція) – про дитину з РСА; «Подарунок» (2015, Німеччина) – про хлопчика з порушеннями опорно-рухового апарату; «Тамара» (2013, США) – про дівчинку з розладами слуху; «Про Діму» (2016, Росія) – про дитину з ДЦП; «Струни» (2014, Іспанія) – про важливість інклюзивної освіти та ін.;

застосування навчальної гри для молоді для вивчення соціальних прав через освіту з прав людини «Країна гідності»з дисципліни «Соціальне партнерство» (4 курс);

створення відеопрезентацій та колажів «Я – майбутній професіонал» з предмету «Акмеологічні технології зростання соціального працівника» (2 курс);

складання пам’яток для молоді «Як знайти роботу» з курсу «Соціальна робота у сфері зайнятості» (4 курс);

використання ділових настільних ігор «Фото-фішка», «Крок за кроком», просвітницько-профілактичної настільної карткової гри «Стоп – насильству!» з дисциплін «Соціально-психологічна допомога в ситуації життєвої кризи», «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення» (магістри);

застосування метафоричних асоціативних карток «Мандала-терапія», «Танго зі страхом», «Таємниці моєї душі», «ОН», «Из сундука прошлого», «Окна и двери»; психологічної гри «Не рассказывай мне сказки» Є. Мілютиної; презентація програми самореалізації; застосування психологічних листівок з притчами («Кроки до мудрості», «Скарбниця життєвих сил»), психологічних ігор «Хранительки саду», «Дерево як образ людини», «Пори року», «Майстер казок», «Шкатулка доброго чарівника» з предмету «Акмеологія» (3 курс), «Акмеологічні технології зростання соціального працівника» (2 курс);

застосування метафоричних асоціативних карток «Сімейні цінності», «Кнуты и пряники», набору сюжетних карток «Troubles-bubbles» / «Проблеми-Бульбашки»; соціально-психологічних ігор Гюнтера Хорна («Сімейні псикрети», «Психологічна гра для моєї сім’ї» (для прийомних сімей), «Обычные семьи – необычные дети» (для сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами)); профілактичні комікси «Твоє життя – твій вибір», документальний фільм «Станція призначення – життя», «Торгівля людьми»з дисципліни «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення» (магістри);

метафоричні асоціативні картки «Креатив-2», «Майстер казок», «ОН», «СОРЕ», «Креатив-3: життєві ситуації та кризи», «Таємниці моєї душі», «Пори року», «Вікна і двері», «Дерево як образ людини», «Танго зі страхом», «Хто ж Я?», «Берегині саду», «Маленькі радощі», «Спектрокарти», «Герої-злодії», «Шкатулка доброго чарівника», «Кольори і почуття», «Вона», які сприяють самопізнанню, вирішенню внутрішньоособистісних конфліктів, емоційному розвантаженню, розвивають творчість; діагностико-корекційних психологічних карток «Яблуко і червячок» для діагностики психічного стану особистості і для аналізу впливу стресових факторів на цілісність особистост із «Тренінгу соціального лідерства» (4 курс), «Тренінгу професійної стресостійкості» (2 курс, магістри);

відеопрезентації «Забуті, маловідомі професії, або професії майбутнього» з курсу «Соціальна робота у сфері зайнятості» (4 курс) – профорієнтаційні,  ділові ігри («На прийомі на роботу»);

використання соціально-психологічної гри «Правила сімейного руху» як інструмент вирішення конфліктних ситуацій; соціально-психологічних ігор Гюнтера Хорна «Лепешка», «Хаос», «В’язниця» для оптимізації міжособистісної взаємодії; психологічна гра «Підтримка» для відпрацювання практичних умінь та навичок надавати різні форми підтримки (емоційна підтримка, інтелектуальна підтримка та підтримка діями) з курсу «Соціальне партнерство» (4 курс);

професійний квест «Кватроключ, або 4 ключі до скрині скарбів» – квест на напрацювання цінностей організації та формування корпоративної культури.

Доцент Гевчук Н.С.

перегляд та аналіз відеофільмів відповідної тематики (Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівця соціальної сфери)

створення презентацій та настільних ігор (Технології соціального забезпечення)

використання просвітницьких настільних ігор «Рожеві окуляри», «Галопом по Європах», «Стоп насильству», «Володар кілець», «Що я знаю про наркотики», «Пригоди у країні Здоровляндії» (Технології соціального забезпечення);

проведення ділової гри «Розвиток регіону» (Діагностика у сфері соціального забезпечення)

створення авторських ігротек для різних категорій клієнтів (Технології соціального забезпечення»);

проведення диспуту та дискусії на соціальну тематику (Технології соціального забезпечення»);

вивчення та реалізація соціальних проектів (Проектування в системі соціального захисту).

Доцент Данилюк О.І.

створення презентацій з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту», «Практикум з управління соціальним закладом»; «Фінансове забезпечення соціальної допомоги»; «Економіка праці та соціально-трудових відносин в соціальному забезпеченні»; «Види, способи надання та звітність соціальних послуг»;

створення та використання ділових  ігор «Моніторинг потреб соціального працівника», «Привабливість роботи соціального працівника», «Оцінювання соціального працівника», «Атестація», «Прийомний день» під час викладання навчальних дисциплін «Методи нарахування соціальних виплат», «Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту»; «Практикум з управління соціальним закладом»; «Види, способи надання та звітність соціальних послуг», «Менеджмент соціальної роботи»;

використання програми «Калькулятор» під час викладання навчальної дисципліни  «Методи нарахування соціальних виплат»;

перегляд та аналіз відеороликів відповідної тематики (Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту», «Види, способи надання та звітність соціальних послуг»);

розробка методичного матеріалу (карток, буклетів) для установ та організацій системи соціального захисту («Види, способи надання та звітність соціальних послуг»; «Методи нарахування соціальних виплат»; «Види, способи надання та звітність соціальних послуг»);

проведення диспутів та дискусій на соціальну-економічну  тематику («Методи нарахування соціальних виплат», «Економіка праці в соціальному забезпеченні», «Фінансове забезпечення соціальної допомоги»);

розв’язання он-лайн тестів та написання есе під час дистанційного навчання на платформі MOODLE з навчальних дисциплін «Методи нарахування соціальних виплат», «Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту»; «Види, способи надання та звітність соціальних послуг»; «Економіка праці та соціально-трудових відносин в соціальному забезпеченні»; «Фінансове забезпечення соціальної допомоги»;

розробка власних стратегій та програм діяльності соціальних закладів під час проходження виробничої практики «Соціально-управлінська»;

розробка проєктів моделей соціальних закладів закладів під час проходження виробничої практики «Соціально-управлінська»;

 читання лекційних курсів та проведення практичних занять з використанням презентацій на платформах Zооm та Google Meets.

По кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи використовуються як традиційні, так і сучасні технології навчання, а саме: елементи тестування педагогіки Френе, Вальдорфської педагогіки, Марії Монтессорі, «Школи радості» В.О. Сухомлинського (Спеціальна методика дошкільного виховання, Спеціальна методика дошкільного виховання дітей з тяжким порушеннями мовлення) особистісно зорієнтовані технології (Основи теорії і методики виховної роботи, Спеціальна теорія і методика виховання, Психологія дитини з ЗПР), програмовані методи (в т.ч. комп’ютерні) (ОНД, Психолінгвістика, Ігри в логопедичній роботі) моделювання практичних ситуацій, аналіз психологічних ситуацій (Основи невро- та психопатології, Навчання і виховання дітей з ЗПР, Спеціальна методика дошкільного виховання, Основи теорії і методики виховної роботи тощо.), методи етнопедагогіки (Основи теорії і методики виховної роботи, Спеціальна теорія і методика виховання, Психологія дитини з ЗПР, Спеціальна дошкільна педагогіка, Спеціальна методика дошкільного виховання), розв’язання ситуаційних задач (Спеціальна методика історії, Спеціальна методика виховної роботи, Навчання і виховання дітей з ЗПР, Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики тощо).

Під час багатьох дисциплін науково-педагогічні працівники кафедри використовували наступні інноваційні технології та методи навчання: кредитно-модульні та модульно-рейтингові технології навчання; активне соціально-психологічне навчання, психолого-педагогічні тренінги, методи розвивального навчання, інтерактивні та ігрові техніки, тощо.

У навчальному процесі викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти використовували активні лекції, ділові ігри, елементи тренінгу, розв’язання проблемних ситуацій, перегляд та обговорення відеоматеріалів, мультимедійні презентації. У березні – червні проводили пари дистанційно, використовуючи платформу MOODLE, GOOGLE MEET, корпоративну електронну пошту, месенджер Viber.

У навчальному процесі використовувалось диференційоване навчання, імітаційні інтерактивні технології навчання (ігрова дискусія, рольова гра). У березні – червні проводились лекції дистанційно, використовуючи платформу MOODLE, корпоративну електронну пошту, месенджер Viber.

Активно долучились до застосування інноваційних форм у навчанні викладачі кафедри загальної та практичної психології. Так, професор Онуфрієва Л.А. систематично вивчає, узагальнює та поширює досвід кращих науково-педагогічних працівників, передовий досвід інших навчальних та науково-дослідних закладів, розробляє і використовує ефективні методи і прийоми проведення занять; під час занять опираюсь на індивідуальні здібності студентів. Для успішної побудови методики навчання потрібно спиратися на такі компоненти як: індивідуальні здібності студентів; дидактична орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до нового; тести оцінки результатів діяльності; аналіз схеми управління впровадженням сучасних освітніх технологій. Серед інноваційних технологій  та методів навчання використовує технологію проектного навчання, імітаційні інтерактивні технології навчання, комп’ютерна технологія навчання.

Старший викладач Сімко Р.Т. – проводив заняття-конференції (кожен виступає з самостійно підготовленою доповіддю); проблемні семінари (пропонувалася певна проблемна задача, формувалася гіпотези і відбувався пошук вирішення проблем, студенти розбивалися по групках); заняття-тренінг. Оновилась та доповнилась база тестів.

Доцент Гончарук Н.М. – під час організації освітнього процесу використовувала такі інноваційні технології  та методи навчання: компетентністний підхід щодо стратегії змісту, методик і технологій психологічної освіти; теоретичну модель «інноваційної людини», вільну технологію відкритої школи, яка максимально враховує ініціативу студента у навчанні.

Старший викладач Чайковська О.М. створювала презентації з навчальних дисциплін: «Психологія діяльності», «Психологія колективу», «Психологія девіантної поведінки», «Сімейне консультування», «Психологія навчання та самореалізації»; Перегляд та аналіз відеороликів відповідної тематики (Психологія діяльності, Психологічне консультування, Психологія колективу, Загальна психологія); Розроблення та підготовка проєктів на соціально-психологічну тематику (Психологія діяльності, Психологія колективу, Психологія навчання та самореалізації); Підготовка презентацій на соціально-психологічну тематику (Психологія діяльності, Психологія колективу, Психологія навчання та самореалізації); Проведення диспутів та дискусій на соціально-психологічну тематику (Психологія діяльності, Психологія колективу, Психологічне консультування, Психологія девіантної поведінки, Психологія навчання та самореалізації).

Старший викладач  Данчук Ю.П. серед інноваційних технологій  та методів навчання використовувала технологію проектного навчання, імітаційні інтерактивні технології навчання, комп’ютерна технологія навчання. Проводила заняття-конференції (кожен виступає з самостійно підготовленою доповіддю); проблемні семінари (пропонувалася певна проблемна задача, формувалася гіпотези і відбувався пошук вирішення проблем, студенти розбивалися по групках); заняття-тренінг. Оновила та доповнила базу тестів.

Щодо інноваційних технологій та методів навчання, які використовувалися в освітньому процесі науково-педагогічними працівниками кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, то це, такі як: проблемне навчання з метою ініціювання самостійного пошуку студентом знань через проблематизацію навчального матеріалу; брейнстормінг («мозковий штурм»); дискусія із запрошенням фахівців; ділова (рольова) гра «займи позицію»; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; метод аналізу і діагностики ситуації; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові (як окремих, так і комплексних навичок) (доц. Співак В.І., доц. Мельник Л.П., доц. Сербалюк Ю.В., ст.викладач Мельник Ж.В. та ін.).

Крім того, доцент Мельник Л.П. використовувала в освітньому процесі інноваційні технології  та методи навчання такі, як: створення авторських ігротек для різних категорій клієнтів (Робота з різними категоріями населення); проведення диспуту та дискусії на соціальну тематику (Теорія соціальної роботи і соціального забезпечення); метод мозкового штурму (Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, Технології соціальної роботи).

Доцент Дідик Н.М.:

перегляд і аналіз відеофільмів відповідної тематики з дисципліни «Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи» (3 курс) та «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення» (магістри): з теми – насильства у школі – фільм «Клас»;  з теми «Соціально-психологічна реабілітація підлітків з девіантною поведінкою» – мультфільмів про різні види залежностей серед підлітків та молоді – серія мультиплікаційних фільмів «Невигадані історії», в яку увійшло три мультфільми: «Історія Тьоми», «Історія Жеки», «Історія Олі», що спрямовані на профілактику шкідливих звичок та ризикованої поведінки молоді; з теми «Соціально-психологічна реабілітація осіб з психофізичними порушеннями» – аналіз мультиплікаційних фільмів про дітей з психофізичними порушеннями «Мій братик з Місяця» (2007, Франція) – про дитину з РСА; «Подарунок» (2015, Німеччина) – про хлопчика з порушеннями опорно-рухового апарату; «Тамара» (2013, США) – про дівчинку з розладами слуху; «Про Діму» (2016, Росія) – про дитину з ДЦП; «Струни» (2014, Іспанія) – про важливість інклюзивної освіти та ін.;

 • з дисципліни «Соціальне партнерство» (4 курс) – застосування навчальної гри для молоді для вивчення соціальних прав через освіту з прав людини «Країна гідності»;
 • створення відеопрезентацій та колажів «Я – майбутній професіонал» з предмету «Акмеологічні технології зростання соціального працівника» (2 курс);
 • складання пам’яток для молоді «Як знайти роботу» з курсу «Соціальна робота у сфері зайнятості» (4 курс);
 • з дисциплін «Соціально-психологічна допомога в ситуації життєвої кризи», «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення» (магістри): використання ділових настільних ігор «Фото-фішка», «Крок за кроком», просвітницько-профілактичної настільної карткової гри «Стоп – насильству!»;
 • з предмету «Акмеологія» (3 курс), «Акмеологічні технології зростання соціального працівника» (2 курс) застосування метафоричних асоціативних карток «Мандала-терапія», «Танго зі страхом», «Таємниці моєї душі», «ОН», «Из сундука прошлого», «Окна и двери»; психологічної гри «Не рассказывай мне сказки» Є. Мілютиної; презентація програми самореалізації; застосування психологічних листівок з притчами («Кроки до мудрості», «Скарбниця життєвих сил»), психологічних ігор «Хранительки саду», «Дерево як образ людини», «Пори року», «Майстер казок», «Шкатулка доброго чарівника»;
 • з дисципліни «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення» (магістри) – метафоричних асоціативних карток «Сімейні цінності», «Кнуты и пряники», набору сюжетних карток «Troubles-bubbles» / «Проблеми-Бульбашки»; соціально-психологічних ігор Гюнтера Хорна («Сімейні псикрети», «Психологічна гра для моєї сім’ї» (для прийомних сімей), «Обычные семьи – необычные дети» (для сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами)); профілактичні комікси «Твоє життя – твій вибір», документальний фільм «Станція призначення – життя», «Торгівля людьми»;
 • з «Тренінгу соціального лідерства» (4 курс), «Тренінгу професійної стресостійкості» (2 курс, магістри) – метафоричні асоціативні картки «Креатив-2», «Майстер казок», «ОН», «СОРЕ», «Креатив-3: життєві ситуації та кризи», «Таємниці моєї душі», «Пори року», «Вікна і двері», «Дерево як образ людини», «Танго зі страхом», «Хто ж Я?», «Берегині саду», «Маленькі радощі», «Спектрокарти», «Герої-злодії», «Шкатулка доброго чарівника», «Кольори і почуття», «Вона», які сприяють самопізнанню, вирішенню внутрішньоособистісних конфліктів, емоційному розвантаженню, розвивають творчість; діагностико-корекційних психологічних карток «Яблуко і червячок» для діагностики психічного стану особистості і для аналізу впливу стресових факторів на цілісність особистості;
 • з курсу «Соціальна робота у сфері зайнятості» (4 курс) – профорієнтаційні, ділові ігри («На прийомі на роботу»), відеопрезентації «Забуті, маловідомі професії, або професії майбутнього»);
 • з курсу «Соціальне партнерство» (4 курс) – соціально-психологічна гра «Правила сімейного руху» як інструмент вирішення конфліктних ситуацій; соціально-психологічних ігор Гюнтера Хорна «Лепешка», «Хаос», «В’язниця» для оптимізації міжособистісної взаємодії; психологічна гра «Підтримка» для відпрацювання практичних умінь та навичок надавати різні форми підтримки (емоційна підтримка, інтелектуальна підтримка та підтримка діями); професійний квест «Кватроключ, або 4 ключі до скрині скарбів» – квест на напрацювання цінностей організації та формування корпоративної культури.

Доцент Гевчук Н.С. використовувала в освітньому процесі інноваційні технології  та методи навчання такі, як: перегляд та аналіз відеофільмів відповідної тематики (Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівця соціальної сфери); створення презентацій та настільних ігор (Методи досліджень у соціальній сфері); використання просвітницьких настільних ігор «Рожеві окуляри», «Галопом по Європах», «Стоп насильству», «Володар кілець», «Що я знаю про наркотики», «Пригоди у країні Здоровляндії» (Технології соціальної роботи»); проведення ділової гри «Розвиток регіону» (Діагностика у сфері соціального забезпечення).

Доцент Опалюк Т.Л. використовувала в освітньому процесі інноваційні технології  та методи навчання такі, як: створення презентацій (Соціальні мережі), проведення диспуту та дискусії на соціальну тематику (Соціальні мережі).

Доцент Данилюк О.І. використовувала в освітньому процесі інноваційні технології  та методи навчання такі, як: створення презентацій з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами в соціальній сфері», «Управління персоналом в соціальній сфері», «Соціальний аудит» ; «Соціальний аудит та інспектування»; «Фінансове забезпечення соціальної допомоги»; «Економіка праці в соціальному забезпеченні»; «Види, способи надання та звітність соціальних послуг»; створення та використання ділових  ігор «Моніторинг потреб соціального працівника», «Привабливість роботи соціального працівника», «Оцінювання соціального працівника», «Атестація», «Прийомний день» під час викладання навчальних дисциплін «Методи нарахування соціальних виплат», «Управління людськими ресурсами», «Управління персоналом в соціальній сфері»; «Практикум з управління соціальним закладом»; «Види, способи надання та звітність соціальних послуг»; використання програми «Калькулятор» під час викладання навчальних дисциплін  «Методи нарахування соціальних виплат».

 • зазначити навчальні дисципліни, на навчальних заняттях з яких активно використовувалося мультимедійне обладнання, з якою метою.

Мультимедійне обладнання активно використовувалося при викладанні таких дисциплін кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти: тифлопсихологія, ортопсихологія, психодіагностика дітей з особливими освітніми потребами, корекційна психопедагогіка, методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності,   корекційна психопедагогіка з історією, методика викладання корекційної педагогіки у вищій школі, методика викладання фахових дисциплін спеціальності «Спеціальна освіта», основи корекційної педагогіки, педагогіка інклюзивної освіти, сучасний педагогічний менеджмент інклюзивної освіти, особливості проведення наукових досліджень в спеціальній та інклюзивній освіті,  вступ до спеціальності «Спеціальна освіта», психологія дитини з інтелектуальними порушеннями, тренінг колективної взаємодії, основи інклюзивної освіти, психологічний супровід інклюзивного навчання, профорієнтаційна робота у спеціальних закладах, спецметодика роботи гувернера дефектолога, корекційна психопедагогіка: історія корекційної психопедагогіки, основи соціалізації дітей з особливостями інтелектуального розвитку, діловодство корекційного педагога, інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти, невербальні засоби комунікації, сурдопсихологія, сурдопедагогіка з історією, основи сурдопротезування та аудіології, спеціальна методика розвитку слухового сприймання, сурдопереклад, психодіагностика, інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, інноваційні технології в корекційній роботі, рання корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами, професійна діяльність та особистість корекційного педагога, навчання і виховання дітей з РСА, методична робота корекційного педагога, основи інклюзивної педагогіки, навчання і виховання дітей з ПОРА.

Протягом року викладачі кафедри продовжували поповнювати відео-комп’ютерний фонд кафедри. На засіданнях кафедри  повсякчас обговорюються питання про використання у навчальному процесі відео та комп’ютерної техніки, питання внесення дисциплін в електронну систему MOODLE.

З ряду навчальних дисциплін кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи на навчальних заняттях активно використовувалося мультимедійне обладнання: застосування презентацій та відео при викладанні таких навчальних дисциплін: «Соціальна робота у сфері зайнятості» (4 курс), «Соціальне партнерство» (4 курс), «Акмеологічні технології зростання соціального працівника» (2 курс). Активно застосовується мультимедійне обладнання також з таких дисциплін кафедри: Система соціального захисту, Правові засади соціальної роботи, Історія соціальної роботи та соціальної допомоги, Технології соціальної роботи, Технології соціальної допомоги, Соціальне проектування, Діагностика у сфері соціального забезпечення, Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівця соціальної сфери, Методи досліджень у соціальній сфері, Соціально-психологічна реабілітація, Основи профорієнтаційної роботи, Управління людськими ресурсами в соціальній сфері, Управління персоналом в соціальній сфері, Соціальний аудит та інспектування; Фінансове забезпечення соціальної допомоги; Види, способи надання та звітність соціальних послуг; Методи нарахування соціальних виплат, Прикладні методики в соціальній роботі, Соціальна профілактика; Соціальні мережі, Технології соціальної реклами; Соціальна геронтологія.

Викладачами кафедри загальної та практичної психології також активно застосовується мультимедійне обладнання. Наприклад, професор Онуфрієва Л.А. на навчальних заняттях активно використовувала мультимедійне обладнання з таких навчальних дисциплін: «Методика викладання психології у вищій школі», «Психологія праці та інженерна психологія», «Актуальні проблеми сучасної психології», «Психологія управління» та ін.

Доцент Гончарук Н.М. – навчальні дисципліни, на заняттях яких активно використовувалося мультимедійне обладнання: «Психокорекція», «Основи психологічної практики», «Основи психологічної реабілітації», «Методика організації роботи практичного психолога».

Доцент Гоцуляк Н.Є. – мультимедійне обладнання використовувалося під час практичних занять з дисциплін «Психологічна служба» (презентація власної психологічної служби), «Психологічна служба МНС» (монтаж роликів-презентацій).

Доцент Гудима О.В. – мультимедійне обладнання використовувалося під час практичних занять: психодіагностика, теорія і практика ведення тренінгів  (навчальні фільми, мультимедіа-презентації)

Доцент Славіна Н.С. – мультимедійне обладнання використовувалося під час практичних занять: загальна психологія, психологічне консультування, основи психотерапії, психологія сім’ї  (навчальні фільми, мультимедіа-презентації).

Доцент кафедри Чеканська О.А. мультимедійне обладнання використовувалося під час практичних занять: методика викладання психології, історія психології, диференційна психологія (навчальні фільми, мультимедіа-презентації).

Старший викладач Куриця Д.І. – мультимедійне обладнання використовувалося під час практичних занять: зоопсихологія та порівняльна психологія, педагогічна психології, психологія страху (навчальні фільми, мультимедіа-презентації).

Старший викладач Данчук Ю.П. – мультимедійне обладнання використовувалося під час практичних занять: практикум з загальної психології, теорія і практика ведення тренінгів  (навчальні фільми, мультимедіа-презентації).

Старший викладач Сімко Р.Т. – експериментальна психологія, теорії особистості, геронтопсихологія, юридична психологія (навчальні фільми, мультимедіа-презентації)

Старший викладач Чайковська О.М. – психологія діяльності, Психологія колективу, Психологія девіантної поведінки, Психологія навчання та самореалізації  (з метою демонстрації презентацій лекційного матеріалу та демонстрації презентацій, проєктів  під час практичних занять, розроблених студентами).

Науково-педагогічні працівники кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи активно використовують мультимедійне обладнання, зокрема під час  проведення навчальних занять з дисциплін:  «Анатомія, фізіологія дітей з основами валеології та генетики», «Основи невро-та психопатології», «Основи медичних знань та  охорони здоров’я», «ОНД»,  «Психолінгвістика», «Основи теорії і методики виховної роботи», «Психологія дитини із ЗПР», «Методика викладання історії» тощо.

На протязі року поповнювався відео-комп’ютерний фонд кафедри, зокрема, збільшилась кількість відео навчальних та виховних занять, розроблені комп’ютерні тестові програми з «Основи наукових досліджень», «Навчання дітей із ЗПР», «Ігри в логопедичній роботі». Разом з тим, комп’ютерні програми при викладанні дисциплін кафедри використовуються ще недостатньо. Це, зокрема, пов’язано з тим, що корекційних програм в продажу майже не існує, а власні розробки ще не достатньо систематизовані.

Використання комп’ютерних технологій та мультимедійного обладнання могло б покращуватись за умови посиленої роботи в університеті комп’ютерної служби за такими напрямками, як: розробка навчальних комп’ютерних програм; технічне обслуговування комп’ютерної техніки, розробка тестових завдань, оперативний доступ до мультимедійного обладнання в різних аудиторіях.

При проведенні занять систематично узагальнюється та поширюється досвід кращих науково-педагогічних працівників, передовий досвід інших навчальних та науково-дослідних закладів, розробляю і використовую ефективні методи і прийоми проведення занять; під час занять опираюсь на індивідуальні здібності студентів. Для успішної побудови методики навчання слід спиратися на такі компоненти як: індивідуальні здібності студентів; дидактична орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до нового; тести оцінки результатів діяльності; аналіз схеми управління впровадженням сучасних освітніх технологій.

Широко практикується використання на заняттях тестового контролю знань, тестові модульні контрольні роботи на платформі MOODLE, застосовуються методи моделювання практичних ситуацій, практикуються розв’язання ситуаційних задач.

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи планує розширити відеофонд і матеріали на комп’ютерних носіях та у системі MOODLE, які можливо було б використовувати за допомогою мультимедійного обладнання за такими напрямками: логопедичне та психолого-педагогічне обстеження дітей з психофізичними вадами різних вікових груп; медико-психологічне консультування клієнтів із психосоматичними розладами; екскурсії у спеціальні шкільні та дошкільні заклади різних відомств; виховні заходи у різних типах шкільних і дошкільних установах; виховні заходи у різних типах шкільних і дошкільних установах; методична робота з батьками у спеціальних школах та дошкільних установах; обстеження дітей і підлітків із супутніми соматичними захворюваннями.

 • Охарактеризувати систему контролю за якістю підготовки фахівців, зокрема:

Для контролю знань студентів використовуються тести, виконання індивідуальних практичних завдань. У період карантину активно використовувалася система контролю на платформі MOODLE: тести, практичні завдання.

З усіх дисциплін, проводяться регулярні консультації згідно з графіком; питання якості самостійної роботи заслуховувались на засіданнях кафедри. Завдання самостійної роботи відповідають робочим програмам навчальних дисциплін і передбачають як опрацювання теорії, так і виконання практичної роботи.

Викладачі кафедри використовують тести для перевірки знань студентів з дисциплін кафедри. У цьому році розроблені тести з усіх дисциплін кафедри і завантажені на платформу MOODLE. В умовах дистанційного навчання ці тести використовувались для контролю знань студентів.

Контроль знань студентів здійснюється як під час занять, так і консультацій згідно з графіком; для контролю знань студентів використовуються тести, виконання індивідуальних практичних завдань, підготовка портфоліо, ділові ігри, експрес-опитування, захист презентацій, підготовка повідомлень;

 • з метою організації самостійної роботи студентів розроблені завдання, методичні рекомендації, проводяться регулярні консультації; видано у співавторстві навчальний посібник «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога», навчально-методичний посібник «Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта», частина ІІ;
 • для контролю знань студентів використовуються тести, виконання індивідуальних практичних завдань;
 • НМК всіх дисциплін представлені в MOODLE;
 • у період карантину активно використовувалася система контролю на платформі MOODLE: тести, практичні завдання.

 

 • проаналізувати результати проведення вхідного контролю рівня навчальних досягнень студентів;

Аналіз результатів проведення вхідного контролю рівня навчальних досягнень студентів з дисциплін кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи показав, що при розробці критеріїв оцінювання якості навчання студентів викладачі враховували основні компоненти, які характеризують попередній рівень знань студентів з різних дисциплін, а саме: рівень знань (глибину і міцність знань, рівень мислення, уміння аналізувати та  синтезувати попередні знання, уміння складати розгорнутий план відповіді та давати точні формулювання, уміння правильно оперувати понятійним апаратом), навички самостійної роботи (пошук необхідною інформації, аналіз та синтез цієї інформації), уміння застосовувати  знання на практиці(використання теоретичних положень під час практичних занять. Під час вхідного контролю використовуються також тестування; комплексні контрольні роботи; комплексні кваліфікаційні завдання не лише під час навчальних занять, але й у системі MOODLE.

Викладачі кафедри загальної і практичної психології доцент Гончарук Н.М. зауважує, що результати вхідного контролю рівня навчальних досягнень студентів на достатньому рівні; старший викладач Сімко Р.Т. вважає, що результати проведення вхідного контролю показали середній рівень навчальних досягнень студентів.

 • назвати заходи, які проводяться щодо усунення прогалин у знаннях першокурсників;

На факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології активно проводиться робота із першокурсниками. свідченням цього є видання у 2018 році навчально-методичного посібника: Бєлова О. Б.  Співак В.І. На допомогу першокурснику: Довідник для студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. Видання 5-те. Кам’янець-Подільський.: ПП Медобори-2006, 2018. 112 с.

Заступник декана з навчальної роботи і забезпечення якості вищої освіти Дідик Н.М. у вересні на початку навчального року проводила бесіду із першокурсниками щодо особливостей організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, тривалості семестрів та важливості вчасної здачі екзаменаційних сесій, особистої відповідальності та можливі наслідки через невчасну ліквідацію академічної заборгованості (студент позбавляється стипендії, його подають на відрахування і т.д.). При вирішенні проблеми щодо усунення прогалин у знаннях першокурсників звертались також до кураторів студентів 1 курсу, які проводили з ними роз’яснювальну роботу, дзвонили батькам.

Для  усунення прогалин у знаннях першокурсників протягом навчального року викладачі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи проводили низку заходів:  індивідуальні та групові консультації з навчальних дисциплін, бесіди зі студентами, інформування батьків студентів про пропуски та невиконання завдань навчального процесу, бесіда «Умови успішної адаптації студентів-першокурсників», проведено анкетування.

Викладачі кафедри загальної та практичної психології також проводили заходи щодо усунення прогалин у знаннях першокурсників. Наприклад, доцент Гончарук Н.М. проводила групове та індивідуальне консультування, вільні лекції, тренінги.

  Доцент Славіна Н.С. зі студентами 1 курсу проводила такі заходи:

–   проведення психологічних тестувань з метою визначення ймовірності виникнення адаптаційних проблем у студентів;

–   постійний моніторинг процесу адаптації студентів (психологічні тести, спілкування з групою, викладачами, заступником декана з виховної роботи, батьками, індивідуальне спілкування зі студентами тощо);

–   допомога куратора у вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів в процесі адаптації (за необхідністю).

  Старший викладач  Данчук Ю.П. проводила групові консультації. Зі студентами, які мають значні прогалини в знаннях, організовуються індивідуальні консультації.

  Старший викладач Чайковська О.М. спрямовувала роботу на розвиток інтересу студентів до предмету, а також у переведенні процесу набування знань студентів у процес самостійної пізнавальної діяльності, підвищення результативності організації самостійної роботи  із систематичним контролем і оцінкою її результатів та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи викладають на першому курсі  ряд дисциплін загальної та професійної підготовки студентів , які потребують відповідного вхідного рівня підготовки студентів у напрямку біологічних та клініко-фізіологічних дисциплін. З цього приводу проводяться заходи щодо усунення прогалин у знаннях першокурсників, а саме:

 • проведення індивідуальних та групових консультацій з студентами з відповідної дисципліни,
 • використання викладачами індивідуального та диференційованого підходу при проведенні практичних занять ,
 • проведення зі студентами інноваційних форм роботи з відповідних тем (вікторин, брейн-рингів, мозкових атак, дискусій, тощо),
 • використання комп’ютерних матеріалів з відповідної теми дисципліни, робота з першокурсниками кураторів академічних груп,
 • проведення консультацій з невстигаючими студентами,
 • надання студентам знань щодо використання програмованих завдань, консультацій з питань раціоналізації навчальної праці та відпочинку,
 • контроль викладачів та кураторів за щоденною працею студентів,
 • виконання індивідуальних завдань студентами з вивчення пропущеного з використанням Інтернет-мережі, тощо.

Отже, для  усунення прогалин у знаннях першокурсників протягом навчального року викладачі кафедр проводили низку заходів:  індивідуальні та групові консультації з навчальних дисциплін, бесіди зі студентами, інформування батьків студентів про пропуски та невиконання завдань освітнього процесу.

 

 • проаналізувати організацію самостійної роботи студентів;

Самостійна робота на факультеті проводиться відповідно до Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних вмінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже здобутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо. Для самостійної роботи студентам пропонувалися до виконання завдання, що мали на меті  підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем з навчальних курсів, які чітко прописані у комплексах навчально-методичного забезпечення дисциплін, зокрема: написання рефератів, есе, створення відеопрезентацій, виконання тестових завдань по рівнях, створення хронологічних таблиць, реферати.

Крім названих традиційних форм організації самостійної роботи студентів викладачі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи активно використовують інноваційні форми: індивідуальні програми діагностики та професійного зростання («Акмеологічні технології зростання соціального працівника», 2 курс); відеопрезентації «Забуті, маловідомі професії, або професії майбутнього» («Соціальна роота у сфері зайнятості», 4 курс),програми соціально-психологічної реабілітації особи, яка перебуває в СЖО («Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення», магістри). Крім названих традиційних форм організації самостійної роботи студентів викладачі кафедри активно використовують інноваційні форми, серед яких:  створення програм особистісного зростання, щоденників особистісного зростання, презентацій маловідомих та нових професій; створення папки та проведення профорієнтаційних ігор, складання пам’яток для сімей різного типу, програми соціально-психологічної реабілітації для різних категорій клієнтів, дослідницьких рефератів, створення картотеки ігор, авторські просвітницько-профілактичні ігри, авторські комікси, банк діагностичного інструментарію соціального педагога, соціального працівника, розробка карток «Алгоритм призначення та виплати соціальної виплати» тощо.

При організації самостійної роботи студенти отримували завдання для самостійної роботи, електронні ресурси, питання для самоконтролю і самоперевірки.

З метою організації самостійної роботи студентів викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти розроблено та видано навчально-методичний посібник за загальною редакцією С.П.Миронової «Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта», частина ІІ; С.П.Мироновою, М.Г.Буйняк видано навчальний посібник «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»; С.А.Михальською видано методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Патопсихологія» для студентів спеціальності «Психологія»; Ю.В.Сербалюком видано навчальний посібник «Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти»; А.М.Кухом видано навчально-методичні посібники «Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті та науці», «Інформаційно-комунікаційні технології в науковій діяльності», «Конструювання тестів. Практикум».

Питанням організації самостійної роботи студентів систематично приділяється увага на засіданнях кафедри загальної та практичної психології. Самостійна робота оцінюється передбаченими балами в академічному журналі. Засоби контролю самостійної роботи відповідають передбаченим формам контролю за навчальними планами. Навчально-методичні комплекси дисциплін забезпечені переліком тем, які виносяться на самостійну роботу. Питання, які виносяться на  самостійне вивчення включаються до контрольних робіт та екзаменів. Студентами були підготовлені та обговорені на практичних заняттях доповіді та проводились дискусії із курсів «Психологія праці та інженерна психологія», «Психологія управління», «Методика викладання психології у вищій школі», «Актуальні проблеми сучасної психології». Питанням організації самостійної роботи студентів систематично приділяється увага на засіданнях кафедри: Затвердження графіків консультацій і контролю за самостійною роботою студентів  – 19.09.20, протокол № 2; та Про виконання графіків проведення консультацій та самостійної роботи студентів  у 2019-2020 н.р.,  14.05.2020 р., протокол № 12.

Самостійна робота оцінюється передбаченими балами в академічному журналі. Засоби контролю самостійної роботи відповідають передбаченим формам контролю за навчальними планами. Навчально-методичні комплекси дисциплін забезпечені переліком тем, які виносяться на самостійну роботу. Питання, які виносяться на  самостійне вивчення включаються до контрольних робіт та екзаменів. Студентами було підготовлено та обговорено на практичних заняттях доповіді, проведено дискусії із навчальних курсів.

Кандидат психологічних наук, професор Онуфрієва Л.А. здійснювала упродовж навчального року організацію, проведення та контроль за самостійною роботою студентів відповідно до графіка контролю за самостійною роботою студентів. Варто назвати прізвища студентів, які старанно готувалися до занять упродовж навчального року, готували і захищали свої проекти, ретельно складали індивідуальні завдання, і з якими проводились додаткові консультації та індивідуальні заняття з метою покращення результативності оволодіння фаховими дисциплінами. Серед них:  дисципліна «Психологія праці та інженерна психологія» – Вакар В., Вержук А., Калинюк А., Ірікова Д. та ін.; дисципліна «Методика викладання психології у вищій школі» – Проданчук Б., Лабатий Д., Федорова О., Харкавлюк А. та ін.

Кандидат психологічних наук, доцент Славіна Н.С. проводила консультації та організовувала самостійну роботу студентів відповідно до затверджених графіків. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Одним з видів проведення самостійної роботи зі студентами є використання сучасних технологій навчання, що запроваджується в академії. Це модульне середовище для навчання Moodle, яке створюється викладачами на допомогу студентам і базується на використанні сучасних інформаційних технологій і комп´ютерних засобів навчання.

Кандидат психологічних наук, старший викладач Сімко Р.Т. здійснював перевірку самостійної роботи студентів та проведення консультації виконується відповідно до графіку кожного тижня упродовж 2019-2020 н.р. У процесі організації самостійної роботи застосовує творчий та індивідуальний підходи до процесу підготовки матеріалу для студентів.

Кандидат психологічних наук, доцент Гудима О.В. самостійну роботу організовав у вигляді перевірки конспектів із курсу «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології».

Кандидат психологічних наук, доцент Гоцуляк Н.Є. консультації та контроль за самостійною роботою студентів випроводила згідно графіку. Проводилась окрема робота як зі студентами, що мають низький рівень засвоєння матеріалу, так і найкращими студентами. Самостійна робота студентів проводилася згідно графіку впродовж всього навчального року. В її рамках проводилися консультації різного характеру (групові, індивідуальні). З метою підвищення рівня знань та усунення прогалин проводилися консультації зі студентами, які показали низький рівень знань під час поточного контролю. Також активізувалася самостійна робота студентів з високим рівнем знань, шляхом виконання ними додаткових творчих завдань із дисциплін, що вивчаються – Чопенко А., Проданчук Б., Лабати Д. та ін.

Кандидат психологічних наук, доцент Гончарук Н.М.  для організації самостійної роботи студентів використовуються: конспектування першоджерел у межах професійного саморозвитку, самостійне доповнення та розширення програмового матеріалу дисципліни за запланованими навчальною програмою питаннями, вільний фаховий саморозвиток з урахуванням проблем, які найбільше цікавлять студентів; активізувала роботу з друкованими та електронними виданнями; здійснюється виконання індивідуальних завдань на основі використання теоретичних та експериментальних досліджень. Для контролю самостійної роботи проводиться поточна атестація за допомогою програмованого тестування.

Старший викладач Куриця Д.І.  у процесі організації самостійної роботи студентів враховував їх вподобання відповідної групи для індивідуального підходу. Застосовується творчий підхід до процесу підготовки матеріалу для студентів (цікаві завдання студентам для підготовки до заняття).

Старший викладач  Данчук Ю.П. Самостійна робота зі студентами проводиться згідно з графіком. В процесі організації самостійної роботи студентів враховуються їх вподобання відповідної групи для індивідуального підходу.

Старший викладач Чайковська О.М.самостійна робота студентів здійснювалась відповідно до програмних вимог дисципліни в усній формі (доповіді, підготовка до практичних занять та заліку) та письмовій (реферати, письмові роботи аналітичного характеру).        

Організація самостійної роботи студентів по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи спрямована на підготовку студентів до оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. При організації та підготовці навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів науково-педагогічні працівники кафедри керуються «Положенням про самостійну роботу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Завдання та зміст самостійної роботи студентів розроблені у комплексах навчально-методичного забезпечення дисциплін, їх зміст періодично розглядається на засіданнях кафедри протягом року , а саме:

 • Затвердження графіків проведення консультацій, самостійної та індивідуальної роботи, поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів, ректорських контрольних робіт; взаємо відвідування занять, відкритих занять тощо на І семестр 2019-20120 навчального року (протокол № 2 від 19.09.2019).
 • Затвердження графіків проведення консультацій, самостійної та індивідуальної роботи, поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів, ректорських контрольних робіт; взаємо відвідування занять, відкритих занять тощо на IІ семестр 2019-2020 навчального року (протокол № 8 від 22.01.2020 р.).
 • Удосконалення системи організації самостійної роботи студентів та форм її контролю (протокол № 9 від 10.02.2020 р.).

Завдання самостійної науково-дослідної роботи студентів з дисциплін кафедри полягають у розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі в самостійній роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами з курсу.

Дослідження, пов’язані з виконанням самостійних індивідуальних завдань, що формують у студентів досвід наукового проведення лабораторних робіт, збирання теоретико-практичного матеріалу для практичних занять. Одночасно студенти здобувають досвід вивчення та критичного аналізу наукової літератури.

Під час організації самостійної роботи студентів застосовуються наступні види самостійної діяльності: написання рефератів та  доповідей; складання анотацій з прочитаної літератури; виконання діагностичних досліджень із залученням до них зібраних студентами матеріалів; виконання репродуктивних або тренувальних завдань; розробка реконструктивних завдань (складання планів, конспектів), виконання евристичних завдань, які спрямовані на вирішення проблемних ,творчих дослідницьких завдань, яка орієнтовані на проведення наукових досліджень студентів.

Поточний контроль самостійної роботи студентів проводився після вивчення кожного модуля відповідно до графіку індивідуальної роботи. Самостійна робота оцінюється передбаченими балами в академічному журналі.

Засоби контролю самостійної роботи відповідають передбаченим формам контролю за навчальними планами. Питання, які виносяться на  самостійне вивчення включаються до контрольних робіт, заліків та екзаменів.

Суттєвим є те, що студенти з дисциплін, що викладаються по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, виконують творчі індивідуальні науково-дослідні завдання, які підвищують рівень формування у них відповідних компетенцій.

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у Камʼянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (2015 р.), самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом, що виконується у позааудиторний час.  Значна увага приділяється організації самостійної роботи студентів, що відбувалась у відповідності із робочими програмами навчальних дисциплін.

Основними чинниками, які зумовлюють  результативність самостійної роботи, є активне бажання студентів здобути освіту, їх власна ініціатива, почуття відповідальності, оволодіння навичками самостійної роботи.

Викладачі кафедри прагнуть до чіткої організації СРС, для чого у КНМЗД визначено перелік завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання кожного виду роботи.

 Зміст СРС з кожної конкретної навчальної дисципліни  складався з таких видів роботи:

–   підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних,  лабораторних тощо);

–   виконання індивідуальних завдань;

–   самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно робочої програми навчальної дисципліни;

– підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт;

–   виконання завдань, які базуються на використанні сучасних інформаційних технологій і комп’ютерних засобів навчання (MOODLЕ).

Методичне забезпечення, розроблено викладачами  кафедри і представлено у вигляді  Методичних вказівок щодо самостійної роботи у відповідних робочих програмах дисциплін, а також методичних рекомендації щодо Самостійної роботи студентів з психологічних дисциплін (рукописний варіант). Також видано методичний посібник:

Савицька О.В. Методичні вказівки та матеріали для самостійної роботи з вікової та педагогічної психології (для студентів денної та заочної форми навчання) укладач Савицька О.В. Кам’янець-Подільський: ФОП Панькова А.С., 2019. 92 с.

Викладачі кафедри регулярно безпосередньо забезпечували консультування у виконанні завдань самостійної роботи шляхом проведення консультацій, бесід зі студентами, а також  опосередковано за допомогою використання методичних вказівок, завдань системи MOODLЕ.

Для самостійної роботи студенту надавалась відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література з використанням фондів бібліотеки університету, електронного репозитарію, системи MOODLЕ, сайту кафедри. Студенти університету при підготовці самостійної роботи з психології користуються переважно літературою читального залу № 2, текстами лекцій, наявними на кафедрі, у репозитарії університету, на сайті кафедри, у системі MOODLЕ.  Першоджерела, які важкодоступні для студентів, вивчаються також за ксерокопіями. Відповідальність за знаходження студентами необхідних для підготовки самостійної роботи питань покладається на викладачів.

Питанням організації самостійної роботи студентів систематично приділяється увага на засіданнях кафедри:

 • Затвердження графіків консультацій, індивідуальних занять, контролю самостійної роботи студентів – №2 від 20.09.19 р.
 • Про стан організації самостійної роботи студентів та заходи щодо її поліпшення – протокол № 3 від 11.03.20 р. (С.В.Дорофей).

Проведений аналіз стану організації самостійної роботи студентів свідчить про наявність ряду об’єктивних і суб’єктивних причин, що знижують її ефективність. По-перше, значна частина випускників шкіл, що  стали студентами, не має розвинених навичок самостійного навчання.  По-друге, не завжди викладачі правильно оцінюють значення і місце самостійної роботи для оволодіння певною дисципліною, слабкою є взаємодія між різними викладачами у питанні збалансування навантаження студентів. Трапляються випадки, коли одна з дисциплін    надмірно перевантажена, а інша ­ навпаки ­недовантажена видами самостійної роботи.  Іноді занадто багато уваги приділяється завданням, що не зачіпають вузлових питань курсу або виконання яких вимагає переважно репродуктивного мислення.

Тому найбільш актуальною  є проблема ефективної організації самостійної роботи, виховання у студентів потреби у систематичній самостійній роботі з підвищення рівня фахових компетентностей в єдності особистісних (професійні самосвідомість і культура) та інструментальних (професійних знань, умінь і навичок) складових.

Зазначені недоліки можуть бути усунуті лише при завчасному плануванні. З цією метою на кафедрі складено графіки контролю самостійної роботи студентів, ведеться журнал обліку самостійної роботи студентів. Студентам це дозволяє  впорядкувати індивідуальний час, вони мають можливість визначити обсяг завдань і терміни їх виконання без шкоди для інших дисциплін.  Це створює умови для систематичного самостійного навчання студентів,  звільняє час студентів для участі у громадській діяльності та створює умови для формування компетентного фахівця.

Викладачами кафедр факультету видано навчально-методичні посібники, які розширюють знання студентів щодо особливостей проведення самостійної роботи:

 1. Миронова С.П., Матвєєва М.П., Дмітрієва О.І., Михальська С.А., Докучина Т.О., Чопік О.В., Буйняк М.Г., Марціновська І.П. Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта. Частина 2». Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – 224 с.
 2. Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 132 с.
 3. Савицька О.В. Методичні вказівки та матеріали для самостійної роботи з вікової та педагогічної психології (для студентів денної та заочної форми навчання) укладач Савицька О.В. Кам’янець-Подільський: ФОП Панькова А.С., 2019. 92 с.

 

 • назвати інноваційні форми контролю знань студентів, які використовуються науково-педагогічними працівниками факультету;

У здійсненні контрольних заходів викладачі кафедри керуються «Положенням про організацію освітнього процесу у Камʼянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (2015 р.), «Положенням про контроль якості підготовки фахівців», «Тимчасовим положенням про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка (зі змінами і доповненнями)». В умовах дистанційного навчання кафедра контролює діяльність студентів у відповідності до «Тимчасового порядку проведення  екзаменів та заліків, атестації здобувачів вищої освіти, захисту курсових робіт (проектів), практик за дистанційною формою навчання у Камʼянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка під час карантину», Наказу від 03.06.2020 р. №51-ОД «Про семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти у 2019-2020 н.р. в умовах карантину».

На засіданні кафедри №3 від 11.03.20  р. заслухано і обговорено питання «Про стан та поліпшення методичних матеріалів до контролю якості знань з психологічних дисциплін» (Савицька О.В.). Зазначено, що викладачі виконують такі функції контролю, як освітня, діагностично-корекційна, стимулювально-мотиваційна, виховна, розвивальна, прогностично-моделююча, управлінсько-регулятивна. Використовуються різноманітні форми контролю знань студентів: усний контроль, письмовий, тестовий, програмований контроль, практична перевірка, а також методи самоконтролю і самооцінки. Порядок контролю відображено у робочих програмах навчальних дисциплін,  зафіксовано у графіках підсумкового контролю і контролю самостійної роботи студентів.

Контроль за самостійною роботою здійснюється під час аудиторних практичних занять у формах усного опитування, перевірки конспектів, самостійних робіт, експрес-опитування, дискусії, бесіди. Студентам надається можливість самоконтролю за допомогою тестів, розроблених викладачами. Поточний контроль самостійної роботи студентів проводився після вивчення кожного модуля відповідно до графіку індивідуальної роботи кожного викладача та за графіками деканатів. Самостійна робота оцінюється в академічному журналі.

Підсумковий контроль проводиться у формі контрольної роботи за графіками факультетів. Оновлено тексти МКР, ККР.

Засоби контролю відповідають передбаченим формам контролю за навчальними планами: на кафедрі наявні питання до заліків, екзаменів, до контрольних робіт з питань самостійної роботи, картки з педагогічними ситуаціями, ситуативними завданнями, програмованим контролем знань.

Підготовлено та розміщено у системі MOODLЕ тексти МКР, тестових контрольних завдань, заліків, екзаменів, для ректорського контролю знань студентів з навчальних дисциплін «Психологія» (Н.П.Панчук), «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)» (О.В.Савицька), «Психологія дитяча» (Т.В.Дуткевич), «Вступ до спеціальності» (О.Б.Столяренко). Контроль знань в системі об’єктно-модульного динамічного середовища навчання (MOODLЕ) здійснювався як за допомогою тестового контролю знань з використанням тестових завдань типів: множинний вибір, коротка відповідь, правильно/неправильно, відповідність, визначити пропущені слова, перетягування в тексті та есе.

Викладачі кафедри психології провели у жовтні-листопаді 2019 року комплексні контрольні роботи  з таких психологічних дисциплін, як «Педагогіка і психологія вищої школи» (Т.В.Дуткевич), «Методика викладання педагогіки і психології початкової освіти у вищій школі» (О.Б.Столяренко), «Практикум з загальної психології» (С.В.Дорофей).

На кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи використовуються науково-педагогічними працівниками інноваційні форми контролю знань студентів такі, як:

 • поточне оцінювання відповідей та виконання практичних завдань на практичному занятті;
 • оцінка за ІНДЗ (реферат, ессе, презентація);
 • підсумковий модульний контроль;
 • оцінка за індивідуальні домашні завдання;
 • проміжний тестовий контроль;
 • підсумковий тестовий контроль;
 • тестування у модульному середовищі навчання (MOODLE) для контролю знань студентів з навчальних дисциплін;
 • система перевірки модульних контрольних робіт на плагіат у модульному середовищі навчання (MOODLE)

Викладачами кафедри загальної і практичної психології також здійснюється контроль навчальних досягнень студентів. Так, доцент Гончарук Н.М. застосовує такі інноваційні форми контролю знань студентів: груповий рейтинговий самоконтроль за встановленими критеріями; взаємоперевірка та взаємоаналіз самостійної роботи.

  Старший викладач Чайковська О.М. використовує:

 –  поточне оцінювання  практичних завдань на практичному занятті;

– оцінка за ІНДЗ (есе, презентація);

– підсумковий модульний контроль;

– оцінка за індивідуальні домашні завдання;

– тестовий контроль на платформі MOODLE;

– підсумковий тестовий контроль платформі MOODLE.

  Старший викладач  Данчук Ю.П. серед інноваційних форм контролю знань студентів на практичних заняттях практикує використання тестового контролю знань, тестові модульні контрольні роботи, застосовуються методи моделювання практичних ситуацій, аналіз психологічних ситуацій, практикуються розв’язання ситуаційних задач.

Знання студентів контролюються як традиційними, так і новітніми методами, зокрема викладачами кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи використовуються: рейтинговий метод оцінювання знань, комп’ютерні тестові програми (доц. О.М.Вержиховська, доц. І.Л.Рудзевич, доц. А.В. Михальський, доц. В.В. Грубляк, ст. викл. Ю.Ю.Бугера, ассистент Ю.А. Михальська), колоквіуми, виконання індивідуальних творчих та практичних робіт (в т.ч. в спеціальних закладах). Науково-педагогічні працівники кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи регулярно виставляють атестаційні оцінки. Широко практикується використання на практичних заняттях тестового контролю знань, тестові модульні контрольні роботи (Клініка інтелектуальних порушень, Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики, Основи наукових досліджень, Основи невро- та психопатології, Психолінгвістика, Спеціальна теорія і методика виховання, тощо), також використовуються програмовані і тестові завдання; комп’ютерне тестування успішності, навчальне портфоліо, перевірку за допомогою ділових ігор і тренінгів (Навчання дітей із затримкою психічного розвитку, Ігри в логопедичній роботі, Спеціальна методика дошкільного виховання).

назвати навчальні дисципліни, контроль навчальних досягнень студентів з яких проводиться з використанням можливостей модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE).

  Усі НПП кафедр здійснюють контроль навчальних досягнень студентів з використанням можливостей модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE). Викладачі кафедр інтенсивно працюють над внесенням усіх елементів КНМЗД у електронне навчальне середовище MOODLE.

Наприклад, викладачами кафедри загальної та практичної психології здійснюють контроль навчальних досягнень студентів з використанням можливостей модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) з таких дисциплін:

Професор Онуфрієва Л.А. – дисципліни: Психологія праці та інженерна психологія; Психологія управління; Методика викладання психології у вищій школі.

  Доцент Славіна Н.С. – загальна психологія, психологічне консультування,  основи психотерапії.

  Доцент Чеканська О.А. – Історія психології, диференційна психологія, методика викладання психології,  психологія тероризму та переговорів.

  Доцент Гончарук Н.М. – Психокорекція, Основи психологічної реабілітації та адаптації.

  Доцент Гудима О.В. – Психологія розвитку, психодіагностика, теоретико-методологічні  проблеми психології, когнітивна психологія.

  Старший викладач Сімко Р.Т. – експериментальна психологія, геронтопсихологія, юридична психологія.

  Старший викладач Чайковська О.М. – Психологія колективу, Психологія девіантної поведінки, Психологія навчання та самореалізації, Сімейне консультування, Загальна психологія, Психологічне консультування.

  Старший викладач Данчук Ю.П. – Теорія і практика введення тренінгів, психологія профорієнтації, психотерапевтичні техніки.

Старший викладач Куриця Д.І. – Клінічна психологія, Патопсихологія з основами психопатології.

По кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи викладаються навчальні дисципліни, контроль навчальних досягнень студентів з яких проводиться з використанням можливостей електронного навчального середовища (MOODLE), а саме: Спеціальна теорія і методика виховання», «Спецметодика історії», «Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення» тощо.

Питання щодо розробки завдань щодо контролю навчальних досягнень студентів з використанням можливостей електронного навчального середовища (MOODLE) розглядаються на засіданнях кафедри, зокрема:

 1. Розробка тестових завдань перевірки знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів підготовки та спеціальностей факультету з використанням МООDLЕ (протокол № 5 від 20.11. 2019 р.)

Викладачі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи також активно здійснюють контроль навчальних досягнень студентів з використанням можливостей модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE). Наприклад, доцент Дідик Н.М. проводить контроль навчальних досягнень студентів з використанням MOODLE з таких дисциплін:

 • Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи;
 • Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення;
 • Соціальна робота у сфері зайнятості;
 • Соціальне партнерство;
 • Акмеологічні технології зростання соціального працівника.
 • Зазначити, чи запроваджувались елементи неформальної освіти здобувачів вищої освіти спеціальностей факультету.
Навчальна дисципліна Спеціальність Курс, група Кількість студентів оцінки Якісний показникк успішності Абсолютний показникк успішності
відмінно добре задовільно незадовільно
Диференційна психологія 053 Психологія ІІ курс,

Ps1-В18

19 3 9 1 63% 68 %
Експериментальна психологія 053 Психологія ІІ курс, Ps1-В18 19 3 9 2 63,2% 73,7%
Психологія навчання та самореалізації 053 Психологія ІІ курс, Ps1-В18 19 3 9 3 63% 79%
Психологія праці та інженерна психологія 053 Психологія ІІІ курс, Ps1-В17 24 4 13 2 70,8% 79,2%
Методика викладання психології 053 Психологія ІІІ курс, Ps1-В17 24 4 9 3 81,25% 67 %
Юридична психологія 053 Психологія ІІІ курс, Ps1-В17 24 5 9 5 58,1% 79,2%
Психокорекція 053 Психологія ІІІ курс, Ps1-В17 26
Психологія агресії та тероризму 053 Психологія ІV курс,

Ps1-В16

23 6 10 7 69 % 100 %
Патопсихологія з основами психопатології 053 Психологія ІV курс,

Ps1-В16

23 5 10 8 65% 100%
Основи психологічної реабілітації та адаптації 053 Психологія ІV курс,

Ps1-В16

23 5 11 7 69,6% 100%
Тренінг комунікативної компетенції 053 Психологія ІV курс,

Ps1-B16

23 8 9 6 73,9% 100%
Соціальна психологія 053 Психологія І курс,   Ps1-B19 7 50% 83,3%
Соціальна психологія 053 Психологія І курс,   Psp1-B19 8 75% 100%
Методика викладання психології у вищій школі 053 Психологія І курс,

Ps1-М19

12 6 5 91,7% 91,7%
Психотерапевтичні техніки 053 Психологія І курс,

Ps1-М19

12 5 4 75% 75%
Сімейне консультування 053 Психологія І курс,

Ps1-М19

12 5 5 1 83% 92%
Правові засади системи соціального захисту 232 Соціальне забезпечення І курс,

Sz1-B19

 

9 1 5 3 66,7 100
Соціальне партнерство 231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

ІV курс,

Sr1-B16;

Sz1-B16

18 2 13 3 83 100
Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення Соціальне забезпечення ІІІ курс, Sr1–B17; Sz1-B17 5 2 2 50 100
Державна політика соціального захисту Соціальне забезпечення І курс Szb1-M19 15 2 9 2 2 не допущ. 71,4 85,7
Основи професійної майстерності в соціальній сфері Соціальне забезпечення

Соціальна робота

ІV курс,

Sz1-B16;

Sr1-B16

18 5 11 2 89 100
Технології соціальної роботи 231 Соціальна робота ІІ курс,

Sr1-B18

 

2 1 1 100 100
Загальнодержавне соціальне страхування 232 Соціальне забезпечення І курс,

Sz1-M19

 

16 3 5 4 4

недоп.

61,5 75
Технології соціальної реклами 232 Соціальне забезпечення ІІІ курс,

Sz1-B17

5 2 1 2

недоп.

67 60
Менеджмент соціальної роботи 231 Соціальна робота

 

ІІІ курс,

Sr1-B17

 

3 1 2 100 100
Менеджмент соціальної роботи 232 Соціальне забезпечення ІІІ курс,

Sz1-B17

5 2 1 2 не доп. 67 100
Організація волонтерської діяльності в соціальній сфері 232 Соціальне забезпечення І курс,

Sz1-B19

група

9 2 4 3 67 100
Арттерапевтичні методики в соціальній роботі 231 Соціальна робота ІІІ курс, Sr1–B17 3 2 1 100 100
Інституційне забезпечення соціальної сфери 232 Соціальне забезпечення І курс Sz1-B19 9 3 6 100 100
Соціальна робота в закладах освіти 231 Соціальна робота ІІІ курс, Sr1–B17 3 1 2 100 100
Технології соціального забезпечення 232 Соціальне забезпечення  ІІ курс,

Sz1-B18

15 3 6 6 60 100
Проектування в системі соціального захисту 231 Соціальна робота

 

ІІ курс,

Sr1–B18

 

2 1 1 50 100
Проектування в системі соціального захисту 232 Соціальне забезпечення ІІ курс,

Sz1-B18

15 6 4 3 2 не доп. 67 86,7
 Методи нарахування соціальних виплат 232 Соціальне забезпечення Ш курс,

Sz1-B17

5 1 2 2 60 100
Фінансове забезпечення соціальної допомоги 232 Соціальне забезпечення ІІ курс,

Sz1-B18

15 4 6 5 66,7 100
Економіка праці та соціально-трудових відносин у соціальному забезпеченні 232 Соціальне забезпечення І курс,

Szb1-М19

16 4 6 6 62,5 100
Менеджмент соціальної роботи 231 Соціальна робота ІІ курс,

Sr1-B18

2 1 1 50 100
Менеджмент соціальної роботи 232 Соціальне забезпечення ІІ курс,

Sz1-B18

13 4 5 5 60 100
Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення 232 Соціальне забезпечення І курс,

Szb1-М19

16 4 8 2 2 не допущ. 75 87,5
Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 016 Спеціальна освіта 2

KorO1-B18z

28 1 17 1 9 64,28 67,86
Психологія дитини з інтелектуальними 016 Спеціальна освіта 2

KorOmsp1-B18z

13 4 8 1 92,31 92,31
Психологія дитини з інтелектуальними 016 Спеціальна освіта 2

KorO1-B18

13 2 7 4 69,23 100
Олігофренопсихологія 016 Спеціальна освіта KorLs1-M18z 20 15 4 95 95
Олігофренопсихологія 016 Спеціальна освіта SPs1-M18z 10 1 7 80 80
Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 016 Спеціальна освіта 1

KorOms1-B19z3

5 2 3 40
Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 016 Спеціальна освіта 1

KorOs1-M19z

35 22 11 2 62,85
Загальні питання корекційної педагогіки Аспірантура 016 Спеціальна освіта 1,

SO-DF 19

2 2 100 100
Сурдопсихологія Спеціальна освіта.

Логопедія

4,

KorL1-В16

18 5 8 4 1 72 94
Сурдопсихологія Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія 4,

KorO1-В16

6 3 2 1 83 100
Історія корекційної психопедагогіки Спеціальна освіта.

Олігофренопедагогіка.

Спеціальна психологія.

 

1, KorO1-В19 18 8 5 2 3 72 83
Історія корекційної психопедагогіки Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 1,

KorOs1-M19z

35 1 34 100 100
Історія корекційної психопедагогіки Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 1, KorOms-B19z 5 5 100 100
Сурдопсихологія Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія. 4,

KorO1-B16z

22 15 7 68 100
Сурдопсихологія Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка.

Логопедія.

4, KorO2-B16z 22 16 6 73 100
Сурдопсихологія Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія 3, KorLmsm-B17z 9 9 100 100
Сурдопсихологія Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія. 3, KorLmsp-B17z 25 25 100 100
Сурдопереклад Спеціальна освіта.

Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія

1,

KorOb1-M19

9 2 7 100 100
Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: розвиток слухового сприймання Спеціальна освіта.

Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія

1,

KorOb1-M19z

9 2 6 1 89 100
Сурдопсихологія Спеціальна освіта.  Логопедія. Олігофренопедагогіка. 4,

KorL1-B16z

33 1 31 1 97 97
Основи інклюзивної педагогіки 016 Спеціальна освіта 3 курс, група KorOms1-B17z 13 13 100 100
Основи інклюзивної педагогіки 016 Спеціальна освіта 3 курс, група KorLmsm1-B17z 9 7 2 77,8 100
Основи інклюзивної педагогіки 016 Спеціальна освіта 3 курс, група KorLmsp1-B17z 26 1 23 2 92,3 100
Тренінг колективної взаємодії Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка і логопедія КоrO1-B18 13 3 8 2 84,6 100
Тренінг колективної взаємодії Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка і логопедія КоrOms1-B18z 13 4 9 100 100
Тренінг колективної взаємодії Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка і логопедія КоrO1-B18 z 27 21
Основи корекційної педагогіка 013 Початкова освіта 4 курс,

групи:

PO1-B16z

33 11 19 3 91 100
DO1-B16z 34 8 25 97 97
Основи інклюзивної освіти 013 Початкова освіта 4 курс,

групи:

PO1-B16

14 3 9 2 0 86 100
Основи інклюзивної освіти PO2-B16 15 2 9 4 0 73 100
Педагогіка інклюзивної освіти 016 Спеціальна освіта 4 курс,

групи:

KorO1-B16z

23 2 20 96 96
Педагогіка інклюзивної освіти 016 Спеціальна освіта KorO2-B16z 22 2 19 1 96 100
Основи корекційної педагогіки Початкова освіта PO1-B16 14 8 5 1 93 100
Основи корекційної педагогіки Дошкільна освіта DO1-B16 17 6 9 2 88 100
Основи корекційної педагогіки Дошкільна освіта DO2-B16 15 7 4 4 74 100
Робота асистента вчителя і вихователя інклюзивних закладів Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 2,

KorOms1-B18z

13 7 6 100 100
Навчання і виховання дітей з ПОРА Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 4,

KorO1-B16

6 2 4 100 100
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 2,

KorO1-B18

13 2 8 2 1 77 92
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Логопедія 2,

KorL1-B18

32 4 17 7 4 66 88
Навчання та виховання дітей з РСА Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 1, KorOb1-M19 8 6 2 75 75
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Логопедія 2, KorL1-B18z 23 8 7 7 40 70
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Логопедія 2, KorLmsm1-B18z3 26 10 16 38 38
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Логопедія 2, KorLmsp1-B18z3 19 8 4 7 42 63
Основи інклюзивної педагогіки Спеціальна освіта. Логопедія 4, KorL1-B16z 33 3 30 100 100
Навчання та виховання дітей з РСА Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 1, KorOb1-M19z 10 10 100 100
Навчання та виховання дітей з РСА Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 1, KorOs1-M19z 35 34 1 97 97
Основи інклюзивної освіти Дошкільна освіта 4, DO1-B16z 34 5 29 100 100
Основи інклюзивної освіти Початкова освіта 4, PO1-B16z 33 5 28 100 100
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 2,

KorO1-B18z

25 2 12 2 9 56 64
Педагогіка інклюзивної освіти Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 2,

KorOms1-B18z3

13 2 11 100 100
Навчання і виховання дітей з ПОРА Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 3,

KorOms1-B17z3

13 10 2 1 77 92
Навчання і виховання дітей з ПОРА Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 4,

KorO1-B16z

44 2 42 100 100
Клініка інтелектуальних порушень Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка і логопедія КоrO1-B19 z 7 2 5 100 100
Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія KorL1-B19 30 7 22 1 96,6 100
Клініка інтелектуальних порушень Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка і логопедія КоrO1-B19 18
Спеціальна методика дошкільного виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення 016 Спеціальна освіта (Логопедія) KorL1–B18 32 5 20 6 1 78 97
Спеціальна теорія і методика виховання 016 Спеціальна освіта (Логопедія) KorL1–B17 12 4 8 100 100

 

 • висвітлити проблеми організації практики студентів, зазначити, як здійснюється контроль за її проведенням; проаналізувати результати проведення різних видів практики студентів;

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів.

На факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології організація і проведення практик студентів денної і заочної форм навчання відповідають «Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положенню про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки, що регламентують практичну підготовку студентів.

         Практики (навчальні і виробничі) плануються згідно навчальних планів кожної  спеціальності і графіку навчального процесу.

         Усі практики дотримуються структурно-логічної послідовності та вивчення відповідних навчальних дисциплін.

На факультеті створюються всі необхідні умови для проходження практики: визначаються бази практики, заздалегідь укладаються із ними угоди,  розробляються накази щодо направлення студентів. Бази практики студенти обирають самостійно згідно поданого переліку.

У зв’язку із настанням загальнонаціонального карантину згідно наказу від 29.04.2020 р. №36-ОД Про введення в дію Тимчасового порядку проведення екзаменів і заліків, атестації здобувачів вищої освіти, захисту курсових робіт (проєктів), практик за дистанційною формою навчання у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка під час карантину.

Всі різновиди практик містять наявність електронних протоколів захисту практик, де вказано результати проведення різних видів практики +електронні версії відомостей обліку успішності, які голови комісій з практики надсилали на корпоративну електронну адресу деканату факультету.

Друковані примірники відомостей обліку успішності також є заповнені та подано до деканату факультету.

 

Щодо контролю якості виконаних завдань зазначених видів практик у 2 семестрі:

 1. Керівники практики заслуховували зміст виконаних завдань щотижня з проведенням інструктивних нарад на платформі Zoom з відповідним плануванням зустрічі на зазначеній платформі. Участь здобувачів вищої освіти у проведених нарадах була обов’язковою.
 2. Керівники практики систематично контролювали хід практики студентів у формі дорадництва – щотижневого спілкування керівників практики від закладу освіти зі студентами щодо перебігу проходження їхньої практики з наданням відповідних консультацій.
 3. Матеріали практики здобувачі вищої освіти подавали до перевірки заповнюючи електронні додатки відповідних виконаних завдань (визначених робочими тижнями) та надсилалася на корпоративну електронну адресу керівника практики на платформі Moodle (для фіксації звітності).
 4. Підсумкові конференції були проведені з використанням онлайн-конференцій на платформі Zoom.
 5. По завершенню термінів проходження практики, заповнений щоденник+видрукуваний примірник звіту (завірений підписом студента та з вказаною датою щодо закінчення практики) студенти мали надіслати кур’єрською доставкою (Нова пошта) на факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології за вказаною адресою.

На факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології постійно ведеться робота щодо висвітлення результатів проходження різних видів практик у різних джерелах: сайт факультету та кафедр, створені групи у соціальній мережі – Facebook, координаторами яких є керівники практик та факультетський керівник практики, фотозвіти, відеозвіти, стінгазети.

 

Кількість практик на факультеті:

 

Вид практик Денна Заочна
Навчальні 9 8
Виробничі 16 21
Всього практик 25 29
Кількість студентів, які проходили практику 280 559

 

 

Якісний склад керівництва практикою становить 100 %,  професори –  4%.

На денній формі навчання проходили виробничу практику 180 студентів, з них у 18 студентів ІV курсу Sr1-B16 (41) та Sz1-B16 (42) була атестація за підсумками  І етапу Стажерської практика, якісний показник її становить 92% при 99% успішності.

На заочній формі навчання проходили виробничу практику 416 студентів, якісний показник виробничої практики становить 95% при 98% успішності.

Дистанційна форма проведення практики

 

з/п

Ступінь вищої освіти

 

 

Спеціальність Форма

навчання

Вид практики Назва практики

 

курс

 

 

База практики
1. Бакалавр 231 Соціальна робота за освітньою програмою Соціальна робота Денна Виробнича Стажерська

ІІ етап

 

4 курс

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

2. Бакалавр 232 Соціальне  забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога Денна Виробнича Стажерська

ІІ етап

 

4 курс

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

3. Бакалавр 232 Соціальне  забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога Денна Навчальна Волонтерська (безвідривна)

3 курс

Гелета О.О.,

підстава:

академічна різниця

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

4. Бакалавр 232 Соціальне  забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога Денна Навчальна Технологічна

4 курс

Шафінський І.М.

підстава:

академічна різниця

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

5. Бакалавр 232 Соціальне  забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога Денна Виробнича Стажерська

І етап

4 курс

Шафінський І.М.

підстава:

академічна різниця

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

6. Магістр 232 Соціальне  забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога

 

Денна Виробнича Виробнича соціально-управлінська практика

 

1 курс

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

7. Бакалавр 231 Соціальна робота за освітньою програмою Соціальна робота

(на основі ОКР “молодший спеціаліст”)

Заочна

 

Навчальна Технологічна

 

3 курс

Заремба Л.В.,

підстава:

заява студентки

 

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

8. Бакалавр 231 Соціальна робота за освітньою програмою Соціальна робота

(на основі ОКР “молодший спеціаліст”)

Заочна

 

Виробнича Стажерська

 

3 курс

Заремба Л.В.,

підстава:

заява студентки

 

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

9. Бакалавр 016 Спеціальна освіта

за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта

(Логопедія) Спеціалізація спеціальна психологія

Заочна Навчальна Навчальна пропедевтична волонтерська практика

 

2 курс

Дем’янчук О.І.

підстава:

академічна різниця

Комунальна установа

“Вільховецький інклюзивно-ресурсний центр Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області”

10. Бакалавр 016 Спеціальна освіта

за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта

(Логопедія) Спеціалізація спеціальна психологія на основі галузі знань 1201 Медицина

Заочна Навчальна Навчальна психолого-педагогічна практика

 

2 курс

Довга І.Р.

підстава:

заява студентки

Кафедра логопедії та спеціальних методик
11. Бакалавр 053 Психологія за освітньою програмою Психологія (на основі ОКР “молодший спеціаліст”) Заочна Навчальна Навчальна психологічна практика

 

2 курс

Гуцал І.О.

підстава:

академічна різниця

Кафедра загальної та практичної психології
12. Бакалавр 016 Спеціальна освіта

за освітньою програмою Олігофрено-

педагогіка. Логопедія

Заочна Виробнича Виробнича педагогічна практика

4 курс

Зейкан М.Д.

підстава:

заява студентки

Імстичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області

 

Повторне направлення на практику

 

з/п

Ступінь вищої освіти

 

 

Спеціальність Форма

навчання

Вид практики Назва практики

 

курс

 

 

Відповідальна кафедра
1. Бакалавр 016 Спеціальна освіта

за освітньою програмою Олігофрено-

педагогіка. Логопедія

Денна Навчальна Навчальна пропедевтична  волонтерська практика

2 курс

Стеха В.В.

підстава:

рішення комісії по захисту практики

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

 

Перенесені терміни практики

 

з/п

Ступінь вищої освіти

 

 

Спеціальність Форма

навчання

Вид практики Назва практики

 

курс

 

 

Відповідальна кафедра
1. Бакалавр 053 Психологія  за освітньою програмою Психологія Заочна Виробнича Навчальна психологічна практика

 

2 курс

Черніховська К.О.

підстава:

заява студентки

Кафедра загальної та практичної психології
2. Бакалавр 053 Психологія  за освітньою програмою Психологія Заочна Виробнича Психологічна практика

 

4 курс

В’юнова С.О.

підстава:

заява студентки, навчання в  Польщі

Кафедра загальної та практичної психології
3. Бакалавр 231 Соціальна робота за освітньою програмою Соціальна робота

(на основі ОКР “молодший спеціаліст”)

Заочна

 

Навчальна Технологічна

 

3 курс

Дишкант Н.В.,

підстава:

заява студентки

 

Кафедра

соціальної педагогіки і соціальної роботи

4. Бакалавр 053 Психологія  за освітньою програмою Психологія

(на основі ОКР “молодший спеціаліст”)

Заочна Виробнича Психологічна практика

 

3 курс

Бейгул. Є.О.

підстава:

заява студентки

 

Кафедра загальної та практичної психології
5. Бакалавр 016

Спеціальна освіта

за освітньою програмою Логопедія.

Спеціальна психологія (на основі ОКР “молодший спеціаліст”)

Заочна Виробнича Логопедична практика з дітьми дошкільного віку

 

3 курс

Бак А.А.

підстава:

заява студентки

 

Кафедра логопедії та спеціальних методик

 

Не пройшли практику

 

з/п

Ступінь вищої освіти

 

 

Спеціальність Форма

навчання

Вид практики Назва практики

 

курс

 

 

Відповідальна кафедра
1. Бакалавр 016 Спеціальна освіта

за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта

(Логопедія) Спеціалізація спеціальна психологія

Заочна Навчальна Навчальна пропедевтична волонтерська практика

 

2 курс

Промзелєва М.Е.

Кафедра логопедії та спеціальних методик
2. Бакалавр 053 Психологія  за освітньо-професійною програмою Психологія

(на основі ОКР “молодший спеціаліст”)

Заочна Навчальна Навчальна психологічна практика

 

2 курс

Матвіїв С.І.

Кафедра загальної та практичної психології
3. Бакалавр 053 Психологія  за освітньою програмою Психологія Заочна Навчальна Навчальна психологічна практика

 

2 курс

Харун К.А.

Кафедра загальної та практичної психології

 

Отримали  оцінку незадовільно

 

з/п

Ступінь вищої освіти

 

 

Спеціальність Форма

навчання

Вид практики Назва практики

 

курс

 

 

Відповідальна кафедра
1 Магістр

1 рік10 міс.

016 Спеціальна освіта

за освітньою програмою

Олігофрено-

педагогіка. Логопедія

Заочна Виробнича Практика на посаді логопеда дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

 

2 курс

Кіцак М.І.

Кафедра логопедії та спеціальних методик

 

На основі службової записки №34/20 від 04 травня 2020 року Онуфрієвої Л.А. у зв’язку з карантином було перенесено на 3 семестр проведення виробничої практики на посаді практичного психолога магістрів 1 курсу спеціальності 053 Психологія денної форми навчання (26 год.).

 

Перенесені практики на наступний 2020-2021 навчальний рік

 

з/п

Ступінь вищої освіти

 

 

Спеціальність Форма

навчання

Вид практики Назва практики

 

курс

 

 

Відповідальна кафедра
1. Магістр 053 Психологія  освітньо-професійна програма Психологія спеціалізація Практична психологія Денна Виробнича Виробнича практика на посаді практичного психолога Кафедра загальної та практичної психології

 

Результати проходження різних видів практик здобувачами вищої освіти різних курсів та спеціальностей факультету денної та заочної форм навчання відображено у нижче поданих чотирьох таблицях.

 

Результати навчальних практик

по факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Денна форма навчання

 

№ з/п Спеціальність Назва

Практики

Кількість

студентів

З них захищено на оцінку   Успішність Якість

 

 

 “5”

 

“4”

 

“3”

 

“2”

А В С D E FX % %
1. Соціальна робота

 

Sr1-B18

Навчальна волонтерська безвідривна

Практика

2 2 100 100
2. Соціальне забезпечення

Sz1- B18

Навчальна волонтерська безвідривна

Практика

15 4 3 4 2 2 100 100
3. Соціальна робота

Sr1-B17

Волонтерська (безвідривна) 3 3 100 100
4. Соціальне забезпечення

Sz1- B17

Волонтерська (безвідривна) 6 3 1 1 1 100 50
5. Соціальна робота

Sr1-B17

Технологічна 3 2 1 100 100
6. Соціальне забезпечення

Sz1- B17

Технологічна 5 2 1 2 100 60
7. Спеціальна освіта за ОПП

Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1-B18

Навчальна пропедевтична волонтерська практика 31 6 10 15 100 100
8. Спеціальна освіта за ОПП Олігофренопе-дагогіка Логопедія.

KorО1-B18

Навчальна пропедевтична волонтерська практика 13 6 3 3 1 100 92
9.  Психологія

за ОПП

Психологія

Ps1-B18

Навчальна психологічна практика 19 6 4 6 2 95 84
Всього по бакалаврах 9 навчальних практик

(вид контролю – залік)

97 32 23 30 6 5 99 87

Таблиця 2.

Результати навчальних практик

по факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Заочна форма навчання

 

№ з/п Спеціальність Назва практики Кількість

студентів

З них захищено на оцінку Успішність Якість

 

«“5”  

   “4”

 

“3”

А В С D E % %
Бакалаври
1. Соціальна робота

на основі ОКР  “молодший спеціаліст”

Srms1-B17z –3 cем.

Технологічна 2 1 1 100 100
2.

3

Спеціальна освіта за ОПП

Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1-B18z

Навчальна пропедевтична волонтерська практика 22 16 2 1 86 86
Спеціальна освіта за ОПП

Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1-B18z

 

Навчальна пропедевтична волонтерська практика

 

академічна різниця за 3 сем

1 1 100 100
3. Спеціальна освіта за ОПП

Спеціальна освіта (Логопедія) спеціалізація

Спеціальна психологія

(на основі галузі знань 1201 Медицина)

KorLmsm1-B18z

Навчальна психолого-педагогічна практика 26
4. Спеціальна освіта за ОПП

Спеціальна освіта (Логопедія) спеціалізація

Спеціальна психологія

(на основі галузі знань 0101

Педагогічна освіта )

KorLmsp1-B18z

Навчальна психолого-педагогічна практика 19 16 3 100 100
5. Спеціальна освіта за ОПП Спеціальна освіта (Олігофрено-

педагогіка). додаткова спеціальність Спеціальна освіта (Логопедія)

KorО1-B18z

Навчальна пропедевтична волонтерська  практика 24 1 3 7 46 46
6. Спеціальна освіта за ОПП

Спеціальна освіта (Олігофрено-педагогіка)

додаткова спеціальність Спеціальна освіта (Логопедія) – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст’

KorОmsp1-B18z

Навчальна психолого-педагогічна  практика 13 6 4 3 100 100
7. Психологія

за ОПП

Психологія

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст’)

Psms1-B18z

Навчальна психологічна практика 16
8. Психологія

за ОПП

Психологія

Ps1-B18 z

Навчальна психологічна практика 20
  Всього по бакалаврах 8 навчальних практик

(вид контролю – залік)

143 40 12 13 45 45

 

Результати виробничих практик

 по факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Денна форма навчання

№ з/п Спеціальність Назва практики Кількість

Студентів

З них захищено на оцінку   Недопущена  

Успішність

Якість

 

«“5”  

   “4”

 

“3”

 

“”

А В С D E FX % %
                                            Бакалаври
1. Соціальна робота

Sr1-B16

Стажерська 4 2 2 100 100
2. Соціальне забезпечення

Sz1- B16

Стажерська 14 9 2 3 100 100
3. Спеціальна освіта за ОПП

Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1-B17z

Логопедична практика з дітьми дошкільного віку 14 14 100 100
4. Спеціальна освіта за ОПП

Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1-B16z

Логопедична практика в  загальноосвітніх навчальних закладах 18 17 1 94 94
5. Спеціальна освіта за ОПП

Олігофренопе-дагогіка

KorO1-B16

Педагогічна практика 6 6 100 100
6. Психологія

Ps1-В16

Психологічна практика 23 8 1 6 8 100 65
  Всього по бакалаврах 6 виробничих практик 79 56 5 9 8 1 99 90
Магістри
7. Соціальне забезпечення

Sz1-М18

 

Соціально-управлінська практика 12 4 3 5 100 100
8. Соціальне забезпечення

Sz1-М19

Виробнича

соціально-управлінська практика

16 8 3 3 2 100 88
9. Спеціальна освіта  ОПП Спеціальна освіта (Логопедія) спеціалізація

Спеціальна психологія

KorL1-M19

Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної  та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів 13 8 3 2 100 100
10 Спеціальна освіта за ОП Логопедія.

Спеціальна психологія

KorL1-M18

Педагогічна (асистентська) пракика 14 11 3 100 100
11. Спеціальна освіта  ОПП   Спеціальна освіта (Олігофренопе-дагогіка)   спеціалізація Спеціальна психологія

KorO1-M19

Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної  та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів 8 1 7 100 100
12. Спеціальна освіта за ОПП  Олігофренопе-дагогіка. Логопедія

KorO1-M18

Педагогічна (асистентська) пракика 10 3 3 4 100 100
13 Психологія

Ps1-М18

 

Педагогічна (асистентська) пракика 10 6 2 2 100 80
Всього по магістрах 7 виробничих практик 83 40 15 24 4 100 95
  Всього по денній формі навчання 13 виробничих практик 162 96 20 33 12 1 99 92

 

Результати виробничих практик

 по факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Заочна форма навчання

  Спеціальність Назва практики Кількість

Студентів

З них захищено на оцінку Успішність Якість

 

«“5”  

   “4”

 

“3”

 

 

“2”

А В С D E F % %
Бакалаври      
1. Соціальна робота

на основі ОКР  “молодший спеціаліст”

Srms1-B17z

Стажерська 2 1 1 100 100
2. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1- B17z

Логопедична практика з дітьми дошкільного віку 32 18 4 4 81 81
3. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія

(на основі  ОКР «молодший спеціаліст») після педучилища

KorLmsp1- B17z

Логопедична практика з дітьми дошкільного віку 25 9 6 9 1 100 100
4. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія

(на основі  ОКР «молодший спеціаліст») після медучища

KorLmsm1- B17z

Логопедична практика з дітьми дошкільного віку 9 2 1 6 100 100
5. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія

(на основі  ОКР «молодший спеціаліст») після педучилища

KorLmsp1- B17z

Логопедична практика в загальноосвітніх навчальних закладах 25 9 9 7 100 100
6. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія

(на основі  ОКР «молодший спеціаліст») після медучища

KorLmsm1- B17z

Логопедична практика в загальноосвітніх навчальних закладах 9 2 7 100 100
7. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія

KorL1- B16z

Логопедична практика в загальноосвітніх навчальних закладах 33 10 3 19 1 100 100
8. Спеціальна освіта за ОПП Олігофренопе-дагогіка.

Логопедія на основі ОКР “молодший) спеціаліст’)

KorОms1- B17z

Педагогічна практика 13 3 10 100 100
9.

 

Спеціальна освіта за ОПП Олігофренопе-дагогіка  логопедія

KorO1-B16z

KorO2-B16z

Педагогічна практика 44 12 10 22 100 10 0
10. Психологія

Ps1-В16z

Психологічна практика 22 6 6 3 7 100 100
11

 

Психологія

Psms1-В17z

Психологічна практика 13 4 2 7 100 100
  Всього по бакалаврах 11 виробничих практик 227 73 51 88 9 97 93
                                        Магістри      
12. Спеціальна освіта за ОП

Логопедія. Спеціальна психологія –

2 курс,1 р. 4 міс.

Korl1-M18z

Педагогічна (асистентська) практика 37 17 14 6 100 100
13 Спеціальна освіта за ОП

Олігофрено-педагогіка.

Логопедія

KorО1-M18z

Педагогічна (асистентська) практика 25 9 15 1 100 100
14. Психологія

2 курс,1 р. 4 міс.

Ps1-В18z

Педагогічна (асистентська) практика 2 1 1 100 100
15. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія –

2 курс,1р.10 міс.

Korls1-M18z

Практика на посаді спеціального психолога 20 8 9 3 100 100
16. Спеціальна освіта за ОП Логопедія. Спеціальна психологія –

2 курс,1р.10 міс.

Korls1-M18z

Практика на посаді логопеда дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 20 6 5 4 5 100 100
17. Спеціальна освіта за ОП Олігофрено-педагогіка. Логопедія –

2 курс,1р.10 міс.

KorOs1-M18z

Практика на посаді вчителя спеціальної школи 31 6 5 17 3 100 90
18. Спеціальна освіта за ОП Олігофрено-педагогіка. Логопедія –

2 курс,1р.10 міс.

KorOs1-M18z

Практика на посаді логопеда дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 31 7 12 11 1 97 97
19. Спеціальна освіта за ОП Сурдо-педагогіка. Спеціальна психологія –

2 курс,1р.10 міс.

SPs1-M17z

Практика в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями слуху 9 6 3 100 100
20. Спеціальна освіта за ОП Сурдо-педагогіка. Спеціальна психологія –

2 курс,1р.10 міс.

SPs1-M17z

Практика на посаді спеціального психолога 9 7 2 100 100
21. Психологія

2 курс, 1р.10 міс.

Pss1-M17z

Виробнича практика 5 2 3 100 100
Всього по магістрах 10 виробничих практик 189 68 80 42 8 1 99 95
Всього по заочній формі навчання 21 виробнича

практика

416 142 120 130 17 1 98 95

 

Організація практичної підготовки студентів кафедри загальної та практичної психології здійснюється відповідно до таких нормативно-правових документів:

 • «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 30.08.2018 р.
 • «Положення про організацію освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» від 12.05.2015 р.
 • «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 р. за №93,
 • освітньо-професійних програм підготовки фахівців, навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей та графіків навчальними процесу.

Впродовж цього року було проведено такі види практик й отримано наступні результати:

Психологічна практика, група Ps1–B16, 4 курс бакалаврату

Термін проходження: 15.09–25.10.2019 року

Психологічна практика, група Psms1–B17z, 4 курс бакалаврату

Термін проходження: 16.09–11.10.2019 року

Психологічна практика, група Ps1–B16z, 4 курс бакалаврату

Термін проходження: 16.09–11.10.2019 року

Педагогічна асистентська практика, група Psb1– М18, 2 курс магістратури

Термін проходження: 30.09–25.10.2019 року

Навчально-психологічна практика, група Ps1–B18, Ps1–B18z,  Pmss1–B18z,  2 курс бакалаврату/ Термін проходження: лютий-березень 2020 року

Виробничу практику на посаді практичного психолога у групі Psb1-M19 перенесено на наступний семестр у зв’язку із карантином (рішення вченої ради К-ПНУ ім.І.Огієнка 28.05.2020)

 Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також система студентського моніторингу якості освітнього процесу.

Мета практик – набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах. Зміст і послідовність проходження практик визначається наскрізною програмою, яку розроблено кафедрою загальної та практичної психології. Практика студентів проводиться на університетських та зовнішніх базах практики, які відповідають вимогам програми. Із зовнішніми базами практики (підприємствами, організаціями, установами) університет укладає договори на її проведення.

Базовими для проходження практики студентів є такі навчально-виховні установи  та організації м. Кам’янця-Подільського:

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької мови.

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка.

Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики.

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6.

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7.

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №8 у складі гімназії та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з українською та російською мовою навчання.

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №9 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв.

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №14.

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №17.

Кам’янець-Подільський ліцей.

Під  час практики студенти знайомляться  з психологічною проблематикою, завданнями та  особливостями роботи практичного психолога в освітньому закладі, беруть участь в усіх психологічних  заходах  установи  відповідно  до річного плану роботи практичного психолога, надають допомогу психологу в організації і проведенні діагностичної, консультаційної, корекційної, психопрофілактичної роботи, наукових досліджень, а також у виготовленні необхідного обладнання кабінету психології, оформленні документації; проводять психодіагностичне обстеження та корекційну роботу з дітьми, котрі потребую психологічної допомоги труднощі у поведінці; організовують виховні заходи  психопрофілактичної спрямованості, проводять психологічне консультування.

Рівень проведення практики залежить від якості кадрового і методичного забезпечення. Методичне керівництво здійснюють викладачі кафедри загальної та практичної психології, котрі мають стаж роботи не менше 5 років (кандидат психологічних наук, професор Онуфрієва Л.А., кандидат психологічних наук, доцент Гончарук Н.М., кандидат психологічних наук, старший викладач Чайковська О.М.).

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри «Про результати проходження практики студентами спеціальності 053 Психологія у І семестрі 2019-2020 н.р.» – Протокол №6 від 23.12.19 р. та висвітлюються на сайті кафедри.

У 2019-2020 н.р. кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти забезпечувала проведення таких видів практики:

 • навчальна пропедевтична волонтерська практика
 • виробнича педагогічна асистентська практика
 • виробнича педагогічна практика
 • виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів
 • практика (на посаді вчителя спеціальної школи)
 • практика в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями слуху
 • навчальна психолого-педагогічна практика
 • практика на посаді спеціального психолога
 • науково-педагогічна практика

По завершенні практик проведений детальний аналіз звітної документації та звітну конференцію із захисту практики. Практика оцінювалась на основі аналізу звітної документації та успішності захисту.

Психолого-педагогічна практика сприяє розширенню, поглибленню теоретичних знань студентів, знайомство з практичною діяльністю корекційних педагогів, спеціальних психологів у спеціальних та інклюзивних загальноосвітніх закладах, удосконаленню  набутих практичних умінь шляхом активного включення у роботу, що передбачає виконання різних видів педагогічної діяльності, зокрема: допомога вчителям і вихователям в організації колективу дітей; виготовлення наочних посібників для проведення занять, уроків; проведення дидактичних, рольових, рухливих ігор, виховних заходів з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Виробнича практика передбачає проведення уроків, виховних заходів, складання психолого-педагогічних характеристик на учнів; для спеціальних психологів проведення психодіагностичних та психокорекційних занять, індивідуальної роботи з учнями та батьками. Педагогічна (асистентська) практика магістрів містить такі завдання: вивчення ділової документації кафедри, розробка елементів НМК дисциплін, підготовку та проведення лекційних, практичних і лабораторних занять.

          Організація та контроль за проведенням психолого-педагогічної практики передбачає настановчі та підсумкові конференції, телефонний зв’язок із студентами та адміністрацією закладу, що віддаленні від міста з метою надання консультативної допомоги, або ж відвідування закладів, що знаходяться у місті та захист практики студентами.

 • окреслити основні напрями організації роботи з підготовки студентів до атестації;

Колектив кафедри загальної та практичної психології забезпечує такі основні напрями організації роботи з підготовки студентів до атестації: проведення консультацій, залучення студентів до роботи у наукових гуртках та проблемних групах, здійснення підготовчого письмового експрес-контролю, стимулювання підготовки виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, використання різних форми комп’ютерного тестування, апробація результатів випускових робіт на міжнародних науково-практичних конференціях із публікацією матеріалів конференції.

      Серед основних напрямів організації роботи з підготовки студентів до атестації є індивідуальні консультації; закріплення набутих знань, умінь та навичок; відпрацювання пропущених занять.

Науково-педагогічні працівники кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи розробляють та оновлюють матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти (програми атестації здобувачів вищої освіти, комплекту екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів тощо), критеріїв оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти, методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів вищої освіти). Зокрема, вище вказані матеріали фактично представлені на платформі MOODLE.

Основними напрямками організації роботи з підготовки студентів до атестації кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи є:

1.Проведення он-лайн та ін. видів консультацій зі студентами.

 1. Перездача студентами пропущених лекційних та практичних занять у формі:
 • опитування студентів з відповідної теми модуля,
 • виконання самостійної роботи,
 • виконання самостійних індивідуальних науково-дослідних завдань,
 • доопрацювання завдань, які розглядаються на практичних заняттях,
 • реферування студентами відповідної літератури,
 • проведення поточного та підсумкового тестового контролю знань студентів з відповідної теми дисципліни,
 • виконання тестових модульних контрольних робіт ,
 • застосування методів моделювання практичних ситуацій, аналізу психологічних ситуацій, розв’язання ситуаційних задач з дисципліни.

3.Консультативна та методична робота зі студентами кураторів академічних груп у напрямку підготовки студентів до атестації .

 1. Аналіз практичних занять у системі MOODLE, зокрема у формі:
 • виконання додаткової самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань,
 • проведення поточного та підсумкового тестового контролю знань студентів з відповідної теми дисципліни,
 • виконання тестових модульних контрольних робіт.

 

 

 • проаналізувати якість виконання дипломних робіт (проєктів), їх актуальність, практичну спрямованість, відповідність їх тематики замовленню закладів освіти, підприємств та організацій;

Дипломні роботи магістрів виконувались на актуальні теми, характеризувались практичною спрямованістю, містили констатувальний та формувальний експеримент. В цьому навчальному році виконано 30 дипломні роботи на замовлення закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Питання про стан написання дипломних робіт магістра, їх попередній захист слухались на засіданнях кафедри. Усі дипломні роботи оцінені об’єктивно, можуть використовуватись у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти та у корекційно-виховній роботі закладів спеціальної та інклюзивної освіти.

На кафедрі загальної та практичної психології відбувається регулярне оновлення тематики дипломних робіт. Тематика дипломних робіт відповідає сучасному стану психологічної науки. Аналіз тематики дипломних робіт  засвідчує, що вони пов’язані із професійною діяльністю психолога.

Попередній захист дипломних робіт у вигляді публічного повідомлення проводився на засіданнях випускової кафедри загальної та практичної психології 06.11.2019р. (протокол №4); 14.05.2020р. (протокол № 12).

Колективом викладачів кафедри загальної та практичної психології видано «Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових, дипломних та магістерських робіт». Укладачі: Л.А. Онуфрієва, С.А. Михальська, Н.С. Славіна, О.А. Чеканська. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. 40 с.

Дипломних робіт, які виконувались на замовлення освітніх закладів або підприємств, не було, відповідно і немає впроваджень результатів робіт у  діяльність освітніх закладів, використання в науково-дослідних установах, на підприємствах тощо.

Дипломні роботи підготовлені на високому і належному рівнях. Теми досліджень є актуальними, інноваційними, відповідають профілю навчання і тематичній спрямованості науково-дослідної роботи кафедри. Студенти  усвідомлюють тенденції розвитку явищ і процесів, які вони вивчають. Обрані студентами теми відповідають профілю навчання та арсеналу методів, які фахівець після закінчення ЗВО буде мати змогу кваліфіковано використовувати в практичній діяльності. Теми досліджень відповідають тематичній спрямованості науково-дослідної роботи кафедри.

Упродовж року під керівництвом доцента Гончарук Н.М. виконано такі дипломні роботи:

  Швабська М.А., Pss1-М18z група, спеціальність 053 Психологія, тема  «Формування навичок емоційної саморегуляції у сором’язливих дітей».

  За результатами дослідження конкретизовано та теоретично збагачено сутність поняття емоційної саморегуляції у сором’язливих дітей, охарактеризовано механізми емоційної поведінки школярів підліткового віку з сором’язливістю; визначено психологічні умови корекції сором’язливості в умовах закладу середньої освіти; збагачено зміст таких категорій: «емоційна відкритість», «самоконтроль емоційної поведінки», «емоційний контроль», які формуються під час корекційної роботи з сором’язливими підлітками; уточнено різновиди сором’язливої  поведінки школярів підліткового віку, з’ясовано можливості корекційної роботи засобами активного соціально-психологічного навчання;

  Студент Дергак О.В.,  Pss1-М18z група, спеціальність 053 Психологія, тема  «Психологічний аналіз почуття меншовартості в осіб юнацького віку» представив дипломну роботу магістра, присвячену вивченню почуття меншовартості в осіб юнацького віку.

  Під час проведеного наукового дослідження  здійснено теоретичний аналіз та експериментальне дослідження проблеми, уточнено й обґрунтовано сутність поняття меншовартості в осіб юнацького віку, з’ясовано різновиди почуття меншовартості в осіб юнацького віку їх відповідно до змістового наповнення, підготовлено експериментальну програму дослідження почуття меншовартості, з’ясовано психологічні умови, методи та прийоми подолання почуття меншовартості в осіб юнацького віку.

  Студентка Голуб О.С.,  Pss1-М18z група, спеціальність 053 Психологія, тема  «Формування лінгвістичного компоненту  мовлення в осіб із підвищеною соціальною тривожністю» представила дипломну роботу магістра, присвячену вивченню та формуванню лінгвістичного компоненту  мовлення в осіб із підвищеною соціальною тривожністю.

  Під час проведеного наукового дослідження  розкрито сутність лінгвістичного компоненту  мовлення в осіб із підвищеною соціальною тривожністю у системі міжособистісних взаємин; виокремлено психологічні детермінанти формування лінгвістичного компоненту  мовлення; доведено, що зміст, структура лінгвістичного компоненту  мовлення в осіб із підвищеною соціальною тривожністю зумовлюють регулятивні та структурно-функціональні особливості міжособистісних взаємостосунків; розроблено і обґрунтовано концепцію формування лінгвістичного компоненту  мовлення в осіб із підвищеною соціальною тривожністю у психодинамічному аспекті відповідно до різних вікових етапів.

  По кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи було захищено 26 дипломних робіт магістра (3 – денна форма, 23 – заочна форма).

Тематика дипломних робіт магістра

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою

Олігофренопедагогіка. Логопедія ;

Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія

по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2018-2019 н.р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

заочна форма навчання (1,4 р.)

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Абрамчук

Орися Михайлівна

Формування моральної якості «доброта» у першокласників з інтелектуальними порушеннями. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

2. Барановська (Бабак)

Лариса Михайлівна

Корекція пізнавальних процесів у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

3. Білокінь

Юлія Олександрівна

Корекція діалогічного мовлення у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

4. Вознюк

Діана

Олегівна

Корекція довільної уваги у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Кандидат медичних наук, доцент Михальський А.В.
5. Герман Соломія Ярославівна Формування мотивів моральної поведінки у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

6. Грабенко Марина

Василівна

Формування словесно-логічного мислення у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

7. Демедюк

Віта

Миколаївна

Особливості формування навичок комунікації у осіб з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня. Кандидат медичних наук, доцент Михальський А.В.
8. Литвинчук Марія Василівна Особливості формування сюжетно-рольової гри у старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

9. Марковська Юлія Вікторівна Корекційна спрямованість навчально-виховної роботи з дітьми з ЗПР в інклюзивних закладах. Кандидат медичних наук, доцент Михальський А.В.
10. Овчаренко Оксана Олександрівна Корекційна спрямованість навчально-виховної роботи з дошкільниками з інтелектуальними порушеннями. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

11. Ратушняк Юлія Володимирівна Формування естетичних здібностей у підлітків з інтелектуальними порушеннями. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

12. Ремизовська Марія

Олександрівна

Активізація навчальної діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

 

13. Сербинчук Дана Віталіївна Формування ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Кандидат медичних наук, доцент Михальський А.В.
14. Соколишин Марія Василівна Корекція змістового компоненту з природознавства у старшокласників з інтелектуальними порушеннями. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

15. Федів Ю. Особливості проведення  профорієнтаційної роботи

з підлітками з інтелектуальними порушеннями

Кандидат медичних наук, доцент Михальський А.В.

 

Тематика дипломних робіт магістра

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою

 Логопедія. Спеціальна психологія

по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2018-2019 н.р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

денна форма навчання (1,4 р.)

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Кричка

Ольга Володимирівна

Формування навичок спілкування у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення засобами сюжетно-рольової гри. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

2. Тоцька

Аліна Сергіївна

Корекція самосвідомості підлітків із заїканням. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

3. Трайчун

Віта

Петрівна

Формування пізнавальної мотивації у молодших школярів з порушеннями мовлення. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська В.В.

 

заочна форма навчання (1,4 р.)

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Шпак

Віолетта

Михайлівна

Корекція рухової гри  у дошкільників

із дизартричними порушеннями

при дитячому церебральному паралічі

Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

2. Мацько Маряна

Ярославівна

Формування емотивної сфери у дошкільників із заїканням. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

3. Танасійчук Руслана

Іванівна

Корекція заїкання у молодших школярів засобами логопедичної ритміки. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

4. Копанець Наталія

Іванівна

Корекція звуковимови у старших дошкільників із дислалією. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

5. Гаврилюк

Віта

Вікторівна

Формування уваги у старших дошкільників із дизартрією. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

У цьому навчальному році по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2019-2020 н. р. виконуються магістерські роботи зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія; зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія заочна форма навчання (1,4 р.), заочна форма навчання (1,10 р.).

Тематика дипломних робіт магістра

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою

Олігофренопедагогіка. Логопедія;

Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія

по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2019-2020 н.р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

заочна форма навчання (1,4 р.)

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Ган

Марта

Романівна

Формування навичок самоконтролю у молодших школярів з порушеннями інтелекту. Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

2. Грач

Альона

Юріївна

Корекція сенсорного розвитку дошкільників з порушеннями інтелекту.

 

Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

3. Соколовська

Алла Володимирівна

Формування основ екологічної культури у молодших школярів з порушеннями інтелекту. Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

4. Трепета

Неля

Іванівна

Формування у першокласників з порушеннями інтелекту досвіду взаємодії з близьким соціальним оточенням. Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

5. Янчук

Люмила

Володимирівна

Формування мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку. Кандидат психологічних наук, доцент

Рудзевич І.Л.

 

заочна форма навчання (1,10 р.)

 

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Селезньова

Богдана

Богданівна

Особливості формування уваги у дошкільників із синдромом Дауна на заняттях з образотворчої діяльності. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М

2. Сенинець

Анна

Василівна

Особливості соціальної адаптації старших дошкільників з порушеннями інтелекту Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

3. Ставнічук

Вікторія

Костянтинівна

Організація самостійної роботи з старшими школярами з порушеннями інтелекту на уроках української мови та літератури. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М

4. Товпашко

Іванна

Василівна

Формування емоційної сфери у молодших школярів з порушеннями інтелекту засобами художньої літератури. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М

5. Токар

Галина Дмитрівна

Корекційна спрямованість естетичного виховання у старших класах спеціальної школи. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

6. Фірка

Іванна

Юріївна

Особливості статевого виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

7. Чворсюк

Оксана

Павлівна

Формування навичок спілкування у старших дошкільників з порушеннями інтелекту. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

8. Ченківська

Євгена

Іванівна

Виховання самостійності у іграх з правилами у старших дошкільників з порушеннями інтелекту. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М

9. Чорна

Вікторія

Сергіївна

Естетичне виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М

10 Шиманська

Оксана

Михайлівна

Формування навичок подолання комунікативних бар’єрів у спілкуванні в молодших школярів з порушеннями інтелекту. Кандидат медичних наук, доцент

Грубляк В.В.

 

Тематика дипломних робіт магістра

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою

Логопедія. Спеціальна психологія

по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2019-2020 н.р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

заочна форма навчання (1,4 р.)

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Войнаровська

Олена

Петрівна

Арт-терапія як засіб корекції мовлення у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення. Кандидат педагогічних наук, ст. викладач

Бугера Ю.Ю.

2. Гакало

Марта

Вікторівна

Формування фонетико-графічних навичок у молодших школярів з порушеннями мовлення Кандидат педагогічних наук, ст. викладач

Бугера Ю.Ю.

3. Сідор

Марія

Миколаївна

Формування комунікативних навичок у дітей молодшого шкільного віку з ДЦП. Кандидат педагогічних наук, ст. викладач

Бугера Ю.Ю.

4. Григораш

Тетяна

Вікторівна

Логопедична робота з формування читацьких компетенцій у учнів з дислексією Кандидат медичних наук, доцент

Михальський А.В..

5. Мигасюк

Наталія

Юріївна

Формування культури спілкування у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів

 

Кандидат медичних наук, доцент

Михальський А.В..

6. Разова

Віталіна

Русланівна

Формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки

 

Кандидат медичних наук, доцент

Михальський А.В..

7. Кадира

Олена

Михайлівна

Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки Кандидат медичних наук, доцент

Михальський А.В..

8. Маслянко

Вікторія

Іванівна

Корекція мовленнєво-рухової діяльності дошкільників з дитячою афазією Кандидат медичних наук, доцент

Михальський А.В..

9. Чухліб

Ольга

Русланівна

Формування змістового компоненту читацької діяльності у молодших школярів з ЗНМ Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М..

 

 

 

Тематика дипломних робіт магістра

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою

Логопедія. Спеціальна психологія

по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

на 2019-2020 н.р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

заочна форма навчання (1,10 р.)

 

Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Гупалюк

Світлана Вікторівна.

(Таміла)

Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М..

2. Кучер

Марина

Петрівна

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення засобами прийменникових конструкцій Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М..

3. Житар Валентина

Михайлівна

Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із ЗНМ. Кандидат педагогічних наук, доцент

Вержиховська О.М..

 

 

Усі дипломні роботи магістрів розробляються згідно актуальних проблем спеціальної педагогіки, психології, логопедії , а також  виконуються  на замовлення спеціальних шкільних і дошкільних закладів, реабілітаційних центрів різного призначення. Питання про стан написання дипломних робіт магістрів слухалися на засіданнях кафедри, зокрема:

 1. Затвердження тематики, виконавців та наукових керівників дипломних робіт магістрів на 2019-2020 н. р. (протокол № 3 від 10.10.2019 р.).
 2. Попередній захист дипломних робіт магістрів на денній та заочній формах навчання по кафедрі (протокол № 5 від 20.11.2019 р., протокол № 13 від 15.05.2020 р.).

Усі дипломні роботи магістрів  можуть використовуватись у вузівському навчально-виховному процесі та у корекційно-виховній роботі спеціальних шкільних та дошкільних закладів, реабілітаційних центрах.

 

 • результати перевірки дипломних робіт (проєктів) на плагіат;

Кафедрами в MOODLE створюється ресурс для розміщення дипломних робіт для ознайомлення членів комісії та перевірки робіт на плагіат. Перевірку на академічний плагіат дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти здійснює відповідальна особа з числа висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (призначена відповідно до рішення кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) за допомогою модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) на етапі загальної перевірки. За результатами перевірки система видає звіт.

Усі випускові роботи завантажені у Moodle не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту та перевірені на плагіат. Результати перевірки засвідчили високий рівень унікальності робіт, оскільки їх зміст у системі антиплагіат показав допустимі показники до 30%.

Перевірка наукових робіт на плагіат – важливий складник забезпечення академічної доброчесності в університеті. Онлайн-сервіс «Unichek.com» – один із небагатьох пропонованих  ресурсів, який використовують виші як технологічний інструмент протидії академічної недоброчесності, зокрема плагіату.

Отже, дипломні роботи підготовлені на високому і належному рівнях. Теми досліджень є актуальними, інноваційними, відповідають профілю навчання і тематичній спрямованості науково-дослідної роботи кафедри. Усі дипломні роботи відповідають вимогам перевірки на плагіат.

Перевірка дипломних робіт виконується за допомогою онлайн-сервісу „Unicheck” антиплагіат на платформі MOODLE. Звіт з результатами перевірки передається завідувачу кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти за 21 день до захисту дипломних робіт. У 2019-2020 н.р. кафедрою було перевірено 57 робіт. Всі роботи були допущені до захисту відповідно до критеріїв, описаних в методичних рекомендаціях з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, навчальних і дипломних робіт (проектів) студентів університету на академічний плагіат.

 • проаналізувати результати атестації здобувачів вищої освіти:

 

Результати атестації здобувачів вищої освіти

у 2019-2020 навчальному році

Спеціальність Кількість студентів Якісний показникк успішності Абсолютний показникк успішності
Денна форма навчання
016 Спеціальна освіта

Олігофренопедагогіка. Логопедія

 

6 100 100
016 Спеціальна освіта

Логопедія. Спеціальна психологія

17 100 100
016 Спеціальна освіта

Олігофренопедагогіка. Логопедія (магістр)

10 100 100
016 Спеціальна освіта

Логопедія. Спеціальна психологія (магістр)

14 92,7 100
053 Психологія 12 100% 100%
053 Психологія 22 100% 100%
Заочна форма навчання
016 Спеціальна освіта

Олігофренопедагогіка. Логопедія

44 100 100
016 Спеціальна освіта

Олігофренопедагогіка. Логопедія (мол. спец.)

13 100 100
016 Спеціальна освіта

Логопедія. Спеціальна психологія (мол. спец.)

34 91 100
016 Спеціальна освіта

Логопедія. Спеціальна психологія

32 92,3 100
016 Спеціальна освіта

Олігофренопедагогіка. Логопедія. (магістр 1,4)

25 100 100
016 Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія (магістр 1,4) 36 100 100
016  Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія (магістр 1,10) 30 100 100
016 Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія (магістр 1,10) 20 100 100
053 Психологія 23 78% 100%
053 Психологія 5 80% 100%

 

Галузь знань: 23 Соціальна робота, спеціальність: 231 Соціальна робота

(денна форма навчання)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої причин /и без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Комплексний екзамен з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки 4 1 2 1

 

Галузь знань: 23 Соціальна робота, спеціальність: 231 Соціальна робота

(заочна форма навчання)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої

причин /и

без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
Комплексний екзамен з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки 2 2

 

Галузь знань: 23 Соціальна робота, спеціальність: 232 Соціальне забезпечення

(денна форма навчання)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої

причин /и

без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Комплексний екзамен з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки 14 2 8 4

 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта, за освітньо-професійною програмою “Логопедія. Спеціальна психологія” (денна форма навчання) (магістри)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої

причин /и

без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Захист дипломної роботи 14 14 7 6 1

 

Галузь  знань 01 світа/Педагогіка

спеціальності 016 Спеціальна освіта

за освітньо-професійною програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст“)

(заочна форма навчання)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої

причин /и

без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Комплексний екзамен 13 2 10 1

 

Галузь знань 01 Освіта

спеціальності 016 Спеціальна освіта

ОПП Олігофренопедагогіка. Логопедія

(денна форма навчання)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої

причин /и

без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Захист магістерських робіт 10 10 5 5

 

Галузь знань 01 Освіта

спеціальності 016 Спеціальна освіта

ОПП Олігофренопедагогіка. Логопедія

(заочна форма навчання)

Назва

виду атестації

 

З числа допущених Одержали оцінки Захистили дипломні роботи
з’явились не з’явились відмінно добре задовільно незадовільно всього в т. ч.
з поважних /ої

причин /и

без поважних /ої причин /и відмінно добре задовільно незадовільно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Захист магістерських робіт 25 25 12 13

 

 • назвати найбільш характерні недоліки у підготовці фахівців;

Найбільш характерними недоліками, на думку викладачів кафедри загальної та практичної психології у підготовці фахівців, є низький рівень самостійної роботи студентів, недостатній активності на практичних та лабораторних заняттях, недостатність навичок самоосвіти, низький рівень пізнавальної активності студентів; низький рівень володіння комп’ютерними технологіями, бібліографічними джерелами та ін., а також недостатнє забезпечення аудиторій можливістю використання мультимедійних засобів. А цього річ слабке технічне забезпечення для дистанційного навчання, слабкий інтернет і покриття в регіонах та інші технічні незручності.

Найбільш характерні недоліки у підготовці фахівців, на думку НПП кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, є:

 1. Обмежений аудиторний фонд.
 2. Скорочений термін проходження виробничої практики.
 3. Недостатньо високий рівень виконання самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань.
 • зазначити повноту виконання плану державного замовлення на випуск фахівців з вищою освітою.

На думку викладачів кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, найбільш характерними недоліками у підготовці фахівців є недостатність аудиторного фонду та матеріально-технічного забезпечення аудиторій комп’ютерною технікою.

Серед недоліків підготовки фахівців слід виділити недостатнє приділення уваги до мотивування студентів постійно моніторити зміни, що зазнають базові правові акти та документи нормативного характеру у зв’язку із зміною соціально-економічної ситуації в країні. Сучасний фахівець повинен бути готовий до постійного оновлення своїх професійних знань, вдосконалення фахових компетенцій.

 

 • визначити основні шляхи удосконалення рівня підготовки фахівців.

Викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти вважають, що потрібно посилити зв’язок зі стейк-холдерами, більш активно залучати роботодавців до розробки освітніх програм; активно використовувати інтерактивні методи навчання студентів.

Пропозиції кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи щодо удосконалення рівня підготовки фахівців:

Основними шляхами  удосконалення рівня підготовки фахівців ми вважаємо:

 1. Об’єднання, структурування та систематизація навчальних планів та програм усіх ЗВО з відповідної спеціальності та напрямку підготовки фахівців, розробку єдиних освітніх стандартів за відповідною спеціальністю та напрямком підготовки фахівців.

2.Удосконалення дидактичної системи підготовки фахівців, яка ґрунтується на класичних і сучасних клініко-фізіологічних та психолого-педагогічних системах.

3.Покращення стану впровадження інноваційних технологій та методів навчання , які використовуються в освітньому процесі.

 1. Посилення використання мультимедійного обладнання при викладанні усіх дисциплін кафедри .
 2. Покращення матеріально-технічне забезпечення навчального процесу новим комп’ютерним обладнанням.

6.Запровадження системи вільного відвідування занять студентами та дистанційного навчання у системі MOODLE.

Пропозиції кафедри загальної та практичної психології щодо удосконалення рівня підготовки фахівців:

 • Якісний інтернет, технічні можливості працювати і навчати дистанційно.
 • Використання інформаційно-комп’ютерних технологій, інтерактивних методів навчання, мультимедійних засобів тощо.
 • Використання більшого числа електронних засобів навчання (підручників, посібників, словників, хрестоматій тощо), комп’ютерних навчальних програм.
 • Впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій.
 • Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.
 • Сприяння розвиткові креативного мислення майбутніх фахівців, посилення зв’язку між теорією та практикою.
 • Сприяння розвиткові студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, спорту, дозвілля.
 • Охарактеризувати діяльність факультету щодо оцінювання здобувачами вищої освіти роботи науково-педагогічних працівників шляхом анкетування.

Науково-педагогічні працівники кафедр позитивно ставляться щодо оцінювання здобувачами вищої освіти роботи її науково-педагогічних працівників шляхом анкетування.

Для вивчення особливостей використання дистанційних технологій навчання в період карантину науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти пройшли відповідні опитування, запропоновані ректоратом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Державною службою якості освіти України:

 1. З 10 квітня – опитування ректорату серед науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину».
 2. Опитування ректорату серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину».
 3. З 23 квітня до 5 травня 2020 року онлайн-опитування Державної служби якості освіти України серед здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти щодо використання технологій дистанційного навчання в умовах карантину «Тенденції розвитку технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти України». Анкета була спрямована на відображення проблем, пов’язаних з використанням технологій дистанційного навчання, вироблення варіантів вирішення таких проблем, визначення основних тенденцій подальшого розвитку процесів використання технологій дистанційного навчання. Анкета складалась з 21 запитання.

Опитування ректорату серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» показало такі результати

 1. На запитання «Скільки навчальних дисциплін в період карантину Ви вивчаєте в університеті за допомогою системи «MOODLE» та інших дистанційних технологій навчання?» здобувачі вищої освіти відповіли, що «всі дисципліни».
 2. На запитання «Які ресурси (дистанційні технології) Ви використовуєте під час дистанційного навчання в період карантину?» більшість здобувачів вищої освіти обрали MOODLE, Viber, Zoom, електронну пошту. Декілька студентів вказали ще Telegram.
 3. На запитання «Скільки часу на день у Вас займає навчання в період карантину за допомогою системи «MOODLE» та інших дистанційних технологій навчання?» більшість респондентів відповіли, що більше 60 хвилин, деякі – 3-6 годин.
 4. На запитання «Чи стикалися Ви із труднощами під час дистанційного навчання із використанням дистанційних технологій, якщо так, то зазначте із якими саме?» третина опитаних вказали, що у них не було жодних труднощів. Інші здобувачі вищої освіти в більшості вказували на відсутність постійного доступу до  Інтернету, відсутність допоміжних матеріалів для виконання завдань (підручник, посібник, конспект лекцій),  неможливість з об’єктивних причин вчасно виконувати завдання. Декілька опитаних написали, що у них було небажання виконувати завдання, незручність користування системою «MOODLE» та іншими дистанційними технологіями навчання.
 5. На запитання «У якому форматі Ви виконуєте завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни в період карантину?» майже усі респонденти відповіли, що виконують завдання в системі MOODLE.
 6. На запитання «Наскільки, на Вашу думку, є ефективним навчання в період карантину за допомогою системи MOODLE та інших дистанційних технологій навчання?» здобувачі вищої освіти лише 11,7% опитаних сказали, що неефективно, а всі інші погодились з її ефективністю.
 7. Пропозиціями здобувачів вищої освіти щодо подальшої організації в університеті навчання з використанням дистанційних технологій стали:

– «можливість працювати і з іншими програмами»;

– «дати більше часу для виконання завдання під час пари, адже від перезавантаження Moodle довго грузить завдання»;

– «комбіновані ресурси роботи, згідно з побажаннями викладача і групи, можливість здавати завдання дещо пізніше, якщо не встигаєш з різних причин»;

– «виділяти викладачам більше часу для виконання завдань, тому що не завжди є можливість виконувати у зазначений час»;

– «недостатня кількість електронної літератури, закинути навчальні підручники та інші, які необхідні в електронну бібліотеку».

Більшість опитаних зазначили, що у них немає пропозицій, «все досить добре організовано», «мене влаштовує дистанційне навчання», хоча дехто вказав що сумує за попереднім «недистанційним» навчанням.

Кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти проводились опитування та анкетування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості викладання дисциплін кафедри, формування соціальних навичок у процесі навчання. Проте, цю роботу варто активізувати.

 • Охарактеризувати стан обізнаності та дотримання норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу на факультеті. Зазначити наявність чи відсутність випадків порушення норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу на факультеті.

Реалії сьогодення вимагають імплементації такої моделі закладів вищої освіти, яка сприятиме подоланню академічної недоброчесності з-поміж усіх учасників освітнього процесу. В умовах сучасного освітнього середовища і для студентів, і для науково-педагогічних працівників відкрито можливість вільного доступу до якісного навчання з використанням усіх необхідних ресурсів та онлайн-платформ. Зокрема,  у той же час вони повинні нести відповідальність за академічні чи наукові результати власної роботи. Нечесна академічна поведінка перешкоджає продукуванню таких важливих навичок, як читання, письмо, дослідження. Аналіз, синтез, узагальнення опрацьованого матеріалу перетворюється на симуляцію. У цьому аспекті важливим є не лише розуміння сутності основних видів порушень академічної доброчесності, передбачених Законом України «Про освіту» (ст. 42),  а й впровадження технологічних рішень на рівні університету, які слугують інструментами протидії порушенням академічної доброчесності, а саме: використання онлайн-ресурсів для пошуку і виявлення академічного плагіату в наукових роботах, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників та курсових/дипломних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти; забезпечення доступності академічних текстів студентів і викладачів шляхом їх викладення в репозитарії на вебсайті університету.

Для уникнення помилок в процесі утвердження політики і стандартів дотримання академічної доброчесності, Міністерство освіти і науки України розробило Аналітичну записку «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» (наказ МОН від 20.05.2020 р. №9-263) для викладачів, наукових працівників, голів і секретарів спеціалізованих вчених рад, членів редколегій наукових фахових виданьУ документі акцентовано увагу на процедурі виявлення академічного плагіату за допомогою онлайн-платформ; особливостях встановлення фактів наявності академічного плагіату в наукових, навчально-методичних та інших роботах викладачів і студентів; питанні, пов’язаному із виданням довідок, сертифікатів та інших підтверджень відсутності ознак академічного плагіату в академічних текстах здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників; проблемі ідентифікації самоплагіату, фабрикації, фальсифікації тощо.

НПП контролюють дотримання норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та дотримуються Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та

Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У склад  університетської Комісії з питань академічної доброчесності від факультету входить кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і практичної психології Чеканська О.А.

Перевірка наукових робіт на плагіат – важливий складник забезпечення академічної доброчесності в університеті. Онлайн-сервіс «Unichek.com» – один із небагатьох пропонованих  ресурсів, який використовують виші як технологічний інструмент протидії академічної недоброчесності, зокрема плагіату.

14 травня 2020 року на платформі «Zoom» було проведено онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Згідно з порядком денним члени Комісії обговорили питання щодо перевірки курсових робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти на академічний плагіат

22 квітня 2020 року 12 членів Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зокрема, Чеканська О.А.) взяли участь у вебінарі «Політика університетів із запобігання студентському плагіату». Головний спікер Євген Ніколаєв продемонстрував досить цікавий та змістовний матеріал щодо малоочевидних причин (на рівнях політики університетів, діяльності викладачів, мотивації студентів) плагіату і неналежного виконання студентами завдань із академічного письма, а також заходів, що їх можуть і мають вживати адміністрації українських закладів вищої освіти для імплементації цінностей академічної доброчесності.

У процесі дистанційного навчання використання сучасних інформаційних технологій забезпечують гнучкість, модульність, інтерактивність та зручність під час здійснення освітнього процесу в університеті. В таких умовах пріоритетним завданням студентів і науково-педагогічних працівників є дотримання принципів чесності, справедливості, взаємної довіри, рівності, відповідальності та академічної свободи. Саме тому викладачі, студенти беруть активну участь у серії вебінарів з академічної доброчесності «Вебінари #SAIUP на дивані», ініційованому Проектом сприяння академічній доброчесності в Україні.

НПП факультету було надіслано для використання у роботі випуски №8 і 9 інформаційного бюлетеня «Академічна доброчесність», підготовленого в рамках Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні — SAIUP. Зазначені випуски містять рекомендації з організації дистанційного навчання під час карантину для адміністрацій і викладачів закладів вищої освіти. Вони були опубліковані на сайті Проєкту https://saiup.org.ua/.

Також рекомендовано викладачам ознайомитися із записами серії вебінарів Проєкту SAIUP, присвячених зазначеним питанням, за посиланням:

https://saiup.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/.

НПП факультету та здобувачі вищої освіти у травні 2020 року пройшли анкетування на сайті університету Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Результати опитування “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” серед НПП факультету показали такі результати:

так ні частково важко відповісти
1 Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності? 17 100% 0% 0% 0%
2 Чи відомо Вам про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для науково-педагогічних працівників в університеті? 13 76% 1 6% 3 18% 0%
3 Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в університеті? 11 65% 0% 6 35% 0%
4 Чи доводилося Вам вдаватися до нечесних практик порушення академічної доброчесності під час провадження навчальної, методичної, наукової, організаційної чи інших видів діяльності в університеті? 0% 16 94% 1 6% 0%
5 Чи відомі Вам випадки нечесної поведінки з-поміж Ваших колег? 2 12% 7 41% 0% 8 47%
6 Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності в університеті? 11 65% 0% 6 35% 0%
7 Чи відома Вам процедура звернення у разі виявлення факту порушення академічної доброчесності чи підозри в застосуванні неетичної практики в освітній, науковій чи іншій діяльності будь-кого з учасників освітнього процесу в університеті? 5 29% 6 35% 6 35% 0%
8 Чи відомо Вам про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс “Unicheck”) для виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників? 15 88% 1 6% 1 6% 0%
9 Чи доречними, на Вашу думку, є проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж науково-педагогічних працівників? 7 41% 1 6% 9 53% 0%
10 Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності в університеті? 17 100% 0% 0% 0%

 

Результати вивчення “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” здобувачів вищої освіти факультету показали такі результати:

Освітні програми Кількість респондентів Відсоток (%)
(Б) Спеціальна освіта. Логопедія 25 42,4%
(Б) Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 10 16,9%
(Б) Психологія 13 22,0%
(Б) Практична психологія 4 6,8%
(М) Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка 1 1,7%
(М) Психологія 6 10,2%

 

 

Освітня програма “Спеціальна освіта. Логопедія”
Бакалавр
Денна форма навчання
Кількість респондентів: 25 (1 курс – 12; 2 курс – 8; 4 курс – 5)
так ні частково важко відповісти
1 Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності? 7 28% 5 20% 13 52% 0%
2 Чи відомо Вам про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для здобувачів вищої освіти в університеті? 4 16% 9 36% 12 48% 0%
3 Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання в університеті? 7 28% 6 24% 12 48% 0%
4 Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в університеті? 3 12% 17 68% 5 20% 0%
5 Чи доводилося Вам вдаватися до нечесних практик порушення академічної доброчесності під час навчання в університеті? 3 12% 17 68% 5 20% 0%
6 Чи відомі Вам випадки нечесної поведінки з-поміж Ваших одногрупників/ однокурсників? 8 32% 5 20% 12 48% 0%
7 Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності в університеті? 4 16% 19 76% 2 8% 0%
8 Чи відома Вам процедура звернення у разі виявлення факту порушення академічної доброчесності чи підозри в застосуванні неетичної практики в освітній, науковій чи іншій діяльності будь-кого з учасників освітнього процесу в університеті? 3 12% 18 72% 4 16% 0%
9 Чи відомо Вам про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс “Unicheck”) для виявлення академічного плагіату в курсових/дипломних роботах (проєктах) студентів? 18 72% 5 20% 2 8% 0%
10 Чи доречними, на Вашу думку, є проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж здобувачів вищої освіти? 15 60% 2 8% 0% 8 32%
11 Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності в університеті? 21 84% 0% 0% 4 16%

 

                   Освітня програма “Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка”
Бакалавр
Денна форма навчання
Кількість респондентів: 10 (1 курс – 5; 2 курс – 1; 3 курс – 1; 4 курс – 1)
так ні частково важко відповісти
1 Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності? 5 50% 3 30% 2 20% 0%
2 Чи відомо Вам про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для здобувачів вищої освіти в університеті? 4 40% 4 40% 2 0%
3 Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання в університеті? 7 70% 1 10% 3 30% 0%
4 Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в університеті? 4 40% 5 50% 1 10% 0%
5 Чи доводилося Вам вдаватися до нечесних практик порушення академічної доброчесності під час навчання в університеті? 1 10% 6 60% 3 30% 0%
6 Чи відомі Вам випадки нечесної поведінки з-поміж Ваших одногрупників/ однокурсників? 6 60% 1 10% 0% 3 30%
7 Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності в університеті? 2 20% 4 40% 0% 3 30%
8 Чи відома Вам процедура звернення у разі виявлення факту порушення академічної доброчесності чи підозри в застосуванні неетичної практики в освітній, науковій чи іншій діяльності будь-кого з учасників освітнього процесу в університеті? 3 30% 5 50% 2 20% 0%
9 Чи відомо Вам про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс “Unicheck”) для виявлення академічного плагіату в курсових/дипломних роботах (проєктах) студентів? 6 60% 1 10% 3 30% 0%
10 Чи доречними, на Вашу думку, є проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж здобувачів вищої освіти? 7 70% 1 10% 0% 2 20%
11 Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності в університеті? 7 70% 1 10% 0% 2 20%
                   Освітня програма “Психологія”
Бакалавр
Денна форма навчання
Кількість респондентів: 13 (1 курс – 3; 3 курс – 5; 4 курс – 5 )
так ні частково важко відповісти
1 Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності? 2 15% 6 46% 5 38% 0%
2 Чи відомо Вам про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для здобувачів вищої освіти в університеті? 8 62% 5 38% 0% 0%
3 Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання в університеті? 6 46% 5 38% 2 15% 0%
4 Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в університеті? 3 23% 3 23% 3 23% 0%
5 Чи доводилося Вам вдаватися до нечесних практик порушення академічної доброчесності під час навчання в університеті? 1 8% 7 54% 5 38% 0%
6 Чи відомі Вам випадки нечесної поведінки з-поміж Ваших одногрупників/ однокурсників? 2 15% 3 23% 0% 8 62%
7 Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності в університеті? 2 15% 10 77% 1 8% 0%
8 Чи відома Вам процедура звернення у разі виявлення факту порушення академічної доброчесності чи підозри в застосуванні неетичної практики в освітній, науковій чи іншій діяльності будь-кого з учасників освітнього процесу в університеті? 3 23% 7 54% 3 23% 0%
9 Чи відомо Вам про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс “Unicheck”) для виявлення академічного плагіату в курсових/дипломних роботах (проєктах) студентів? 9 69% 2 15% 2 15% 0%
10 Чи доречними, на Вашу думку, є проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж здобувачів вищої освіти? 5 38% 1 8% 0% 7 54%
11 Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності в університеті? 6 46% 0% 0% 7 54%

 

Отже, більшість респондентів факультету знають, що таке академічна доброчесність та дотримуються її.

 

 • Охарактеризувати роботу факультету з підтримки зв’язків з випускниками.

Цільовим завданням університетської освіти є підготовка майбутніх фахівців до кваліфікованого виконання професійних обов’язків. Як відомо, якість підготовки бакалавра, магістра в університеті відображається у швидкості його професійної адаптації. Зв’язки з випускниками становлять важливий канал інформації про недоліки навчальних планів, програм і методик. Спілкуючись, випускники висловлюють побажання більше уваги приділяти методиці організації роботи практичного психолога, питанням спілкування і взаємовідносин у шкільному середовищі, роботі із сім’ями учнів. Зв’язки з молодими психологами кафедра здійснює у формах відгуків адміністрації закладів освіти, пропозицій психологів, висловлених під час проходження курсів підвищення кваліфікації, на шкільних семінарах та нарадах, під час проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедри у різних навчальних закладах.

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти підтримує зв’язки з випускниками закладу, зокрема корекційними педагогами та спеціальними психологами нашого міста та різних областей України, зокрема: Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Кіровоградської, Вінницької, Житомирської, Одеської, Закарпатської областей.

Зв’язки з випускниками підтримуються на курсах підвищення кваліфікації; шляхом проведення консультацій, методичних семінарів, надання рецензій на публікації. Запрошуються стейкхолдери до рецензування освітніх програм спеціальності, висловлення пропозицій щодо навчальних дисциплін, які вивчають здобувачі вищої освіти.

       Викладачі кафедри самостійно та зі студентами вивчають практичний досвід педагогів, зокрема, особливості організації інклюзивного навчання, використання інноваційних технологій у навчально-виховній роботі з дітьми з ООП, а також надають консультативну допомогу випускникам   з різних проблемних питань; залучають випускників до участі у курсах підвищення кваліфікації, які проводить наш заклад вищої освіти. На базі закладів, де працюють випускники, організовуються лабораторні, практичні заняття, консультації, самостійна робота, практика; викладачі проводять методичні семінари, тренінги, беруть участь у засіданнях педагогічних рад. Зв’язки з випускниками підтримуються на курсах підвищення кваліфікації; шляхом проведення консультацій, методичних семінарів.

Протягом звітного періоду науково-педагогічні працівники кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи підтримували зв’язок з випускниками шляхом: співпраці з фахівцями баз практики; проведення спільних семінарів, конференцій, круглих столів;  здійснення консультування спеціалістів-випускників; започаткованої рубрики на сторінці кафедри у соціальній мережі Фейсбук «Від мрії до дії», в якій висвітлюються питання професійної діяльності випускників спеціальностей, підготовку яких здійснює кафедра.

На кафедрі загальної і практичної психології розроблено систему сприяння працевлаштуванню випускників ЗВО та їх адаптації до ринку праці, що дозволяє підвищити рівень соціально корисної віддачі системи вищої освіти, створює умови для професійного розвитку молодих фахівців. Зокрема, активно налагоджено співпрацю з усіма психологами загальноосвітніх закладів м. Кам’янця-Подільського, котрі є випускниками нашого факультету, з метою моніторингу якості освіти та підготовки навчальних планів і програм підготовки фахівців.

Підтримуються зв’язки з випускниками нашої спеціальності як очно, так і через соціальні мережі. Завдяки спілкуванню проводиться профорієнтаційна робота, випускників запрошують на різноманітні виховні заходи,  до них направляються студенти на практику.

Активно ведеться робота із підтримки зв’язків з випускниками шляхом надання їм консультацій з проблем, які виникають у них під час здійснення ними професійної діяльності (Верцімаха М., Чопенко А., Шевцова О., Литвиненко Я., Луковець В., Мельничин О., Бучковська Ю.).

Систематично здійснюється взаємообмін науковою та науково-методичною літературою; організовуються зустрічі з практикуючими психологами задля передачі практичного досвіду студентам; залучення випускників до профорієнтаційної роботи кафедри тощо.

Випускників факультету КСПП, які працюють  у закладах освіти залучають до профорієнтаційної  роботи (розповсюдження відповідних матеріалів, проведення бесід із випускниками у школах та їх батьками на батьківських зборах ) та   сприяння працевлаштуванню студентів (допомога в організації та надання місць проходження навчальної, переддипломної, дипломної практик, забезпечення пріоритетності випускників при працевлаштуванні).

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи підтримує зв’язки з випускниками у наступних напрямках:

1.Підвищення кваліфікації корекційних педагогів та логопедів загальних та спеціальних дошкільних закладів, реабілітаційних центрах.

2.Рецензування практичного досвіду роботи корекційних педагогів та логопедів загальних та спеціальних дошкільних закладів, реабілітаційних центрів у напрямку отримання відповідного рівня кваліфікації.

3.Виконання студентами дипломних робі магістрів на замовлення загальних та спеціальних дошкільних закладів, реабілітаційних центрів.

4.Виконання студентами науково-дослідних завдань у відповідних загальних та спеціальних дошкільних закладах, реабілітаційних центрах.

 1. Під час засідань методичних рад розглядаються питання, на яких присутні випускники, що працюють в різних закладах спеціальної освіти, а саме:
 1. Загальна характеристика сучасної системи освітньо-корекційних послуг (О.М. Вержиховська) (протокол № 1 від 24.10.2019 р.).
 2. Психотренінг у логопедичній роботі (Ю.Ю. Бугера) (протокол № 2 від 19.11.2019 р.).
 3. Причини і основні типи психічного дизонтогенезу (А.В. Михальського) (протокол № 3 від 11.12.2019 р.).
 4. Особливості фізичного розвитку та психопатологічна структура недорозвитку при інтелектуальних порушеннях (Ю.А. Михальська) (протокол № 4 від 17.02.2020 р.).
 5. Поліморфізм депресивного синдрому інволютивного генезу (В.В. Грубляк) (протокол № 5 від 03.03.2020 р.).

Під час засідань кафедри розглядаються питання, які вказують на взаємопов’язану співпрацю кафедри з випускниками, зокрема:

 1. Затвердження плану профорієнтаційної роботи по кафедрі психолого- медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2019-2020 н.р. (протокол № 2 від 19.09.2019 р.).
 2. Звіт вчителя-дефектолога Кам’янець-Подільської спеціальної школи І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Франко Т.С. про науково-педагогічну та методичну діяльність. (протокол №4 від 30.10.2019 р.).
 3. Рецензія на методичні рекомендації щодо розробки конспектів та проведення уроків позакласного читання з творчими завданнями для учнів з порушеннями інтелекту 8-10 класів «Твій Друг – КНИГА». Автор-укладач – вчитель української мови та літератури Затурцівської загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Л.В. Доскуч. (протокол № 9 від 10.02.2020 р.).
 • Охарактеризувати стан трудової дисципліни учасників освітнього процесу, зокрема:
 • проаналізувати стан трудової дисципліни науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес на факультеті. Назвати заходи, проведені на факультеті, з підвищення трудової дисципліни науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес на факультеті, проаналізувати хід їх виконання;

Викладачі кафедр дотримувались вимог трудової дисципліни, грубих порушень її не фіксувалось. Упродовж звітного періоду відбувався систематичний контроль поточної трудової і навчальної дисципліни. Систематично на засіданнях кафедри розглядались питання про шляхи запобігання проявам корупції і хабарництва та підвищення трудової дисципліни науково-педагогічних працівників кафедри.

 • Діяльність членів кафедри базується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції. До заходів, проведених кафедрою з підвищення трудової дисципліни науково-педагогічних працівників кафедри, можна віднести засідання кафедри загальної і практичної психології, на яких розглядались питання трудової дисципліни:
 • Про запобігання можливим проявам фактів корупції і хабарництва та боротьбу з ними. Протокол №4 від 06.11.19 р.
 • Про запобігання можливим проявам фактів корупції і хабарництва та боротьбу з ними. Протокол №6 від 23.12.19 р.

Загалом, трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

Аналіз стану трудової дисципліни науково-педагогічних працівників кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи показав, що вони усі виконують власні посадові інструкції (функції та функціональні обов’язки; права, відповідальність, взаємовідносини, зв’язки за посадою). Під час засідань кафедри постійно розглядаються питання з підвищення трудової дисципліни науково-педагогічних працівників, зокрема:

1.Про розподіл обов’язків членів кафедри психолого-медико- педагогічних основ корекційної роботи (протокол № 1 від 28.08.2019 р.).

2.Стан трудової, навчальної, виконавської дисципліни на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології та заходи щодо її покращення ( протокол № 6 від 10.12.2019 р.).

3.Затвердження графіка щорічних відпусток по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2020 рік         (протокол № 6 від 10.12.2019 р).

 1. Про подання графіків освітнього процесу та розкладів навчальних занять студентів на II семестр 2019-2020 н.р. (протокол № 6 від 10.12.2019 р).
 2. Контроль за дотриманням працівниками та студентами факультету „Правил внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” ( протокол № 8 від 22.01.2020 р.).
 3. Розроблення/оновлення посадових інструкцій працівників факультету. (протокол № 8 від 22.01.2020 р.).
 4. Стан трудової дисципліни по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи ( протокол № 6 від 10.12.2019 р.).
 • проаналізувати відвідування навчальних занять студентами. Назвати заходи, проведені на факультеті, які сприяють відвідуванню навчальних занять здобувачами вищої освіти факультету, проаналізувати хід їх виконання.

Протягом року відбувався систематичний контроль поточної навчальної дисципліни студентів. З метою підвищення навчальної дисципліни студентів протягом року викладачі проводили індивідуальні бесіди, тренінги. Невстигаючі студенти запрошувались на засідання кафедри.

Аналіз відвідувань занять студентами показав, що студенти 1-3 курсів краще відвідують заняття, аніж студенти старших курсів. На наш погляд, це пов’язано із працевлаштуванням студентів 4 курсів та магістрів.

На засіданні кафедри загальної та практичної психології розглядались питання про навчальну дисципліну студентів спеціальності «Психологія»:

 • – про роботу кафедри загальної та практичної психології з організації навчально-виховної роботи студентів 1-4 курсів – 24.10.18, протокол № 3;
 • – про поточну успішність студентів та їх готовність до семестрових іспитів – 06.11.19, протокол № 4;
 • – про наслідки зимової екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання – 20.01.20, протокол № 7;
 • – стан навчально-методичного забезпечення проведення різних видів практик студентів спеціальності «Психологія» – 20.01.20, протокол № 7;
 • – про організацію самостійної роботи студентів – 02.03.20, протокол № 9;
 • – організація науково-дослідної роботи студентів у процесі їх професійної підготовки – 02.03.20, протокол № 9;
 • – «Про готовність студентів денної та заочної форми навчання до літньої екзаменаційної сесії» – 14.05.20, протокол № 12.

Науково-педагогічні працівники кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи розглядають питання підвищення навчальної дисципліни студентів , зокрема:

1.Про успішність та готовність студентів до зимової екзаменаційної сесії( протокол № 5 від 20.11.2019 р.).

 1. Контроль за дотриманням працівниками та студентами факультету „Правил внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” ( протокол № 8 від 22.01.2020 р.).

3.Контроль за поточною успішністю студентів, відвідуванням ними навчальних занять, консультацій тощо( протокол № 9 від 10.02.2020 р.).

4.Про успішність та готовність студентів до літньої екзаменаційної сесії, державних екзаменів ( протокол № 17 від26.06.2020 р.).

 • Охарактеризувати роботу та зазначити роль вченої ради факультету у вирішенні питань підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті.

На засіданнях вченої ради факультету піднімаються питання щодо підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті.

 

 • Охарактеризувати роботу щодо вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, зокрема:
 • проаналізувати роботу щодо відвідування деканом факультету навчальних занять науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес на факультеті;

Завідувач кафедри та науково-педагогічні працівники постійно відвідують заняття викладачів відповідно до графіку проведення відкритих занять по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи на 2019-2020 н.р.( графік затверджено протокол № 2 від 19.09.2019).

Відвідуванні заняття аналізуються на засіданнях кафедри.

Завідувач кафедри та науково-педагогічні працівники складають аналіз відвідуваних лекційних та практичних занять, у якому дається інформація щодо присутніх на занятті; розкривається тема, мета, план заняття; дається короткий аналіз опитування, майстерності викладача; аналізується зміст, поведінка, стиль та тон роботи науково-педагогічного працівника; вказані результати заняття, висновки щодо його проведення та пропозиції щодо покращення викладання відповідного типу заняття. Специфіка проведення лекційних та практичних занять з предметів на платформі MOODLE, які проводяться по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи обговорюються на засіданнях кафедри (протокол №11 від 02.03.2020 р. всі).

Завідувач кафедри постійно відвідує навчальні заняття викладачів, консультує молодих викладачів. Взаємовідвідування навчальних занять науково-педагогічними працівниками кафедри проводиться згідно з графіком, результати відображаються у журналі взаємовідвідування. Проводились відкриті заняття з таких дисциплін:

Перелік навчальних дисциплін, з яких проведено відкриті заняття

у 2019-2020 навчальному році

з/п

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника
1 Діагностика та корекція РСА Матвєєва М.П.
2 Тифлопсихологія Михальська С.А.
2.         3 Корекційна психопедагогіка Миронова С.П.
3.         4 Невербальні засоби комунікації

 

Дмітрієва О.І.
4.         5 Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями Докучина Т.О.
5.         6 Основи психоконсультування і психотерапії Марціновська І.П.
6.         7 Професійна діяльність та особистість корекційного педагога Буйняк М.Г.
7.         8 Навчання і виховання дітей з РСА Чопік О.В.

 Для молодих викладачів проводяться методичні семінари, консультації, пропонується опанування нової літератури з методик викладання спеціальних дисциплін у ЗВО.

 

Перелік навчальних дисциплін, з яких проведено відкриті заняття

викладачами кафедри  психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи у 2019-2020 навчальному році

з/п

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Дата проведення
1 Навчання дітей з ЗПР доцент, кандидат педагогічних наук

О.М. Вержиховська

вересень
2 Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики доцент, кандидат медичних наук

В.В. Грубляк

жовтень
3 Корекційна андрагогіка кандидат педагогічних наук Бугера Ю.Ю.
4 Основи медичних знань, валеології та охорони знань доцент, кандидат медичних наук

А.В. Михальський

жовтень
5 Основи медичних знань, валеології та охорони знань асистент, кандидат психологічних наук

Ю.А. Михальська

листопад
6 Основи наукових досліджень доцент, кандидат психологічних наук

І.Л. Рудзевич

листопад
7 Психологія доцент, кандидат психологічних наук

І.Л. Рудзевич

грудень
8 Клініка інтелектуальних порушень доцент, кандидат медичних наук

А.В. Михальський

лютий
9 Ігри в логопедичній роботі старший викладач, кандидат педагогічних наук Бугера Ю.Ю. березень
10 Основи невро- та психопатології доцент, кандидат медичних наук

В.В. Грубляк

квітень
11 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення асистент, кандидат психологічних наук

Ю.А. Михальська

травень

 

 

Перелік навчальних дисциплін, з яких проведено відкриті заняття викладачами кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

у 2019-2020 навчальному році

 

з/п

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Дата проведення
1 Актуальні проблеми в системі надання соціальної допомоги

Тема: «Теоретико-праксеологічні засади соціальної допомоги»

Мельник Л.П. вересень
2 Основи психотерапії в роботі фахівця соціальної сфери

Тема: «Групова психотерапія»»

Співак В.І. листопад

 

3 Вступ до спеціальності

Тема: «Фах «Соціальне забезпечення». Соціальні послуги та їх споживачі»

Опалюк Т.Л. вересень
4 Сучасні практики в системі соціального захисту

Тема: «Соціальні практики у контексті функціонування соціальних інститутів»

Опалюк О.М. листопад

 

5 Технології соціального забезпечення

Тема: «Технології соціальної профілактики у соціальному забезпеченні»

Гевчук Н.С. жовтень

 

6 Види, способи надання та звітність соціальних послуг,

Тема: «Система надання соціальних послуг в Україні»

Данилюк О.І. вересень
7 Психологічні основи соціальної роботи

Тема: «Предмет та методи

вікової психології»

Мельник Ж.В. вересень
8 Основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи

Тема: «Особливості міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери при роботі з людьми похилого віку»

Раєвська Я.М. жовтень
9 Акмеологія

Тема: «Акмеологічна модель професійної  підготовки  працівників соціальної сфери»

Дідик Н. М. грудень
10 Історія соціальної допомоги

Тема «Створення та діяльність громадських благодійних організацій в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст..»

Сербалюк Ю.В. листопад
11 Соціалізація особистості

тема «Культурна соціалізація особистості».

Сербалюк Ю.В. 07.05. (на платформі ZOOM)
12 Соціальне партнерство.

Тема «Соціальний діалог»

Дідик Н.М. 22.01.20

 

З метою контролю якості забезпечення навчального процесу та підготовки до занять викладачів й викладання ними навчальних курсів завідувач кафедри відвідав відповідно до графіка заняття колег, за результатами чого було зроблено висновки та надано рекомендації.

Члени кафедри також здійснювали взаємовідвідування з метою обміну досвідом, навчальними матеріалами, що відображено у журналах взаємовідвідування. Зокрема:

           Доцент Славіна Н.С. проводила відкрите лекційне заняття з «Загальної психології» 24.10.2019 року. Заняття відвідали: канд. психол. наук, професор Л.А.Онуфрієва, канд. психол. наук, доцент Гочарук Н.М.

 

Перелік навчальних дисциплін, з яких проведено відкриті заняття викладачами кафедри загальної та практичної психології у 2019-2020 навчальному році

 

з/п

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Дата проведення
Юридична психологія Сімко Р.Т. вересень
Загальна психологія Славіна Н.С. жовтень
Психологічне консультування Славіна Н.С. лютий
Патопсихологія з основами

Психопатології

Куриця Д.І. вересень
Психологія діяльності Чайковська О.М. вересень
Психологія девіантної поведінки Чайковська О.М. січень
Психологія екстремальних ситуацій Данчук Ю.П. листопад
Теорія і практика ведення тренінгів Данчук Ю.П. лютий
Психологія агресії та тероризму Чеканська О.А. січень
Історія психології Чеканська О.А. листопад
Психодіагностика Гудима О.В. лютий
Актуальні проблеми сучасної психології Онуфрієва Л.А. вересень
Методика викладання психології у вищій школі Онуфрієва Л.А. січень
Реабілітаційна психологія Гончарук Н.М. вересень
Методика організації наукових досліджень в психології Гоцуляк Н.Є. вересень
Основи психодрами Гоцуляк Н.Є. березень
Експериментальна психологія Сімко Р.Т. лютий

 

 • охарактеризувати основні напрями роботи з молодими викладачами.

Завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи та науково-педагогічні працівники постійно проводять роботу із молодими викладачами кафедри у напрямках: підвищення кваліфікації та наукового рівня молодих викладачів; методичної допомоги їм у плані проведення практичних і лабораторних занять; відвідування завідувачем кафедри та науково-педагогічними працівниками навчальних занять викладачів з метою пояснення недоліків їх проведення та надання практичних рекомендацій щодо проведення даного типу занять у закладах вищої освіти та специфіки даної спеціальності; надання методичної допомоги при розробці та веденні молодими викладачами облікової документації (журналів обліку роботи академічних груп студентів, консультацій, відомостей обліку успішності студентів.); пояснення молодим викладачам технологічних й інноваційних систем навчання та виховання, тощо Відповідні напрямки роботи аналізуються на засіданнях кафедри, методичних радах та засіданнях. Основні напрямки цього виду роботи розкриті у протоколах засідань кафедри, зокрема:

 1. Про основні напрямки роботи з молодими викладачами кафедри (протокол № 3 від 10.10.2019 р.).
 2. Стан та заходи підвищення ефективності впровадження в університеті автоматизованої системи управління “Вищий навчальний заклад” ( протокол № 5 від 20.11.2019 р.).
 3. Про ведення науково-педагогічними працівниками кафедри журналів обліку роботи академічних груп студентів ( протокол № 2 від 19.09.2019 р.).

На кафедрі загальної і практичної психології постійно приділяється увага роботі із молодими викладачами. Проводяться консультації завідувачем кафедри, надаються їм рекомендації з підготовки до занять та публікацій навчальних і навчально-методичних посібників/матеріалів. Завідувач кафедри відвідує заняття молодих викладачів, обговорює і аналізує проведені заняття, дає слушні навчально-методичні поради.               Головною метою роботи з молодими викладачами є відпрацювання єдності дій керівників підрозділів, педагогічних і методичних працівників у вирішенні поставлених завдань, спрямованих на забезпечення якості підготовки фахівців. Методична робота носить безперервний, систематичний характер, пов’язана із проблемами, над якими працює науково-педагогічний колектив. У роботі з молодими викладачами використовуються як традиційні, так і нові ефективні напрями роботи. Передаючи молодим викладачам власний досвід, залучаючи їх до участі в методичних заходах, наставники на практиці знайомлять з інноваційними технологіями навчання. Ефективною формою проведення занять з молодими викладачами є дискусійний клуб, на засіданні якого відбувається вільний обмін думками, враженнями від перших успіхів, пошук шляхів подолання труднощів і перешкод.

  Старший викладач Куриця Д.І. стверджує, що систематично надається консультація завідувачем кафедри щодо методів ефективної організації навчального процесу, проводиться робота щодо удосконалення навчальних та робочих програм, здійснюється роз’яснювальна робота з питання дотримання Положення про навчальний процес, надається консультація щодо виховної роботи зі студентами.

 • Оцінити якість та своєчасність ведення науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній процес на факультеті, облікової документації: журналів обліку роботи академічних груп студентів, консультацій, відомостей обліку успішності.

Ведення науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній процес на факультеті, облікової документації: журналів обліку роботи академічних груп студентів, консультацій, відомостей обліку успішності відбувається якісно та своєчасно, що безпосередньо контролює завідувач кожної кафедри.

 • Вказати на недоліки в організаційному забезпеченні освітнього процесу.
 1. Зменшити звітність кафедр та науково-педагогічних працівників.
 2. Активніше використовувати мультимедійні засоби у навчальному процесі.
 3. Сприяти розвиткові пізнавальної активності студентів шляхом використання інтерактивних методик.
 4. Посилення практичної підготовки студентів шляхом переорієнтації на практичні види фахової діяльності та впровадження у навчальні плани методик психологічної роботи.
 5. Спонукати діяльність викладачів щодо зменшення репродуктивної та підвищення творчої складової викладання.
 6. Недоліками у підготовці фахівців є обмежений аудиторний фонд, скорочений термін проходження виробничої практики, недостатньо високий рівень виконання самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань.
 7. Низький рівень роботи в університеті комп’ютерної служби при розробці навчальних комп’ютерних програм, технічного обслуговування комп’ютерної техніки, розробки тестових комп’ютерних завдань з дисциплін, доступу до мультимедійного обладнання в різних аудиторіях.

 

ІV. Навчально-методична робота

 • Проаналізувати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. При цьому звернути увагу на:
 • наявність освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм та навчальних планів спеціальностей факультету та їх відповідність нормативним вимогам

До всіх навчальних планів були розроблені освітньо-професійні програми згідно нових вимог та стандарту вищої освіти спеціальностей факультету

Навчальні плани, в яких передбачено викладання дисциплін спеціальностей, закріплених за кафедрами, повністю виконано. Викладання відповідало робочим програмам навчальних дисциплін.

У 2019-20 н. р. кафедра загальної і практичної психології стала випусковою для підготовки фахівців за напрямом 053 Психологія за освітньо-професійною програмою Практична психологія. Враховуючи фінансову необхідність, перший рік навчання за спорідненими освітньо-професійними програмами Психологія і Практична психологія відбувався  спільно, у звʼязку з чим до відповідних навчальних планів було внесено зміни, які дозволили їх уніфікувати. Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою було визначено на підставі наукових спеціальностей викладачів.

 • наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей факультету;

З кожної навчальної дисципліни навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей факультету є наявні комплекси навчально-методичного забезпечення у паперовому варіанті на кафедрах. Вона затверджені у кінці серпня, до початку навчального року завідувачем кафедри. науково-методичною радою факультету та проректором з науково-педагогічної роботи Кобильником В.В. Зміст комплексів навчально-методичного забезпечення постійно вдосконалюється та доповнюється викладачами кафедр факультету.

У протоколах засідань кафедр відображено розгляд питань щодо удосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін, методики викладання, використання інформаційного забезпечення, Moodle, розробки тестів для контролю знань студентів, кадрового забезпечення, забезпечення практики, поповнення літературного фонду тощо.

На  сайті кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти розміщені навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, навчальні плани підготовки фахівців, викладання яких віднесено до компетенції кафедри; анотації дисциплін вільного вибору студента на 2020-2021н.р.; силабуси, перелік монографій, навчальних та навчально-методичних посібників викладачів кафедри; інформація для абітурієнтів. Сайт систематично заповнюється інформацією про роботу кафедри.

З кожної дисципліни, закріпленої навантаженням, розроблені навчально-методичні комплекси, які внесені в систему MOODLE; в умовах карантину на цю платформу додану детальні методичні розробки, тести тощо.

Навчальні та робочі програми всіх дисциплін відповідають навчальним планам. До всіх дисциплін розроблені плани практичних і лабораторних занять відповідно до вимог. До більшості НМК розроблені та роздруковані тези лекцій. У всіх робочих програмах визначені теми, кількість годин і форми контролю самостійної роботи студентів.

Викладачі кафедри постійно поповнюють відеобанк методичного забезпечення дисциплін, зокрема, відеозаписи уроків, виховних занять, відеофільми про осіб з різними психофізичними порушеннями, відеофільми про різні системи і технології навчання осіб з ООП в Україні та за кордоном, презентації теоретичних та практичних матеріалів до дисциплін.

Для проведення практичних та лабораторних занять розроблені індивідуальні завдання і підібрані відповідні матеріали, зокрема: психолого-педагогічні характеристики на учнів, конспекти уроків, конспекти виховних заходів, конспекти занять з дошкільниками, зразки документації вчителів та вихователів спеціальних та інклюзивних закладів, зразки календарних планів роботи вихователів спеціальних закладів, зразки документації асистента вчителя інклюзивних закладів.

У поточному навчальному році оновлено завдання до поточних контрольних робіт з дисциплін та ККР у НМК, розроблено тести з навчальних дисциплін.

На кафедрі розроблена орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт з дисциплін: корекційна психопедагогіка, спеціальна психологія (олігофренопсихологія, психологія дитини з інтелектуальними порушеннями), психокорекція, писходіагностика, сурдопедагогіка, сурдопсихологія, яка постійно оновлюється. Теми курсових і дипломних робіт затверджуються на засіданнях кафедри, що відображено у протоколах. На кафедрі ведеться реєстр курсових робіт, а самі роботи зберігаються протягом 3 років.

У НМК та в окремій папці на кафедрі є питання семестрових іспитів з дисциплін та питання підсумкової атестації. Білети для екзаменів затверджуються на засіданнях кафедри перед зимовою та літньою сесіями, що відображено у протоколах.

У НМК розроблені диференційовані критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

При розробці НМК викладачі враховують наявність літератури, рекомендованої студентам, в університетській бібліотеці. На кафедрі зібрано банк електронних літературних джерел.

        Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками, навчально-методичними посібниками, які є у фондах бібліотеки університету. Викладачі кафедри постійно працюють над поповненням цього фонду. Цього року у бібліотеку факультету згідно з пропозиціями кафедри закупена література до низки дисциплін кафедри.

Викладачами кафедри С.П.Мироновою, М.П.Матвєєвою, Т.О.Докучиною, О.І.Дмітрієвою, О.В.Чопік, С.А.Михальською, М.Г.Буйняк, І.П.Марціновською видано навчально-методичний посібник «Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Частина ІІ. С.П.Мироновою, М.Г.Буйняк видано навчальний посібник «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога». Ю.В.Сербалюком видано навчальний посібник «Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти». А.М.Кухом видано навчально-методичні посібники «Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті та науці», «Інформаційно-комунікаційні технології в науковій діяльності», «Конструювання тестів. Практикум». За редакцією Докучиної Т.О. колективом кафедри підготовлено підручник «Психологічний супровід інклюзивної освіти», затверджений до друку Вченою Радою університету.

   У бібліотеці факультету є фахові періодичні видання, зокрема, журнали «Особлива дитина: навчання і виховання», газета «Дефектолог», «Логопед», «Дитина з особливими потребами». «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», «Дефектология»; «Соціальний педагог», «Логопедия сегодня», «Коррекционная педагогика», «Аутизм и нарушения развития».

На кафедру часто звертаються студенти та викладачі інших факультетів, практичні працівники загальноосвітніх закладів, батьки і громадськість міста з проблем інклюзивної освіти. Для проведення такої роботи функціонує кабінет інклюзивної освіти, забезпечення якого складає наукова, навчальна, методична література, практичні розробки.

Отже, можна зробити висновок, що стан навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедри відповідає нормативним вимогам.

 • наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик

На усіх кафедрах факультету є присутні робочі програми практик відповідно до спеціальностей.

Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до таких нормативно-правових документів:

 • «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 30.08.2018 р.
 • «Положення про організацію освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» від 12.05.2015 р.
 • «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 р. за №93,
 • освітньо-професійних програм підготовки фахівців, навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей та графіків навчальними процесу.

Мета практик – набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах. Зміст і послідовність проходження практик визначається наскрізною програмою, яку розроблено кафедрою загальної та практичної психології. Практика студентів проводиться на університетських та зовнішніх базах практики, які відповідають вимогам програми. Із зовнішніми базами практики (підприємствами, організаціями, установами) університет укладає договори на її проведення.

Відповідно до ухвал ректорату, вчених рад університету та факультету, на засіданнях кафедри систематично розглядалися і обговорювалися питання організації навчального процесу та приймалися відповідні рішення щодо його поліпшення.

Зокрема:

Затвердження програм практики на денній та заочній формах навчання – Протокол №1 від 27.08.19 р.

Стан навчально-методичного забезпечення проведення різних видів практик студентів спеціальності «Психологія» – Протокол №7 від 20.01.20 р.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри «Про результати проходження практики студентами спеціальності 053 Психологія у І семестрі 2019-2020 н.р.» – Протокол №6 від 23.12.19 р. та висвітлюються на сайті кафедри.

 • забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей факультету;

Студенти забезпечені  навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей факультету.

Наприклад, викладачі кафедри логопедії та спеціальних методик видали такі посібники:

Автор (и) Назва Підручник/навчальний посібник/навчально-методичний посібник Рік видавництва Видавництво Обсяг аркушів
Гаврилова Н.С. Логопедія: навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник 2018 Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006ˮ 11
Галецька Ю.В. Спеціальна методика викладання географії: навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник 2018 Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006» 7
Лісова Л.І. Логоритміка з методикою: навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник 2018 Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006ˮ 7,6
Константинів О.В. Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту Монографія 2019 Кам’янець-Подільський: ПП “Аксіомаˮ 11,4

 

Спеціальність «Психологія» повністю забезпечена навчальною літературою. Викладачі кафедри постійно працюють над підготовкою і виданням нових навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій до навчальних курсів. Викладачами кафедри видано такі посібники до навчальних дисциплін спеціальності 053 Психологія:

 1. Данчук Ю.П., Чеканська О.А.Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  204 с.
 2. Сімко Р.Т. Геронтопсихологія : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017.  150 с.
 3. Сімко Р.Т. Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів : конспект лекцій для студентів для закладів вищої освіти / Укладач Р.Т. Сімко.  Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2018.  124 с.
 4. Славіна Н.С., Онуфрієва Л.А.  Психологія сім’ї з основами сімейного консультування : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019.  106 с.
 5. Гудима О.В. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (курс лекцій): навчальний посібник / укладач О.В. Гудима.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2019.  88 с.

1.Чайковська О.М., Мельник Л.П. Формування просоціальної поведінки в умовах позашкільного освітнього середовища : навч. метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017.  112 с.

 1. Сімко Р.Т., Шинкарюк А.І., Шинкарюк В.А.  Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік : навчально-методичний посібник.  Вид. 2-е  переробл. і допов.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017.  188 с.
 2. Вержиховська О.М., Гончарук Н.М., Рудзевич І.Л. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник. Вид.  2-е  перероб. і доп.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.  272 с.
 3. Чайковська О.М., Мельник Л.П. Просоціальна поведінка як складова соціальної компетентності : навч. метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018.  102 с.
 4. Гоцуляк Н.Є., Чеканська О.А. Данчук Ю.П. Психологія профорієнтації : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Ю.П. Данчук, Н.Є. Гоцуляк, О.А. Чеканська.  Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019.  134 с.

                             

 

 

Методичні рекомендації:

1.Онуфрієва Л.А., Ренке С.О. Психологія праці та інженерна психологія : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія». Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  86 с.

 1. Онуфрієва Л.А., Ренке С.О. Психологія управління : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія».  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  70 с.
  3. Онуфрієва Л.А. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових, дипломних та магістерських робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Укладачі Л.А. Онуфрієва, С.А. Михальська, Н.С. Славіна, О.А. Чеканська.  Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016.  40 с.
 2. Славіна Н.С. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів) / Укладач Н.С. Славіна.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2017.  88 с.
 3. Куриця Д.І. Психологія професійного стресу : методичні рекомендації.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2019.  40 c.

 

Наприклад, навчальні посібники викладачів кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи:

№ з/п  

Автор

 

Назва друкованої праці

Характер роботи  

Вихідні дані

Обсяг стор.

(ум. друк. арк.)

1 Дідик Н.М. Акмеологія

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник

 

 

Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 164 с. 164 стор.

(9,9 ум. друк.

арк.)

 

2 Дідик Н.М. Етика соціально-педагогічної діяльності Навчально-методичний посібник

 

Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2014. –104 с. 104 стор.

(6,3 ум. друк.

арк.)

 

3 Дідик Н.М., Чеканська О.А. Диференційна психологія:

теоретичні та прикладні аспекти

Навчально-методичний

посібник

 

Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2014. –

196 с.

196 с.

(11,4 ум. друк.

арк.)/2

 

4 Дідик Н.М. Соціально-психологічна реабілітація: загальні аспекти. Навчально-методичний посібник

 

Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2015. –172 с. 172 с.

(10,1 ум. друк.

арк.)

 

 

 

 • наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів вищої освіти факультету;

Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 132 с.

 

 • забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді та відповідність їх кількості вимогам до кожного ступеня вищої освіти (освітньо-професійні програми/освітньо-наукові програми) Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347);

Щодо фахових періодичних видань, які використовуються викладачами кафедри в освітньому процесі, у бібліотеці університету, то наявними у бібліотеці є наступні:

–  журнал «Соціальна робота в Україні»;

– журнал «Соціальна педагогіка: теорія і практика»,

– журнал «Практична психологія та соціальна робота»,

– Всеукраїнська газета «Соціальний педагог»,

–  газета «Психолог»,

– газета «Дефектолог»,

– журнал «Особлива дитина: навчання і виховання»,

– журнал «Ринок праці та зайнятість населення»,

– журнал «Соціальний захист»

У бібліотеці університету є фахові періодичні видання, зокрема, журнали «Особлива дитина: навчання і виховання», газета «Дефектолог», «Логопед», «Дитина з особливими потребами». «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», «Дефектология»; «Соціальний педагог», «Логопедия сегодня», «Коррекционная педагогика», «Аутизм и нарушения развития».

 

Стан забезпечення в 2020 році освітніх програм

Спеціальності 053 Психологія

фаховими періодичними виданнями

(освітній ступінь «бакалавр», «магістр»)

№ з/п Назва періодичного видання Роки надходження
1. Педагогіка і психологія. Вісник АПНУ 2015-2018
2. Вища школа 2015-2018
3. Вопросы психологии 2015-2016
4. Психолог. Бібліотека 2015-2017
5. Психолог 2015-2018, 2019,2020
6. Психолог дошкілля 2015-2017
7. Психологія і суспільство 2016-2017
8. Психология и я 2016
9. Психологическая диагностика 2015,2017
10. Психологический журнал 2015-2016
11. Практичний психолог: дитячий садок 2016-2017, 2020
12. Освіта та розвиток обдарованої особистості 2016
13. Психолог в детском саду 2017
14. Шкільному психологу. Усе для роботи 2015,2017,2018,2019,2020
15. Психология зрелости и старения 2015
16. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 2016

 

 • стан забезпечення навчальних дисциплін підручниками, навчально-методичними посібниками, які є у фондах бібліотеки університету;

У фонді бібліотеки університету є навчально-методичні посібники та підручники, які розроблені з дисциплін, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, зокрема:

 • Вержиховська О.М. Теорія і спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення: навчальний посібник / О.М. Вержиховська, О.М. Бонецька, А.В. Козак . – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 384 с.
 • Вержиховська О.М. Теорія і спеціальна методика виховання дітей з особливостями інтелектуального розвитку: навчально-методичний посібник / / О.М. Вержиховська, О.М. Бонецька, А.В. Козак. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2013. – 372 с.
 • Вержиховська О.М. Теорія і спеціальна методика виховання дітей в спеціальній школі : навчально-методичний посібник / О.М. Вержиховська, І.Л. Рудзевич. – 2-е вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 292 с.
 • Вержиховська О.М. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник / О.М. Вержиховська, Н.М. Гончарук, І.Л. Рудзевич. – 2-е вид., порероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 272 с.
 • Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навчальний посібник / за ред. О.В. Гаврилова / О.М. Вержиховська (р.5). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 312 с.
 • Науково-дослідна діяльність в галузі освіти : навчально-методичний посібник / А.І. Босенко, О.М. Вержиховська, О.В. Гаврилов, В.А. Гурський. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с.

         Доцент Гончарук Н.М. Дисципліни Психокорекція, Основи психологічної реабілітації та адаптації, Основи психологічної практики, Тренінг комунікативної компетенції забезпечено науковою та методичною літературою на достатньому рівні.

       Старший викладач Сімко Р.Т. – всі дисципліни навчальними та навчально-методичними посібниками забезпечені.

       Доцент Славіна Н.С. – всі дисципліни навчальними та навчально-методичними посібниками забезпечені.

       Старший викладач Данчук Ю.П. – всі дисципліни навчальними та навчально-методичними посібниками забезпечені.

       Доцент Чеканська О.А. – всі дисципліни навчальними та навчально-методичними посібниками забезпечені.

       Доцент Гудима О.В. – всі дисципліни навчальними та навчально-методичними посібниками забезпечені.

 

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними

посібниками, наявними у власній бібліотеці факультету:

Навчальна дисципліна Кількість підручників, навчальних посібників Кількість студентів, які одночасно вивчають навчальну дисципліну % від потреби (у розрахунку 1 підручник на 3 студентів
І семестр ІІ семестр
Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки
Українська мова (за професійним спрямуванням) 276 40 17 100
Історія та культура України 2090 24 100
Іноземна мова 1193 46 39 100
Філософія 666 24 100
Соціально-політичні студії 833 14 100
Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання 17 7 0
Основи екології 730 29 100
Основи медичних знань 464 22 100
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Безпека життєдіяльності 565 22 3 100
Основи охорони праці 595 14 100
Психологія 526 22 29 100
Педагогіка 873 29 100
Історія педагогіки 163 7 100
Педагогічна творчість 41
Основи генетики 95 24 100
Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія 392 22 7 100
Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології 177 22 100
Невропатологія 52 29 100
Риторика, культура мовлення корекційного педагога 80 29 100
Психопатологія 36 29 100
Клініка інтелектуальних порушень 11 29 100
Логопедія 488 57 57 100
Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення 25 24 100
Неврологічні основи логопедії 15 3 100
Психолінгвістика 3 24 38
Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення 22 17 3 100
Спеціальна дошкільна педагогіка 33 17 100
Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія 23 24 46 100
Спецпедагогіка з історією 25 40 100
Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти 357
Спецметодики:
Розвитку мовлення 16
математики з основами математики 262 23 23 100
Формування елементарних математичних уявлень 21
початкового навчання мови 42 23 23 100
Я і Україна 152
Дошкільного виховання 9 16 100
Фізичного виховання 17
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисциплінисамостійноговиборунавчального закладу
2.1.1. Дисциплінипрофесійної і практичної підготовки
Організація психологічної служби в спец установах 1
Основи психотренінгу осіб з ТПМ 1
Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 9 14 16 100
Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ 114
Основи патопсихології та психотерапія 17 22 100
Дитяча практична психологія 132 17 100
Соціальна логопсихологія 22
Логоритміка з методикою 15
Ігри в логопедичній роботі 8
Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 32
Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спецзаклади 20
Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ 23
Основи інклюзивної педагогіки 86
Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу 8
Основи наукових досліджень в логопедії 19
2.2. Дисципліни вільного вибору студента*
2.2.1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Логіка 319 17 100
Релігієзнавство 267
Етика та естетика 175
Основи конституційного права 148
Соціологія 442 16 100
Економіка 14 16 100
Логопедична етика 10
Сучасні освітні корекційні технології 14 17 100
Сучасна система логопедичних послуг 17 0
Ділове українське мовлення 189
Українська родина 34 17 100
Культурологія 663
Екологічна економіка 3
Екологічна етика 37 22 100
Основи законодавства про соціальний захист 6
Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ/СНІДу 71 17 100
Іван Огієнко і Кам’янець-Подільський державний університет 241 22 100
Педагогічна психологія 322
Сучасна антропотехніка
Історія науки і техніки 29
2.2.2. Дисципліни професійної і практичної підготовки
Корекційно-реабілітаційні служби 16 22 100
Соціально-правове забезпечення 18 22 100
Трудове навчання з методикою 25 16 100
Образотворче мистецтво з методикою 13 24 100
Корекційна андрагогіка
Корекція навчальної діяльності у молодших школярів з ТПМ / Особливості формування семантичних полів у дітей з ТПМ / Основи правового виховання розумово відсталих школярів 9
Подолання підвищеного рівня агресії у дітей з ПМР / Соціально-побутове орієнтування як основа соціалізації дітей з тяжкою розумовою відсталістю / Особливості формування просторових знаково-символічних систем у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю 80
Пропедевтика мовленнєвих  порушень 18 22 100

 

 

 • наявність методичних рекомендацій до написання курсових та дипломних робіт (проєктів);
 • Онуфрієва Л.А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових, дипломних і магістерських робіт: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Укладачі Онуфрієва Л.А., Михальська С.А., Славіна Н.С., Чеканська О.А. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. 40 с. (2,3 ум. друк. арк.)
 • Організація та методика проведення наукових досліджень студентами спеціальності «Спеціальна освіта»: навчально-методичний посібник / колектив авторів за загальною редакцією С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 136 с.
 • змістове наповнення курсів навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують кафедри факультету, розміщених у модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE).

По кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи усі навчальні дисципліни розміщені на платформі MOODLE; контроль навчальних досягнень студентів з цих дисциплін постійно проводиться.

Питання щодо розробки завдань щодо контролю навчальних досягнень студентів з використанням можливостей електронного навчального середовища (MOODLE) розглядаються на засіданнях кафедри, зокрема:

 1. Розробка тестових завдань перевірки знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів підготовки та спеціальностей факультету з використанням МООDLЕ (протокол № 5 від 20.11. 2019 р.).

 

На кафедрі загальної та практичної психології в наявності навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін. Викладачі постійно працюють над їх удосконаленням, враховуючи новітні досягнення психологічної науки, особистісно-орієнтоване навчання, індивідуальний підхід у навчанні та ін.. Подано тезисно лекції, деталізовано плани практичних занять, рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, комплекти комплексних контрольних робіт. Усі дисципліни розміщено в Moodle:

 Професор Онуфрієва Л.А. – дисципліни: Психологія праці та інженерна психологія; Психологія управління; Методика викладання психології у вищій школі, Актуальні проблеми сучасної психології.

Доцент Славіна Н.С. – загальна психологія, психологічне консультування, основи психотерапії, сімейне консультування.

Доцент Чеканська О.А. – історія психології, диференційна психологія, методика викладання психології, психологія тероризму та переговорів.

Старший викладач Чайковська О.М. – розміщено в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (МООDLЕ) наступні КНМЗД: Психологія діяльності, Психологія колективу, Сімейне консультування, Психологічне консультування, Загальна психологія, Психологія девіантної поведінки, Психологія навчання та самореалізації.

Старший викладач Сімко Р.Т. – на кафедрі в наявності навчально-методичні комплекси: експериментальна психологія, юридична психологія, теорії особистості, геронтопсихологія, всі комплекси розміщено у moodle.

Доцент Гончарук Н.М. У навчальне середовище МООDLЕ введено комплекси навчально-методичного забезпечення таких дисциплін: Психокорекція, Основи психологічної реабілітації та адаптації, Основи психологічної практики, Тренінг комунікативної компетенції.

Старший викладач Куриця Д.І. – розміщення/оновлення в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (МООDLЕ) комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД) з кожної навчальної дисципліни, викладання якої забезпечує кафедра («Клінічна психологія», «Патопсихологія з основами психопатології», «Практикум з загальної психології»).

Старший викладач Данчук Ю.П. На кафедрі в наявності навчально-методичні комплекси: Теорія і практика введення тренінгів, психологія профорієнтації, психотерапевтичні техніки, всі комплекси розміщено у moodle.

Доцент Гудима О.В. На кафедрі в наявності навчально-методичні комплекси:  психологія розвитку, психодіагностика, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, теоретико-методологічні  проблеми психології, когнітивна психологія, всі комплекси розміщено у moodle.

 • Проаналізувати інформацію, розміщену на вебсайті факультету, його наповнення.

На веб-сайті факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології розміщені такі інформаційні розділи:

 1. Головна сторінка (наші спеціальності; наше керівництво; наші відомі випускники; новини факультету; наша адреса та контактна інформація)
 2. Про факультет (адміністрація, кафедри)
 3. Освітній процес (інформаційний пакет, розклад дзвінків, розклад занять, графік практик на 1 семестр 2019-2020 н.р., графік практик на 2 семестр 2019-2020 н.р., графік освітнього процесу на ІІ семестр 2019-2020 н.р., розклад літньої екзаменаційної сесії на ІІ семестр 2019-2020,  н.р., розклад роботи екзаменаційної комісії на 2019-2020,  н.р., графік захисту курсових робіт на ІІ семестр 2019-2020,  н.р.).
 4. Наука (конференції та семінари, наукова діяльність викладачів)
 5. Виховна та профорієнтаційна робота на факультеті
 6. Студентське самоврядування
 7. Академічна мобільність (програма, брошура для користувача, світова наука та освіта). Проєкт «САМ Україна», що реалізує внутрішню академічну мобільність, є своєрідним челленджем в опануванні нового досвіду для обох ЗВО – Університету Огієнка та Університету Грінченка. 12 червня відбулася онлайн-зустріч у межах проєкту «САМ Україна», під час якої учасникам від Університету імені Івана Огієнка презентували особливості майбутнього навчання в партнерському ЗВО, а саме в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Перед цим уже відбулася зустріч подібного формату для учасників із Університету Грінченка, на котрій Олексій Гаврилов,завідувач кафедри розповідав про наш університет. Йдеться про вікно академічної мобільності, яке відкрито для спеціальності «016 Спеціальна освіта» (для студенів І курсу).
 8. Міжнародна діяльність (міжнародне стажування для викладачів, навчання за кордоном, наукові публікації за кордоном,
 9. Вступнику (приймальна комісія)
 10. Документація (Положення про деканат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про студентське самоврядування на факультеті, Положення про проведення практик на факультеті, Положення про користування гуртожитком К-ПНУ, Положення про інклюзивне навчання в К-ПНУ, Положення про вчену раду факультету К-ПНУ, Положення про факультет К-ПНУ)
 11. Звіт і програма розвитку факультету 2020-2025 (звіт декана факультету, програма розвитку факультету 2020-2025,  список наукових та навчально-методичних праць канд.псих.наук, доцента Співака В.І.)
 12. Звіт по виховній роботі факультету за 2019-2020 н.р.
 13. Контакти

Усі інформаційні розділи веб-сайту факультету поповнюються вчасно новою актуальною інформацією та відображають основні аспекти діяльності факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

 • Охарактеризувати стан написання, підготовки до видання (перевидання) та видання (перевидання) навчальної та навчально-методичної літератури, виконання Тематичного плану науково-дослідної роботи кафедр факультету, зокрема:

 

Перелік навчальної та навчально-методичної літератури,

виданої у 2019-2020 навчальному році

 

Автор (и) Назва Підручник/навчальний посібник/навчально-методичний посібник Рік видання Видавництво Обсяг аркушів
Миронова С.П.,

Матвєєва М.П.,

Дмітрієва О.І.,

Михальська С.А.,

Докучина Т.О., Чопік О.В.,

Буйняк М.Г.,

Марціновська І.П.

Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта. Частина 2» Навчально-методичний посібник. 2019

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 224 с. (13 авт. арк.)
Сербалюк Ю.В. Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти Навчальний посібник. 2019 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 136 с. (7,9 авт. арк.)
Кух А.М. Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті та науці Навчально-методичний посібник. 2019 ТОВ «Друкарня «Рута», 120 с. (5,4 авт. арк.)
Кух А.М. Інформаційно-комунікаційні технології в науковій діяльності Навчально-методичний посібник. 2019 ТОВ «Друкарня «Рута», 124 с. (5,4 авт. арк.)
Кух А.М. Конструювання тестів. Практикум Навчально-методичний посібник 2019 ТОВ «Друкарня «Рута», 152 с. (5,6 авт. арк.)
Михальська С.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Патопсихологія»

для студентів спеціальності «Психологія»

Навчально-методичний посібник 2019 Медобори-2006 50 с. (2,9 авт. арк.)
Миронова С.П., Буйняк М.Г. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський:, 2020. 136 с. 2020 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 136 с. (7,9 авт. арк.)
Раєвська Я.М.

 

Теорія і практика професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії Монографія 2020 Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А.С. Ум.друк.арк. – 20.00
Raievska Ya. Analysis of psychological readiness for interprofessional interaction of social workers: theoretical and methodological aspect. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Collective monograph 2020 Veliko Tarnovo, Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS P. 458-473.

 

Раєвська Я.М.,

Мельник Л.П.

Взаємодія суб’єктів соціальної сфери при геронтосоціальній роботі

Грач Ю.В., Козаченко С.М., Комар Т.В., Ігумнова О.Б., Мельник Ж.В., Мельник Л.П., Олійник К.С., Раєвська Я.М., Руденок А.І., Співак В.І., Стинська В.В. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. Ред. Л.О. Данильчук, Л.І. Романовська. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2020. Т. 3. 282 с. Розділ колективної монографії 2020 Хмельницький: ФОП Цюпак А.А. Ум.друк.арк. – 2,2
Мельник Л.П.,

Раєвська Я.М.,

Мельник Ж.В.

Програма і методичні рекомендації стажерської практики: для студентів галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота за освітньою програмою Соціальна робота (денна та заочна форма навчання); для студентів галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога (денна форма навчання) / [уклад.: Л.П. Мельник, Я.М. Раєвська, Ж.В. Мельник]. – Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – 70 с. Навчально-методичні рекомендації 2019 Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Ум.друк.арк. – 4,06
Мельник Л.П.,

Раєвська Я.М.,

Мельник Ж.В.

Навчальна волонтерська безвідривна практика: програма і методичні рекомендації до організації та проведення практики для студентів галузі знань 23 Соціальна

робота спеціальності

231 Соціальна робота за освітньою програмою Соціальна робота (денна та заочна форма навчання); для студентів галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення за освітньою програмою Соціальна допомога (денна форма навчання): навч.-метод. посібник / [уклад.: Л.П. Мельник, Я.М. Раєвська, Ж.В. Мельник]. – Кам’янець-Подільський :  Видавець Панькова А.С., 2020. – 114 с.

Навчально-методичний посібник 2020 Кам’янець-Подільський :  Видавець Панькова А.С. Ум.друк.арк. – 6,51
Тернавська Т.А.,

Раєвська Я.М., Мельник Ж.В.

Навчально-практичний органайзер з курсу «Менеджмент соціальної роботи» : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань

23 Соціальна робота. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020. 248 с.

Навчально-методичний посібник 2020 Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С. Ум.друк.арк. – 14.42
Тернавська Т.А.,

Раєвська Я.М., Мельник Ж.В.

Менеджмент соціальної роботи : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань

23 Соціальна робота. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020. 262 с.

Навчально-методичний посібник 2020 Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С. Ум.друк.арк. – 15.23
Yana Raievska, Zhanna Melnyk

Professional formation of future social specialists: practical aspect

Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 272 p. Collective monograph

 

2020 Riga, Latvia : “Baltija Publishing” Р. 159-179.
Мельник Ж.В., Співак В.І. Грач Ю.В., Козаченко С.М., Комар Т.В., Ігумнова О.Б., Мельник Ж.В., Мельник Л.П., Олійник К.С., Раєвська Я.М., Руденок А.І., Співак В.І., Стинська В.В. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. ред. Л.О. Данильчук, Л.І. Романовська. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2020. Т. 3. 282 с. Розділ колективної монографії 2020 Хмельницький: ФОП Цюпак А.А. С.130-158.
Дуткевич Т. В., Толков О. С. Техніка управлінської діяльності у закладі освіти : Навчальний посібник. 2020 КНТ: Київ 194 с.
Панчук Н.П Педагогічна практика в початковій школі: програма і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта : навч.-метод. посіб. / 2-е вид., випр. і доп. / редкол.: Московчук Л. М. (відп. ред) та ін. навч.-метод. посіб. / 2-е вид., випр. і доп 2020 Кам’янець-Подільський, С.95-109.
Савицька О.В. Методичні вказівки та матеріали для самостійної роботи з вікової та педагогічної психології (для студентів денної та заочної форми навчання) Навчально-методичний посібник 2019 Кам’янець-Подільський: ФОП Панькова А.С. 92 с.

 

Також колектив кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти підготував підручник «Психологічний супровід інклюзивної освіти», затверджений до друку Вченою Радою університету.

 

 • Зазначити наявність на сайтах кафедр факультету навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін навчальних планів спеціальностей факультету, викладання яких вони забезпечують.

Сайт кафедри логопедії та спеціальних методик вміщує розділ «Навчально-методична робота», де розміщується така інформація: нормативні документи, дисципліни вільного вибору студентів, навчальні дисципліни, графік консультацій викладачів, практика, силабус (силабуси бакалаврів, силабуси магістрів).

Сайт кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи вміщує розділ «Навчальна робота», де розміщено ОПП, навчальні дисципілни, вибіркові дисципліни, практика студентів, силабуси, графік консультацій, атестація, самостійна робота студентів).

Сайт кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи вміщує розділ «Навчально-методична робота», де розміщено дисципліни вільного вибору студентів, графік консультацій, навчальні дисципліни, силабус).

Сайт кафедри психології освіти вміщує розділ «Навчальна робота», де розміщено ОПП, освітньо-професійна програма «Практична психологія», освітня програма «Практична психологія» (на базі диплому молодшого спеціаліста), навчальні дисципліни, дисципліни вільного вибору студентів, практика студентів, виховна та громадська робота викладачів, силабуси навчальних дисциплін, графіки консультацій.

Сайт кафедри загальної та практичної психології вміщує розділ «Навчально-методична робота», де розміщено такі розділи: навчальні посібники, навчальні дисципліни, дисципліни вільного вибору студентів, силабуси навчальних дисциплін, графік консультацій викладачів, атестація, практика, самостійна робота студентів.

Сайт кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти вміщує розділ «Навчально-методична робота», де розміщено дисципліни вільного вибору студентів, графіки консультацій, навчальні дисципліни, практика, силабус, самостійна робота студентів, атестація.

Отже, на усіх сайтах кафедр факультету присутні навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін, які викладаються НПП кафедри: є перелік навчальних дисциплін і дисциплін вільного вибору та силабуси до них, подано графіки консультацій, результати проходження практики, атестації, самостійної роботи студентів, навчальні та навчально-методичні посібники.

 • Проаналізувати стан програмного забезпечення освітнього процесу.

Програмне забезпечення освітнього процесу знаходиться на рівні відповідно до ліцензійних умов.

Використання програмного забезпечення та інформаційних технологій необхідно на всіх рівнях освіти. Цю необхідність диктують, перш за все, високі вимоги, що пред’являються до рівня кваліфікації працівників. Присутність сучасних технологій в освітньому процесі надає можливість не тільки отримання інформації та її застосування у своїй професійній сфері, а й в усіх сферах життя сучасного суспільства. У кінцевому підсумку це сприяє розширенню можливостей щодо підвищення кваліфікації, кар’єрного зростання і зростання загального добробуту людей. Інформаційне забезпечення повинно сприяти підвищенню якості освітнього процесу, так як розвиток навчального процесу в сучасних умовах розглядається як процес змін, підвищення якості освіти.

На підставі проведеного аналізу стану програмного забезпечення освітнього процесу встановлено, що

 • викладачами кафедри розроблено тестові завдання для проведення МКР, іспитів із використанням комп’ютера;
 • під час проведення практичних і лабораторних занять використовуються методики, які опрацьовуються за допомогою комп’ютерних програм;
 • на всі навчальні дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси, які є на кафедрі в електронному і паперовому варіантах, що уможливлює ознайомлення з їх змістом.

Усі члени кафедри забезпечили освітній процес програмним забезпеченням (розроблено навчальні та робочі програми, методичні матеріалами щодо регламенту виконання, написання, оформлення курсових та дипломних робіт, розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін на базі платформи MOODLE).

 • Вказати на недоліки в навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу.

Кафедра загальної та практичної психології:

1)Найбільший недолік – це безкінечні звіти. Практично ті ж самі звіти вимагає по черзі кожен відділ, але по своєму.

2)До недоліків в навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу можна віднести постійні зміни у підготовці НМК та навчальних планів.

3)Графік екзаменаційних сесій заочної форми навчання пропонуємо розробити і проводити по черзі кожного місяця інший курс, а не всі водночас. Тоді вистачатиме аудиторій та не потрібно буде писати заяви на вихідні дні за проведення занять у вихідні дні.

Серед недоліків в навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу можливо вказати наступні:

 1. Під час навчального процесу, не з усіх дисциплін кафедри науково-педагогічні працівники впроваджують технічні засоби та методи активного навчання, що пов’язано із проведенням занять в аудиторіях різних корпусів університету та гуртожитку, які не обладнані відповідними технічними засобами та комп’ютерною технікою.
 2. На кафедрі функціонує наукова лабораторія « Психологія здоров’я» , яка потребує не лише розширення сфери науково-методичних досліджень практичного спрямування, але й, насамперед, подальшого розвитку та модернізації.
 3. Зазначимо на тому, що при навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу кафедри ще не достатньо проводиться робота щодо оформлення та змістового наповнення сайту кафедри навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (лекцій),  викладання яких віднесено до компетенції кафедри, хоча науково-педагогічні працівники активно працюють у даному напрямку.

На думку викладачів кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, недоліками навчально-методичного забезпеченні освітнього процесу є: недостатність мультимедійних засобів обладнання, недостатність та несправність технічного обладнання, відсутність доступу до мережі Інтернет в аудиторіях факультету, що значно ускладнює організацію роботи зі студентами.

 • Охарактеризувати роботу науково-методичної ради факультету та висвітлити її роль в методичному забезпеченні та запровадженні сучасних технологій навчання в освітній процес (рівень видавничої діяльності та забезпечення освітнього процесу навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами, наявність відео-, комп’ютерних фондів тощо). Зазначити, як практично реалізуються рішення, що приймаються нею.

Робота науково-методичної ради факультету організовується на якісно високому рівні. Головою науково-методичної ради факультету є канд.пед.наук, доцент Опалюк О.М. Раді належить значна роль в методичному забезпеченні та запровадженні сучасних технологій навчання в освітній процес. У неї високий рівень видавничої діяльності, що дозволяє якісно забезпечити освітній процес навчальною та довідковою літературою, методичними матеріалами. Практично рішення  науково-методичною радою факультету приймаються досить швидко.